START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Kuszenie zapachem (¦wiat hoteli)
Image Artyku³ Justyny Marczuk nt. wykorzystania marketingu zapachowego w hotelarstwie.
 
 
 
Konkurencja na rynku hoteli sprawia, ¿e czas siêgn±æ po niewykorzystane dotychczas w Polsce chwyty marketingowe. Jednym z nich jest zapach, który nie tylko poprawia atmosferê, ale przede wszystkim zwiêksza sprzeda¿.
 
 
W czterogwiazdkowym hotelu Polonia Palace Hotel w Warszawie marketing zapachowy jest stosowany od po³owy czerwca. – Na razie nie jeste¶my w stanie oceniæ korzy¶ci. Jedno jest pewne, atmosfera w pomieszczeniach zmieni³a siê, co jest odczuwalne nie tylko przez personel, ale i go¶ci – opowiada Jacek Jasiñski, zastêpca dyrektora generalnego. Urz±dzenia do aromatyzowania powietrza stoj± na razie w bufecie i barze hotelu Polonia. – Ustawimy je równie¿ w hotelowym lobby oraz na piêtrach przy salach konferencyjnych – dodaje Jacek Jasiñski.

Marketing zapachowy sprawdza siê te¿ w dwugwiazdkowym hotelu Azzun w Barczewie. Stosowany jest w ca³ym obiekcie. Zdaniem Katarzyny Jêdrzejczak, dyrektora marketingu, zapach jest wa¿nym elementem budowania wizerunku hotelu, bo na d³ugo pozostaje w pamiêci go¶ci. Przy wej¶ciu, w recepcji i w czê¶ci wypoczynkowej zastosowano delikatne zapachy znanego kreatora mody, orientalny zapach drzewa cedrowego i zapach zielonej herbaty.

 
 
GRA WARTA ¦WIECZKI

Na razie firm oferuj±cych marketing zapachowy jest na polskim rynku niewiele. Szlaki przeciera firma ConSensus Technology, która zrealizowa³a w Azzunie „zapachowe zamówienie” oraz firma SellSupport. ConSensus korzysta z do¶wiadczeñ niemieckich, gdzie wiele hoteli od dawna korzysta z podobnych dobrodziejstw. Badania przeprowadzone przez dr Anjê Stöhr z Uniwersytetu w Dresden pokaza³y, ¿e dziêki odpowiednio dobranemu zapachowi czas przebywania go¶ci w obiekcie zwiêksza siê o 16 proc.  Rosn± te¿ obroty – o 6 proc. – W Polsce marketing zapachowy nie jest popularny. Jednak od pocz±tku roku zauwa¿alny jest wzrost zainteresowania tym systemem w bran¿y horeca – mówi £ukasz Macio³a z SellSupport. – Staramy siê sprawdzaæ, czy nasze dzia³ania przynosz± po¿±dany efekt. Wyniki z badania w jednym z klubów pokaza³y, ¿e 15 proc. go¶ci wyczuwa³o przyjemny zapach, a 38 proc. stwierdzi³o, ¿e wp³ywa on korzystnie na atmosferê – dodaje. Natomiast w³a¶ciciele barów World Coffee w pierwszych dniach po zainstalowaniu urz±dzenia emituj±cego zapach kawy stwierdzili, ¿e sprzeda¿ espresso wzros³a o 40 proc.

 
 
ZAPACH PASUJ¡CY DO WNÊTRZ

- Nie musimy przyje¿d¿aæ i ogl±daæ obiektu. Osobie zainteresowanej wysy³amy kwestionariusz, w którym odpowiada na pytania dotycz±ce powierzchni obiektu, jego kolorystyki, wysoko¶ci pomieszczeñ, wystroju wnêtrza. Na tej podstawie dobieramy kompozycje zapachowe – mówi £ukasz Macio³a. W sprzeda¿y s± urz±dzenia standardowe albo projektowane na zamówienie. W hotelach montuje siê je najczê¶ciej w recepcji i holu, niejako na przywitanie go¶cia. Na razie nie s± wykorzystywane w pokojach, g³ównie ze wzglêdu na koszty. Kwota, któr± trzeba zap³aciæ za monta¿ urz±dzenia oraz kompozycje zapachowe, nie jest du¿a, ale pomno¿ona przez liczbê pokoi staje siê ju¿ znacz±ca. Pojemniki, zale¿nie od wielko¶ci, aromatyzuj± 30 albo 100 mkw.

 
 
WESPRZEÆ SPRZEDA¯

Obs³uga „smell boxu” jest prosta, a najistotniejsz± kwesti± jest dobranie zapachu. Kompozycje mo¿na podzieliæ na kilka rodzajów. Aromatyzowanie powietrza to jedno. Firmy zajmuj±ce siê marketingiem zapachowym oferuj± tak¿e mo¿liwo¶æ zastosowania oczyszczaczy powietrza, które neutralizuj± nieprzyjemne zapachy, np. z kuchni czy dymu papierosowego. - Gdy zapachy nie s± uci±¿liwe, wystarczy aromatyzator, gdy wyj±tkowo nieprzyjemne – warto zastosowaæ neutralizator. Jednak wtedy nie mamy mo¿liwo¶ci wykorzystania w tym samy czasie aromatyzowania – twierdzi Iwona Gotowiec. Reasumuj±c uci±¿liwe zapachy s± do pokonania, a te przyjemne – wspieraj± sprzeda¿, wyd³u¿aj± czas pobytu, pobudzaj± apetyt, uspokajaj±. Firmy oferuj± tak¿e zapachowy druk na materia³ach reklamowych. Kto¶, kto poczuje woñ kojarz±c± mu siê z przyjemno¶ci±, z pewno¶ci± ciep³o pomy¶li o miejscu, w którym j± czu³.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketing zapachowy – istnieje na ¶wiecie od ponad 20 lat. Obliczono, ¿e w Stanach Zjednoczonych codziennie dociera do ponad 100 mln osób. Zbadano, ¿e ludzie potrafi± rozró¿niaæ i zapamiêtywaæ oko³o 10 tys. zapachów. Wspó³czesna perfumeryjna klasyfikacja  definiuje ich 220. S± takie, które wzmacniaj± ³aknienie, np. zapach ¶wie¿ego chleba, ¶wie¿o palonej kawy, szarlotki, grzanego wina. Poleca siê je m.in. punktom gastronomicznym. Hotele pachn± czêsto ciasteczkami, co ma przywo³ywaæ wspomnienia domu i dawaæ poczucie bycia u siebie. S± te¿ zapachy wzmacniaj±ce presti¿, np. perfumy oraz pobudzaj±ce i energetyczne, np. cytrusy, mango, zielona herbata.


 
Justyna Marczuk
"¦wiat Hoteli", sierpieñ 2007
 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL