START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Druga "Pachn±ca firma"
Image "Pachn±ca firma" - gabinet chiropraktyka, Piotra Cywiñskiego.

 

Image Miejsce, do którego w ramach akcji „Pachn±ca firma” trafi³y ju¿ dozowniki aromatyzuj±ce przestrzeñ firmy Eurobest jest gabinet chiropraktyka, Piotra Cywiñskiego. Niedawno otwarty gabinet znajduje siê na ulicy Ko¶ciuszki 26. Piotr Cywiñski zajmuje siê diagnostyk± i rehabilitacj± w zakresie zespo³ów bólowych (takich jak dyskopatia, rwa kulszowa, migreny), chorób zwyrodnieniowych i stanów pourazowych (zwichniêcia, z³amania, skrêcenia). Ponadto w ofercie gabinetu znajdziemy usprawnienia po zabiegach operacyjnych oraz korekcjê wad postawy u dzieci i doros³ych.

Wszelkie informacje na temat dzia³alno¶ci gabinetu znajdziecie Pañstwo na stronie www.piotrcywiñski.pl.

By osobi¶cie sprawdziæ dzia³anie aromamarketingu w gabinecie, Redakcja razem z Piotrem Cywiñskim, zaprasza do jego odwiedzenia. Czeka tam na Pañstwa profesjonalna rada, diagnostyka i rehabilitacja chiropraktyka, a wszystko to w przyjemnej atmosferze aromatyzowanej przestrzeni.

Ju¿ wkrótce uka¿e siê materia³ analizuj±cy wdro¿enie systemu aromamarketingowego do tego gabinetu. Swymi wra¿eniami na temat jego funkcjonowania, a tak¿e ca³ej akcji, podzieli siê Piotr Cywiñski.

Zapraszamy do lektury.

 

Jolanta Kolano 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL