START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pierwsza "Pachn±ca firma"
Image ALEX Dent & Spa pierwszym uczestnikiem akcji "Pachn±ca firma"!

 

Image Z rado¶ci± pragnê poinformowaæ, ¿e pierwsz± firm±, która zakwalifikowana zosta³a do uczestnictwa w przedsiêwziêciu aromamarketingowym "Pachn±ca firma" jest salon stomatologii i odnowy biologicznej ALEX Dent & Spa. Salon znajduje siê na ulicy Okrzei 40 w £odzi. W jego ofercie znajdujemy niezwykle szerok± gamê us³ug stomatologicznych, jak i ofertê atrakcyjnych zabiegów odnowy biologicznej - masa¿e, refleksoterapia, zabiegi laserem i wiele innych.

Wkrótce do salonu wstawione zostan± dyfuzory aromatyzuj±ce przestrzeñ, które udostêpnia firma Eurobest. Redakcja zapachowy.pl bêdzie ¶ledziæ na bie¿±c± jak wybrane zapachy wp³ywaæ bêd± na samopoczucie zarówno pracowników, jak i klientów salonu.

Wszystkich zainteresowanych akcj± oraz chc±cych na w³asnym nosie poczuæ jej efekty zapraszamy do salonu ALEX Dent & Spa. Pe³n± ofertê firmy poznacie na stronie internetowej: www.alexdent.eu.  

Serdecznie gratulujemy w³a¶cicielom salonu uczestnictwa w akcji i dziêkujemy za konstruktywny i przemi³y kontakt.

                        

Jolanta Kolano

redaktor naczelna vortalu zapachowy.pl 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL