START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Amarige Mariage, Givenchy
Image Tak pachnie bukiet panny m³odej.

 

Image
 
Amarige Mariage to perfumy bêd±ce nowym odkryciem Givenchy wzorowanym na zapachu Amarige. Twórcy zapachu pisz± o nim pe³nym poezji jêzykiem... Przeczytajcie sami...

To zapach promiennej, osza³amiaj±cej mi³o¶ci. Moment czystego szczê¶cia, który zaskarbiony bêdzie na wieki. Magiczny dzieñ w bieli, zieleni i czerwieni. Emocje najpiêkniejszego dnia w Twoim ¿yciu otulone zapachem Amarige Mariage. Moment niezwyk³ego szczê¶cia w Dniu Twojego ¶lubu.

Amarige to anagram s³owa Mariage (ang. Ma³¿eñstwo). Obietnica dzielenia siê mi³o¶ci±, przypieczêtowana dwiema literami G jak Givenchy. Dwie nazwy staj± siê jednym: Amarige Mariage.

  
Zapach. Z oryginalnego zapachu Amarige nowy zapach odziedziczy³ si³ê i witalno¶æ, hojn± i nieprzerwan± rado¶æ oraz kobieco¶æ w pe³nym rozkwicie. Amarige Mariage jest kreacj± retro ró¿ni±c± siê jednak od swojego pierwowzoru. Podczas gry oryginalny Amarige jest kwiatowy, Amarige Mariage jest orientalny. To woda pefumowana z silnie zaznaczon± zmys³ow± kobieco¶ci±. Z silnymi akcentami Orientu oraz wysok± klas± sk³adników naturalnych tworzy ona wysublimowany zapach, niczym bukiet panny m³odej.
Psotne, b³yszcz±ce nuty gorzkiej sycylijskiej pomarañczy i kalabryjskiej bergamotki powoduj± pierwszy u¶miech. Pó¼niej zauwa¿amy promieñ ¶wiat³a z magnoli± i egipskim ja¶minem zapieczêtowany w rzadk±, delikatn± i precyzyjn± aurê cejloñskiego cynamonu. Koñcowym, niezapomnianym zmys³owym humorem zapachu jest drzewo sanda³owe zmieszane z paczul±.

Flakon. Reinterpretacja oryginalnego zapachu Amarige, Amarige Mariage zaskakuje klasyczn±, choæ niekonwencjonaln± elegancj±. Prosta forma uciele¶nia wizje najlepszych twórców flakonów. Idealny balans miêdzy op³ywowymi kszta³tami a p³ynno¶ci± i wyj±tkowym udoskonaleniem rze¼bionego szk³a. Dok³adne, luksusowe szczegó³y nadaj± wiêkszego znaczenia ca³o¶ci. Korek zdaje siê fruwaæ niczym tiulowa woalka, srebrny kr±¿ek przypomina obr±czkê, a plisa rze¼biona w szkle tañczy ze ¶wiat³em jak ¶lubna suknia nadaj±c ca³o¶ci niezwyk³ego wygl±du.

Przes³anie. Panna m³oda, która nosi Amarige Mariage jest bardziej wolna i bardziej zmys³owa ni¿ kiedykolwiek. Promienna i chwytaj±ca za czubki swoich palców w ogrodzie kobieta pragnie uchwyciæ wyj±tkowo¶æ i ulotno¶æ chwili w tak specjalnym dla niej dniu. Czas siê zatrzyma³ i teraz jest wieczno¶ci±. Z jej niezaprzeczaln± elegancj± i wyj±tkow± prostot± pozuje i u¶miecha siê z niebywa³± gracj±. Z kaskad± jej rudych loków, cudownymi czerwonymi ustami i szkar³atn± etol± jest osza³amiaj±ca. Nie jest tajemnic±, ¿e s³oñce ¶wieci tylko dla niej i tak byæ powinno.

Nuty zapachowe:

Nuta g³owy: gorzka pomarañcza i bergamotka.
Nuta serca: magnolia, ja¶min i cynamon.
Nuta podstawowa: benzoes, drzewo sanda³owe i paczula.

 

Image

 

 
Materia³y informacyjne firmy Givenchy
T³um. Martyna Kamiñska

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL