START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Amor Amor, Cacharel
 
Image Eliksir mi³o¶ci od Cacharel.
 
Image ¦wiêta stanowi± doskona³± okazjê do wyra¿enia swoich uczuæ. Sposobno¶ci ku temu jest wiele. Do jednej z nich bez w±tpienia zaliczyæ mo¿na zestaw upominkowy firmy Cacharel.
 
O mi³o¶ci mo¿na mówiæ na wiele sposobów. Czasem jednak s³owa staj± siê zbêdne. Udowadniaj± to perfumy „AmorAmor”. Nazwa pachnid³a oraz g³êboka, nasycona czerwieñ flakonu  stwarzaj± zapowied¼ prawdziwej erupcji namiêtno¶ci ju¿ od pierwszego spryskania aromatyczn± mgie³k±. 
 
Otwieraj±ce zapach nuty ró¿owego grejpfruta, pomarañczy i mandarynki przynosz± rado¶æ, optymizm i nadziejê, ¿e rodz±ce siê uczucie mo¿e trwaæ wiecznie. Woñ bia³ego pi¿ma, drzewa sanda³owego i ambry oddaje temperament i zawadiacko¶æ m³odo¶ci, za¶ kwiat konwalii – delikatno¶æ pierwszych uniesieñ.
 
Lekko¶æ zapachu sprawia, ¿e nadaje siê on na ka¿d± okazjê.

Nuty zapachowe:
 
Nuta g³owy: konwalia, czerwona pomarañcza, ró¿owy grejpfrut
Nuta serca: mandarynka, melati, ró¿ana esencja
Nuta bazy: bia³e pi¿mo, drewno sanda³owe, wanilia, szara ambra
 
Rok wprowadzenia zapachu: 2003
 
Produkty: w sk³ad zestawu wchodzi:
Woda toaletowa 125ml 
¯el pod prysznic 200ml
 
Cena zestawu: ok. 235 z³

Dostêpny w perfumeriach „Sephora”.Magda Machocka
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL