START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach mêskiego czasopisma (gazeta.pl)
Image Mêskie czasopismo, które pachnie mêskim potem... lepiej siê sprzedaje.
 
W magazynie "Psychology and Marketing" udowadniaj±, ¿e androsteron - feromon znajduj±cy siê w mêskim pocie - mo¿e mieæ silny wp³yw na zachowania konsumenckie. Wskazuje na to eksperyment przeprowadzony na 120 studentach - w po³owie mê¿czyzn i kobiet. Podzielono ich na oddzielne grupy, jednej z nich za³o¿ono maseczki nas±czone androsteronem, a drugiej - neutralnym roztworem. - Stê¿enie substancji by³o tak niskie, ¿e badani nie wyczuwali ¿adnych zapachów - dodaje Michael Kirk-Smith z Uniwersytetu w Ulsterze, wspó³autor badania. Nastêpnie studentom pokazano trzy czasopisma: mêski "Men's Health", kierowany do kobiet "Allure" oraz niesprofilowany p³ciowo "National Geographic". Badani mieli oceniæ ich atrakcyjno¶æ, "mêsko¶æ", a tak¿e zastanowiæ siê nad ich zakupem. Okaza³o siê, ¿e mê¿czy¼ni w±chaj±cy feromon o wiele lepiej oceniali i chêtniej kupiliby adresowan± do nich mêsk± gazetê ni¿ studenci z mask± nas±czon± roztworem. Natomiast na kobiety androsteron nie dzia³a³ zupe³nie - w obu grupach oceni³y one "Men's Health" jako równie nieciekawy.
 
 
mint, New Scientist
gazeta.pl 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL