START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Tak pachnie sztuka. Tak pachn± pieni±dze.
Image O aukcji charytatywnej, której wspó³organizatorem by³a firma Eurobest.pl

 

Tak pachnie sztuka. Tak pachn± pieni±dze.

W ubieg³y pi±tek (14 grudnia) w sali lustrzanej Pa³acu Poznañskiego odby³a siê impreza charytatywna, w trakcie której z wielkim sukcesem po³±czono sztukê i pieni±dze, dziedziny jedynie pozornie do siebie nieprzystaj±ce. Wszystko to w szczytnym celu pomocy dzieciom z Domu Dziecka nr 1 w £odzi oraz podopiecznym Fundacji Gajusz.

 

Tak pachnie sztuka


W programie imprezy zorganizowanej przez Wydawnictwo Dziupla znalaz³y siê liczne artystyczne atrakcje. Zebrani we wnêtrzach Pa³acu przedstawiciele biznesowego ¶rodowiska £odzi, mieli niepowtarzaln± okazjê wys³uchania kwartetu smyczkowego L’Emotion, który okaza³ siê muzyczn± rewelacj± wieczoru, a tak¿e pocz±tkuj±cej wokalistki – Karoliny Kowalczewskiej, która próbowa³a zmierzyæ siê z standardami ¶wiatowej muzyki rozrywkowej. Przegl±d literacki zafundowa³ zebranym Wojciech Siemion, który z do¶wiadczeniem wytrawnego konferansjera, poprowadzi³ aukcjê charytatywn±. Jej przedmiotem by³y ilustracje do ksi±¿ki Krystyny Sapiehy „Wa¿ne odkrycia babci Wie i jej wnuczki Wiórki” autorstwa meksykañskiego twórcy, Raula Govea (obecnego na aukcji w³asnych prac). Aukcja rozpoczêta z du¿ym oporem ze strony jej uczestników zakoñczy³a siê finansowym sukcesem. By³a to zas³uga prowadz±cego, który swym barwnym wyst±pieniem wyrwa³ zastyg³ych w muzycznym letargu zebranych.


 
Tak pachn± pieni±dze

Organizatorem imprezy by³o Wydawnictwo Dziupla, wydawca ksi±¿ki Krystyny Sapiehy. Wysi³ki wydawnictwa na niewiele by siê jednak zda³y bez pomocy i hojno¶ci wspó³organizatorów oraz zaproszonych go¶ci. Wspó³organizatorzy wydarzenia to Pa³ac Poznañskiego, Klub Golfa AiA, Galeria Sztuki Adi-art oraz firma Eurobest.pl. To pierwsze charytatywno - biznesowe wydarzenie organizowane przez Wydawnictwo, a tak¿e jedna z pierwszych tego typu imprez organizowanych w £odzi. Byæ mo¿e dlatego frekwencja w¶ród go¶ci nie by³a du¿a. Miejmy nadziejê, ¿e podobne wydarzenia stan± siê cyklicznymi punktami w kalendarzu ¿ycia miasta. To oryginalny i cenny pomys³ aktywizowania ¶rodowisk biznesowych w charytatywnym celu potrzeby najbardziej potrzebuj±cym dzieciom. Pieni±dze mog± pachnieæ nie tylko hojno¶ci±, ale przede wszystkim – otwartym dla drugiego cz³owieka sercem. Organizatorom ¿yczymy wytrwa³o¶ci w kontynuowaniu pomys³u!

 
Jolanta Kolano
 
Image                  Image
 
Image                  Image
 

  
 
 
*Wspó³organizatorem imprezy by³ wydawca vortalu, firma Eurobest.pl, która zajê³a siê tak¿e aromatyzowaniem przestrzeni sali lustrzanej Pa³acu Poznañskiego. Zapach pomarañczy ulatniaj±cy siê z dyfuzorów wprowadzi³ charakterystyczny, ¶wi±teczny nastrój doskonale ilustruj±c to niecodzienne wydarzenie.

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL