START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Masa¿e pomarañcz± pachn±ce
Image "Pachn±ca firma". Z wizyt± w gabinecie chiropraktyka, Piotra Cywiñskiego.

 

 
Moja terapia jest efektem wieloletniej pracy
z pacjentami w klinikach rehabilitacyjnych,
klubach i arenach sportowych.
Najskuteczniejsze i wyselekcjonowane techniki
masa¿u, Chiropraktyki i Medycyny Manualnej daj±
natyczmiastow± ulgê i d³ugotrwa³e rezultaty...

 
Tak pisze o sobie i swojej dzia³alno¶ci Piotr Cywiñski, dyplomowany fizjoterapeuta - chiropraktyk, specjalista medycyny naturalnej i masa¿u, terapeuta kadry Polski Zapa¶ników SMS-u £ód¼ oraz wielu znakomitych sportowców.  Jego siedzib± jest gabinet przy ulicy Ko¶ciuszki w £odzi. Tam przyjmuje pacjentów, diagnozuje ich stan i próbuje pomóc w fizycznych dolegliwo¶ciach.

Do tego w³a¶nie gabinetu w ramach akcji „Pachn±ca firma” wprowadzone zosta³y urz±dzenia aromatyzuj±ce przestrzeñ firmy Eurobest.pl. Kilka dni pó¼niej Redakcja wybra³a siê tam, by osobi¶cie prze¶ledziæ wdra¿anie systemu aromamarketingu do gabinetu medycznego, a tak¿e zapoznaæ siê z wra¿eniami chiropraktyka dotycz±cymi funkcjonowania w nim zapachu.
 
Do gabinetu wprowadzono klasyczny i powszechnie stosowany zapach pomarañczy. Wyrazisty, egzotyczny zapach skutecznie niweluje pocz±tkowe niezbyt mi³e wra¿enie pacjenta, który wchodzi do pomieszczenia medycznego.

- Nie chcia³bym, by mój gabinet pachnia³ szpitalem, b±d¼ przychodni±. To skutecznie odstraszaj± pacjentów, sprawia, ¿e czuj± siê w takich miejscach ¼le. Trzeba pamiêtaæ, ¿e to dodatkowy stres dla cz³owieka, któremu  doskwiera ból. Przychodzi on do mnie po pomoc. Ma czuæ siê tu dobrze – mówi Piotr Cywiñski.

Rzeczywi¶cie, zapach pomarañczy oswaja to jakby nie by³o medyczne miejsce. Sprawia wrêcz, ¿e wydaje siê on byæ luksusowym miejscem relaksu. – Nie wszyscy pacjenci cierpi± na bolesne dolegliwo¶ci. Chcia³bym, by ci, którzy przychodz± do mnie na rehabilitacjê, b±d¼ masa¿, mi³o spêdzili czas. To ma byæ czas odpoczynku i odprê¿enia. Przyjemny zapach automatycznie wprowadza w dobry nastrój. W tym widzê niezaprzeczaln± zaletê aromamarketingu – wyja¶nia chiropraktyk.

Na pytanie, jak klienci odbieraj± zastosowany zabieg, Cywiñski odpowiada, ¿e wiêkszo¶æ z nich zauwa¿a istniej±cy w pomieszczeniu zapach; pyta sk±d siê wydobywa, jest nim wyra¼nie zainteresowana. Pacjenci czuj± siê dobrze w gabinecie. – A i mi przyjemniej siê pracuje– dodaje.

Piotr Cywiñski pozytywnie ocenia pomys³ stosowania aromamarketingu w punktach medycznych. W jego gabinecie  sprawdza siê on bez zarzutu. Dodaje, ¿e z pewno¶ci± bêdzie chcia³ kontynuowaæ jego stosowanie. Jolanta Kolano
 
nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL