START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Kursy Aromaterapii (PTA)
 
Image Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne powiadamia o planowanych kursach aromaterapii.


Kursy Aromaterapii prowadzone s± pod patronatem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego od kilkunastu lat, w Warszawie w dwóch miejscach:

  • jednodniowy w siedzibie firmy Pollena-Aroma (wyk³ady)
  • dwudniowy w Studium Naturalnych Metod Leczenia Medikon (wyk³ady i zajêcia praktyczne masa¿u aromaterapeutycznego). Informacje o warunkach uczestnictwa w kursie mo¿na uzyskaæ w Sekretariacie Studium tel. 022 838 10 43

Wed³ug programu autorskiego wyk³adaj± specjali¶ci aromaterapii dr Iwona Konopacka-Brud i dr W³adys³aw S. Brud.

 

Ostatni Kurs jednodniowy aromaterapii odby³ siê 22 listopada 2008 r. w siedzibie Spó³ki Pollena-Aroma, w Warszawie wg programu:
- Historia aromaterapii, aromaterapia wspó³czesna.
- Zmys³ wêchu, psychologia zapachu.
- Olejki eteryczne - jako¶æ, normy, metody otrzymywania, zastosowanie w aromaterapii
wybranych olejków eterycznych.
- Sposoby sporz±dzania mieszanek olejków eterycznych – æwiczenia.
- Rodzaje i sposoby przeprowadzania zabiegów aromaterapeutycznych.

Nastêpny kurs planujemy zorganizowaæ wiosn± 2008 r. Dok³adny termin podamy w styczniu przysz³ego roku w tym miejscu.

Oto refleksje o kursie nades³ane do nas przez jednego z jego uczestników

„Witam Pañstwa,
Dziêkujê serdecznie za zorganizowanie Kursu Aromaterapii.
Dowiedzia³em siê o nim przypadkowo podczas wizyty w Dziale Handlowym Pañstwa Firmy.
By³o to dla mnie pierwsze zetkniêcie z ta piêkn± dziedzin± wiedzy. Jestem pod wra¿eniem wyk³adu, którego wys³ucha³em i kompetencji wyk³adowców. Po tak piêknym wprowadzeniu do ¶wiata zapachów, my¶lê, ¿e bêdê stara³ siê dowiedzieæ wiêcej na ten temat.
Kurs by³ bardzo potrzebny i ju¿ kilku moich znajomych wyrazi³o chêæ uczestnictwa w nastêpnym.
Otrzymane informacje pomog± mi lepiej wykorzystaæ olejki eteryczne, które s± ju¿ obecne w mojej pracy masa¿ysty, ale dotychczas by³y tylko dodatkiem zapachowym do oleju do masa¿u.
Pozdrawiam Pañstwa serdecznie i ¿yczê sukcesów w pracy, która jak zauwa¿y³em jest Pañstwa pasj±.

Z powa¿aniem” Uczestnik Kursu Aromaterapii (J. A.)

 

materia³y informacyjne Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego 

 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL