START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zawód - perfumiarz
Image Wywiad z Ann± Adamowicz, g³ównym perfumiarzem firmy Pollena Aroma.
 
 
 
PERFUMIARZ W POLSCE – ZAWÓD NISZOWY ALE NIEZBÊDNY

 
Na pewno ka¿dy z nas zastanawia³ siê kiedy¶ sk±d siê bior± zapachy. Nie jest to bynajmniej jedno z tych trudnych i pokrêtnych pytañ okresu dojrzewania, typu: „sk±d siê bior± dzieci?”. Ale tylko na pozór wydaje siê ono prostsze bo odpowied¼ na nie, mo¿e byæ trudniejsza ni¿ siê wydaje. Wiadomo, ¿e gdzie¶ tam siedzi jaki¶ chemik, czy Bóg wie kto i realizuje swoje tajemnicze receptury. Podpowiem, ¿e to jest konkretny zawód i ¿e takich ludzi nazywamy perfumiarzami. Tylko co dalej? Kim jest perfumiarz? Czym tak naprawdê siê zajmuje? I czy ka¿dy mo¿e nim zostaæ? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie poni¿ej – w wywiadzie, który przeprowadzi³em z g³ównym perfumiarzem firmy Pollena Aroma – p. Ann± Adamowicz. Mi³ego czytania!
£ukasz Przyby³owicz: Witam, czym siê dok³adnie zajmujesz i jaki jest Twój zakres obowi±zków?
 
Anna Adamowicz: Tworzê kompozycje zapachowe – czyli to, co potocznie nazywamy zapachami. S± to mieszaniny pachn±cych sk³adników: naturalnych i syntetycznych . S± syntetyki, które maj± swoje odpowiedniki w naturze, s± na przyk³ad sk³adnikami olejków eterycznych, ale jest bardzo wiele takich sk³adników, które s± wytworem tylko laboratoriów chemicznych. Tworzymy zapachy w³a¶ciwie do wszystkiego, co pachnie na rynku, co ma jaki¶ zapach, pocz±wszy od najwy¿szej pó³ki, czyli perfumerii, poprzez kosmetyki do artyku³ów gospodarstwa domowego.
 
Na pewno macie sporo zamówieñ od indywidualnych klientów. Jak przebiega taka „wspó³praca”?
Tak, pracujemy wed³ug zamówieñ klientów. Czasem mamy pewn± dowolno¶æ, ale najczê¶ciej klient konkretnie okre¶la czego oczekuje lub przedstawia jaki¶ wyrób, który jest na rynku albo przynosi kompozycjê zapachow± i mówi, ¿e chce co¶ w tym typie. W zale¿no¶ci od tego, do czego taki zapach jest przeznaczony - do myd³a, proszku czy szamponu - inaczej buduje siê tak± kompozycjê. S± bowiem pewne regu³y, dziêki którym kompozycja w danym wyrobie bêdzie stabilna. Na przyk³ad w mydle nie mo¿e zmieniaæ ona jego barwy; czasem zdarza siê, ¿e sk³adniki nie wspó³graj± ze sk³adnikami bazy .W naszym laboratorium posiadamy bazy niezaperfumowane i ka¿d± kompozycje, któr± tworzymy, musimy sprawdziæ w danym wyrobie.
 
Czyli tutaj ju¿ nie ma takiej dowolno¶ci, istniej± jakie¶ zasady?
W tej chwili nie ma zupe³nie dowolno¶ci, bo istnieje du¿o przepisów, rozporz±dzeñ, podlegamy Unijnym Dyrektywom. Mamy te¿ szereg ograniczeñ przy stosowaniu  niektórych sk³adników ze wzglêdu na bezpieczeñstwo dla zdrowia cz³owieka i ochronê ¶rodowiska  np. pewne sk³adniki, których dawniej u¿ywano zosta³y wycofane.
 
Wiele jest firm w Polsce, które siê tym zajmuj±?
Firma, która tworzy kompozycje jest tylko jedna i jeste¶my ni± my (Pollena Aroma). Ale konkurujemy z firmami zagranicznych, które w Polsce maj± swoich przedstawicieli.
 
Wasza firma jest ca³kowicie "polska"?
Tak, jest to najstarsza i najwiêksza firma w Polsce.
 
Jakie by³o Wasze najdziwniejsze zamówienie?
Zdarzaj± siê bardzo dziwne zamówienia np. pracowali¶my nad kompozycjami, które mia³y odstraszaæ psy i koty – ¿eby nie wchodzi³y na wypielêgnowane trawniki. Tworzymy kompozycje, które wnêtrzom samochodów nadaj± ekskluzywny skórzany zapach , perfumujemy papier  listowy, unikatowe wydania ksi±¿kowe, tomiki poezji. Tworzymy zapachy do sklepów, aby ludzie chêtniej wydawali w nich pieni±dze.
 
W swoim zawodzie jeste¶ ju¿ ponad 15 lat, prawda?
20 :)
 
A kiedy zapragnê³a¶ zostaæ perfumiarzem?
Na studiach by³y organizowane wycieczki do ró¿nych zak³adów pracy i pewnego razu trafili¶my do laboratorium zapachowego…
 
Co jest w takim razie wymagane, ¿eby zostaæ perfumiarzem?
Trzeba mieæ odpowiednie predyspozycje fizjologiczne, trzeba mieæ wiele cierpliwo¶ci, wyobra¼ni, fantazji……Dobrze jest mieæ wykszta³cenie przyrodnicze, a najlepiej chemiczne. W naszej firmie istnieje szko³a perfumeryjna wzorowana na szkole francuskiej, mo¿na mieæ predyspozycje, mo¿na mieæ wspania³y wêch, ale mo¿na nie mieæ zdolno¶ci tworzenia, bo to jest tak¿e artystyczna praca..
 
Czyli nie ka¿dy mo¿e zostaæ perfumiarzem… S³ysza³em okre¶lenia takie jak nuta zapachowa albo akord. To znaczy, ¿e komponowanie zapachów musi opieraæ siê na swego rodzaju harmonii. Ile jest w Twojej pracy sztuki, a ile rzemios³a?
Zawód perfumiarza to po³±czenie pracy artystyczno-twórczej z rzemios³em. Najszlachetniejsze kompozycje do perfum czy wód toaletowych, gdzie najprzyjemniej mo¿na pu¶ciæ wodze fantazji to nie s± jedyne zapachy, którymi zajmuj± siê perfumiarze. Wyroby chemii gospodarczej jak np. proszki do prania ,p³yny czyszcz±ce to czêsto trudne ¶rodowiska do nadania stabilnego zapachu. Tworzenie zapachów do tego rodzaju wyrobów ma na pewno wiêcej wspólnego z prac± rzemie¶lnika.
 
Czy s± jakie¶ choroby zawodowe perfumiarza… Czy wêch mo¿e siê zmêczyæ?
Mam nadziejê, ¿e nie ma chorób zawodowych:). Wêch oczywi¶cie po pewnym czasie siê mêczy, ale nos perfumiarza ca³y czas zbiera „zapachowe materia³y” i bardziej ¶wiadomie ni¿ przeciêtny cz³owiek gromadzi je w pamiêci zapachowej.
 
A czy po tylu latach wêch wyostrza siê czy s³abnie?
Wyostrza. Dziêki codziennemu w±chaniu, codziennym æwiczeniom - na tym polega nasza praca. Ci±gle te¿ siê uczymy, bo powstaj± nowe sk³adniki, 3-letni okres nauki w szkole perfumeryjnej to jedynie podstawy poznania przysz³ego warsztatu pracy.
 

A czy po tylu latach, kiedy czujesz jaki¶ zapach, to wiesz jak Ty by¶ go stworzy³a, albo z jakich sk³adników jest skomponowany?
Tak. Perfumiarze maj± zdolno¶æ rozk³adania zapachów na prostsze sk³adniki. W±chamy perfumy zupe³nie inaczej ni¿ przeciêtny cz³owiek.
 
To swego rodzaju zboczenie zawodowe…:)
Owszem. Kiedy w±chamy perfumy, czasem wywi±zuj± siê ¶mieszne i ciekawe dyskusje, bo ka¿dy co innego tam czuje i na przyk³ad mówimy: „o, tego sk³adnika jest tutaj zdecydowanie za du¿o… a ten tutaj nie pasuje”. Z du¿± doz± prawdopodobieñstwa mo¿emy powiedzieæ, co znajduje siê w tej kompozycji..
 
Od kiedy ten zawód istnieje w Polsce? Czy powsta³ wraz z Wasz± firm±?
Tak, nasza firma powsta³a w `56 roku i mo¿na powiedzieæ, ¿e to s± pocz±tki. Natomiast ju¿ w XIX w. profesor Radziszewski na Uniwersytecie Lwowskim dokona³  pierwszej syntezy alkoholu fenyloetylowego, który jest do dzisiaj jednym z najwa¿niejszych  syntetyków zapachowych - widaæ wiêc nasz historyczny udzia³ w ¶wiatowej perfumerii.
No w³a¶nie. Ja s³ysza³em z kolei, ¿e pierwsze perfumy stworzy³a El¿bieta Królowa Wêgier.
Tak, pierwsze alkoholowe perfumy  czyli „Woda Królowej Wêgier” powsta³y dziêki Polce , córce W³adys³awa £okietka. Legenda g³osi, ¿e recepturê zapachu przekaza³ El¿biecie tajemniczy mnich-pustelnik, natomiast  królowa rozpowszechni³a ten zapach w ca³ej XIV w. Europie.. Teraz po blisko 700 latach kompozycja zosta³a  przez polskich perfumiarzy  odtworzona. Perfumy te s± obecnie w sprzeda¿y, ka¿de opakowanie wykonane jest indywidualnie i numerowane, oprawione w naturalne, skórzane etui w kszta³cie królewskiego modlitewnika.
 
Ile wiêc czasu minê³o do ich odtworzenia od kiedy stwierdzili¶cie, ¿e chcecie siê tego podj±æ?
Prace trwa³y oko³o pó³ roku.
 
Wszystko na zasadzie prób i b³êdów?
Tak, na tym polega nasza praca. W szkole mo¿na poznaæ sk³adniki, natomiast ³±czenie tych sk³adników w harmonijn± ca³o¶æ odbywa siê metod± prób i b³êdów.
 
Czyli ka¿dy zapach mo¿na odtworzyæ..?
Nie..:) Je¶li mamy na przyk³ad olejek ró¿any, to uzyskujemy go z kwiatków ró¿y i pachnie on prawdziwym kwiatem. Ale na przyk³ad zapachu konwalii, czy bzu nie uzyskamy ekstrahuj±c jak±kolwiek czê¶æ ro¶liny. To, co pachnie np. konwali± jest mieszanin± sk³adników syntetycznych. Od zdolno¶ci perfumiarza zale¿y w jakim stopniu zdo³a odtworzyæ naturê.
 
A jaki jest Twój ulubiony zapach?
W³a¶nie konwalii.
 
Powiedz mi jeszcze jak powstaj± perfumy s³awnych ludzi.
W dzisiejszych czasach tworzenie perfum to praca zespo³owa. Nad nowymi perfumami pracuj± oprócz perfumiarzy fachowcy od reklamy, specjali¶ci od marketingu, projektanci opakowañ, flakoników. Tworz± oni co¶ w rodzaju scenariusza, który okre¶la odbiorcê zapachu tj. p³eæ, wiek, osobowo¶æ itp., S³awne osoby, sportowcy, aktorzy, piosenkarze to elementy reklamy, tylko daj± nazwisko i wizerunek.
 
Nawet ¿adnych sugestii?
Tak s±dzê. Oczywi¶cie jest to tajemnica i takie informacje nie s± upubliczniane, ale mówi siê na przyk³ad perfumy Gabrieli Sabatini… ale  zapach i tak tworzy perfumiarz.

 
Rozmawia³: £ukasz Przyby³owicz
 
 
Mimo, ¿e jest to tylko wierzcho³ek góry lodowej wiedzy i do¶wiadczenia „kompozytora” zapachów - to wa¿ne jest, ¿e wiêkszo¶æ z nas wie ju¿, i¿ taki kto¶, jak perfumiarz nie tylko istnieje, ale ma te¿ na nasze ¿ycie wp³yw wiêkszy, ani¿eli mogliby¶my siê tego spodziewaæ.
 
« poprzedni artykuCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL