START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach elementem wizerunku (epr)
Image "Czy zapach ma szansê staæ siê wa¿nym elementem wizerunku?"

 

Piotr Stempkowski (Product Manager, ConSensus Technology): Czy zapach ma szansê staæ siê wa¿nym elementem wizerunku?

Odpowiednio dobrana kompozycja zapachowa mo¿e byæ istotnym czynnikiem wp³ywaj±cym na sposób postrzegania marki b±d¼ miejsca. Delikatny aromat unosz±cy siê na granicy wyczuwalno¶ci jest w stanie wp³ywaæ na wybór miejsca, w którym chêtniej przebywamy i do którego chêtniej wracamy. Charakterystyczny dla okre¶lonego miejsca zapach - rozpoznawalny nawet po d³u¿szym czasie - kreuje lojalno¶æ wobec marki.

Istot± marketingu zapachowego jest wykorzystanie najtrwalszego i najbardziej pierwotnego zmys³u cz³owieka, jakim jest zmys³ wêchu. Dzia³a on automatycznie i jest wykorzystywany przez organizm nie¶wiadomie – taka sytuacja zapewnia szeroki wachlarz mo¿liwo¶ci wykorzystania zapachów przy kreowaniu wizerunku. W odró¿nieniu od bod¼ców jakie wykorzystuje tradycyjny marketing (s³uch oraz wzrok) wonie zapachowe pozostaj± najd³u¿ej w pamiêci i co najwa¿niejsze ich percepcja jest ¶ci¶le zwi±zana z obszarem mózgu najsilniej odpowiedzialnym za proces powstawania emocji. Z tego powodu marketing zapachowy okre¶lany jest czêsto jako najkrótsza droga do ¶wiata emocji klientów.

W obliczu tych faktów zapach staje siê automatycznie istotnym elementem sk³adowym ca³ego procesu kreowania wizerunku. Jest gwarantem stworzenia wyj±tkowej i niepowtarzalnej aury wokó³ marki, co w czasach rosn±cych wymagañ klientów i coraz wiêkszej aktywno¶ci konkurencji mo¿e staæ siê istotnym czynnikiem decyduj±cym o sukcesie. Jest to tak¿e oryginalny sposób na dope³nienie wizerunku – dodanie mu presti¿u i efektywne wyró¿nienie w¶ród otoczenia.

Rozwa¿aj±c rolê zapachu w procesie budowania wizerunku nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na mo¿liwo¶æ zachowania spójno¶ci wszystkich dzia³añ w ramach koncepcji zapachowego logo. Odpowiednio dobrana kompozycja zapachowa, uwzglêdniaj±ca specyfikê grupy docelowej oraz wizerunek i pozycjonowanie marki, mo¿e byæ wykorzystana na wielu p³aszczyznach poczynaj±c od sieci sprzeda¿y b±d¼ obs³ugi klienta, poprzez targi i eventy, a koñcz±c na firmowej korespondencji, reklamie prasowej lub materia³ach BTL.

 

¼ród³o: Vortal PR, EPR 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL