START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Wyw±chali sobie biznes (BiznesPolska.pl)
Image Artyku³ Paw³a Grzybowskiego o firmie SellSuport specjalizuj±cej siê w aromamarketingu.

 

Pojêcie marketing zapachowy w Polsce dopiero zaczyna robiæ karierê. S± ju¿ jednak przedsiêbiorstwa, które dbaj±, by w innych firmach ³adnie pachnia³o. Wkrótce bêdziemy rozpoznawaæ sklepy nie po szyldach, ale dziêki zapachom truskawek, pomarañczy lub arbuzów.

Image Marketing zapachowy to nic innego jak oddzia³ywanie na klienta przez zapach. W USA, Niemczech i Japonii znany jest on ju¿ od ponad 10 lat. W Polsce to ci±gle nowo¶æ, czêsto traktowana tylko jako ciekawostka. Na razie niespe³na 10 proc. polskich firm korzysta lub chce w przysz³o¶ci skorzystaæ z marketingu zapachowego.

W Poznaniu prekursorami nowej odmiany marketingu s± dwaj absolwenci marketingu politycznego jednej z prywatnych szkó³ wy¿szych: £ukasz Macio³a i Ariel Ku¼niewski. Mówi±, ¿e pomys³ na biznes pojawi³ siê ju¿ po skoñczeniu studiów.

- Na studiach mieli¶my zajêcia miêdzy innymi z marketingu. I przy okazji pojawi³ siê pomys³ na w³asny, trochê nietypowy biznes - opowiada Ariel Ku¼niewski.

Za³o¿yli wiêc firmê SellSupport, która od niedawna ma swoj± siedzibê w poznañskim inkubatorze przedsiêbiorczo¶ci. Dziêki inkubatorowi na pocz±tku swojej drogi biznesowej p³ac± ni¿szy czynsz za wynajêcie biura. W zamian pomieszczenia inkubatora ju¿ od kilku dni pachn± specjaln± kompozycj± zapachow± przygotowan± przez firmê SellSupport.

Zapach mo¿e byæ bowiem czê¶ci± wizerunku przedsiêbiorstwa tak samo jak jej siedziba czy logo. Co wiêcej ka¿da firma mo¿e mieæ swój w³asny, niepowtarzalny aromat.

Zapach pomarañczy móg³by na przyk³ad ozdobiæ salony firmy Orange. Ten przyk³ad jest dosyæ oczywisty, ale tak na prawdê zapach wybierany jest dla konkretnego klienta - mówi £ukasz Macio³a. - Obs³ugujemy ju¿ jeden z poznañskich salonów meblowych, który od niedawna pachnie drewnem cedrowym.

Image - Mo¿emy stworzyæ ka¿dy zapach, pocz±wszy od kwiatów i owoców, a na aromatach s³ynnych perfum koñcz±c - dodaje Ariel Ku¿niewski.

Kluczem do pe³nego aromatyzowania sklepu czy firmy jest niewielkie urz±dzenie zaprojektowane i wykonane przez jednego ze znajomych w³a¶cicieli SellSupport. Dzia³a ono podobnie jak od¶wie¿acze do powietrza, które mo¿na zamontowaæ w samochodach. Wiêksza jest tu tylko powierzchnia aromatyzowanego pomieszczenia. Takie urz±dzenie mo¿e staæ potem niezauwa¿one w k±ciku pomieszczenia. Potrzebne jest tylko pod³±czenie do pr±du.   

Koszt us³ugi uzale¿niony jest od rodzaju aromatu oraz powierzchni, któr± trzeba aromatyzowaæ. Zapachy, które s± rozsiewane u klientów SellSupport komponowane s± przez specjalistyczn± firmê. Ka¿dy ma oczywi¶cie atesty i certyfikaty jako¶ci zgodne z normami Unii Europejskiej.

Pierwsi klienci z Poznania ju¿ skorzystali z tej us³ugi. Ich nazwy musz± jednak pozostaæ tajemnic±.

- Marketing zapachowy to ci±gle nowo¶æ i niektóre firmy, które z nami wspó³pracuj±, nie chc± traciæ zyskanej w ten sposób nad konkurencj± przewagi, ujawniaj±c, z jakiego aromatu korzystaj± - wyja¶nia Ku¼niewski.

Warto wiêc wchodz±c do sklepu lub biura, poci±gn±æ nosem. Mo¿e oka¿e siê, ¿e nasz ulubiony salon odzie¿owy pachnie lasem sosnowym albo morsk± bryz±.

 

Pawe³ Grzybowski

BiznesPolska.pl 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL