START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach sukcesu - World Coffee (wirtualnemedia.pl)

Image World Coffee to sieæ kawiarni mobilnych, która pojawi³a siê w Polsce w po³owie 2004 roku.

 

Sytuacja wyj¶ciowa

World Coffee to sieæ kawiarni mobilnych, która pojawi³a siê w Polsce w po³owie 2004 roku. Koncepcja firmy zak³ada zarz±dzanie sieci± mobilnych barów kawowych, które s± w³asno¶ci± World Coffee oraz franczyzobiorców. Podstawow± zalet± modelu biznesowego World Coffee jest wykorzystanie mobilnych unitów, których instalacja nie wymaga zbyt wielkich nak³adów zwi±zanych z przystosowaniem lokalu do uruchomienia kawiarni. Bary kawowe funkcjonuj± zarówno jako kawiarnie wyspowe, jak i sta³e lokale. Lokale World Coffee otwierane s± przede wszystkim w miejscach, które charakteryzuj± siê du¿ym przep³ywem ludzi (np. recepcje biurowców lub centra handlowe).

Kiedy na pocz±tku 2005 roku World Coffee zg³osi³a siê do ConSensus Technology z pro¶b± o przygotowanie oferty oraz zaplanowanie wdro¿enia marketingu zapachowego w pilota¿owym punkcie zlokalizowanym w Galerii Centrum, kawiarnia by³a ju¿ rozpoznawalnym miejscem w centrum handlowym, jednak pomimo licznych promocji maj±cych na celu pobudziæ sprzeda¿ kawy, zainteresowanie jej ofert± by³o niewystarczaj±ce.

 

dlaczego marketing zapachowy

Podstawow± zalet± marketingu zapachowego w przypadku World Coffee by³o bezpo¶rednie skojarzenie z ofert±, jak± by³ szeroki asortyment najlepszych gatunków kawy. Zapach mia³ byæ bod¼cem gwarantuj±cym wzrost zainteresowania kawiarni± i kaw±, pobudziæ sprzeda¿ oraz wp³yn±æ znacz±co na wzrost liczby klientów, którzy spaceruj±c po centrum handlowym poczuliby intryguj±cy aromat kawy.

Koncept World Coffee wykorzystywa³ tak¿e bogate do¶wiadczenia zaczerpniête z rynku w Stanach Zjednoczonych, a tam te narzêdzie jest wykorzystywane z powodzeniem od lat.

 

za³o¿enia kreacji

ConSensus Technology przedstawi³ klientowi pe³n± koncepcjê dotycz±c± wdro¿enia marketingu zapachowego w wybranej kawiarni. Zaproponowano urz±dzenia wyposa¿one w wentylatory, które mia³y za zadanie zwiêkszyæ zasiêg wyspy zapachowej. Dodatkowo po dok³adnej analizie modelu biznesowego World Coffee podjêto decyzjê o zaprojektowaniu zupe³nie nowej kompozycji zapachowej, która idealnie wspó³gra³aby z charakterem barów kawowych World Coffee.

Podstawowym wyzwaniem dla ConSensus Technology by³o zwiêkszenie krêgu klientów World Coffee, sk³onienie przypadkowych przechodniów i klientów galerii handlowej do skorzystania z oferty kawiarni i wywo³anie uczucia „przerwy na kawê”.

 

grupa docelowa

Klienci World Coffee to z za³o¿enia osoby odwiedzaj±ce centrum handlowe.

Kawiarnia jest tak¿e miejscem spotkañ pracowników centrum.

 

cele

Po dok³adnej analizie sytuacji klienta ConSensus Technology okre¶li³ nastêpuj±ce cele do zrealizowania:

  • wp³yw na wzrost sprzeda¿y kawy

  • wp³yw na zwiêkszenie ilo¶ci klientów

  • wywo³anie u osób przechodz±cych w pobli¿u kawiarni mi³ego uczucia zaciekawienia oraz zainteresowania kaw± (zapachowe zaproszenie)

  • nadanie wnêtrzu nowego, niepowtarzalnego charakteru, który pozostanie w pamiêci klientów (kojarzenie miejsca z intensywnym aromatem kawy, powrót do miejsca z mi³ym wspomnieniem i pozytywnymi skojarzeniami)

 

kreacja oraz realizacja

Przygotowana koncepcja opiera³a siê na dwóch podstawowych filarach: technologii emisji woni zapachowych, która gwarantowa³a wiêkszy zasiêg wyspy zapachowej oraz specjalnie przygotowanej kompozycji zapachowej „Coffee Vienna”.

Uwzglêdniono funkcjonowanie marketingu zapachowego na dwóch p³aszczyznach: jako zapachowe zaproszenie do skorzystania z oferty kawiarni oraz jako element silnie kojarz±cy siê z wnêtrzem kawiarni. Istotne by³o tak¿e wywo³anie u przypadkowych przechodniów pasa¿u handlowego silnego uczucia „przerwy na kawê”.

Zaproponowana klientowi autorska kompozycja zapachowa charakteryzowa³a siê przede wszystkim wyj±tkowym i rozpoznawalnym aromatem wiedeñskiej kawy. Zapach dodatkowo wzbogacony zosta³ o substancje lotne, co mia³o zagwarantowaæ wiêkszy zasiêg wyspy zapachowej.

 

rezultaty

Po zastosowaniu marketingu zapachowego w dosyæ krótkim czasie zanotowano znaczy wzrost liczby klientów zatrzymuj±cych siê w kawiarni, a w nastêpstwie wzrost sprzeda¿y kawy o ok. 40%.

Jednocze¶nie stwierdzono znacznie wiêksz± skuteczno¶æ marketingu zapachowego od stosowanych dotychczas promocji cenowych. Ponadto zrealizowano tak¿e dodatkowy cel, którym by³o wzmocnienie wyrazistego wizerunku miejsca z ofert± bardzo dobrej kawy. Dziêki zastosowaniu kompozycji zapachowej „Coffee Vienna” World Coffee zaczê³a byæ kojarzona przez klientów z wyj±tkowym aromatem wiedeñskiej kawy.

Zaproponowana World Coffee kompozycja zapachowa wkrótce sta³a siê najczê¶ciej wybieranym przez klientów zapachem kawy.

 

wirtualnemedia.pl 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL