START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Opium YSL
Image Opium YSL - zapach jak narkotyk
 
„Opium” to jedne z najs³ynniejszych perfum wykreowanych przez markê Yves Saint Laurent.
Powsta³y w 1977 roku z my¶l± o eleganckiej, pe³nej uwodzicielskiego czaru kobiecie – pewnej siebie,
doskonale wiedz±cej czego pragnie i dok±d zmierza.  
 Wspomnienie podró¿y

Image Kiedy Yves Saint Laurent wyruszy³ w podró¿ po Kraju Kwitn±cej Wi¶ni, zrodzi³a siê w nim my¶l zapisania wszystkich doznawanych wra¿eñ w postaci niepowtarzalnego olfaktorycznego kodu. Chcia³ uwieczniæ zapach egzotyki, têtni±cego ¿yciem Orientu, zamkn±æ go w szczelnym pojemniku i przywie¼æ ze sob± do Europy. Zainspirowany otrzymanym w Japonii prezentem – niewielk±, noszon± przy pasie szkatu³k± zwan± „inro”, stworzy³ projekt flakonu perfum i ich nazwy. Sk³adaj±ce siê z kilku czê¶ci, tradycyjne inro s³u¿y³o bowiem do przechowywania nie tylko monet i lekarstw, lecz tak¿e li¶ci opium, które w miarê procesu suszenia uk³ada³o siê w kolejnych przegrodach tego¿ pude³eczka.

Si³a kontrastu

Zapach, bêd±cy mieszank± korzennych przypraw, egzotycznych kwiatów i drzew, stanowi wyraz g³êbokiej fascynacji ¶wiatem Dalekiego Wschodu. Stwarza atmosferê tajemniczo¶ci i magii – jak w „Ba¶niach z tysi±ca i jednej nocy”. Odwo³uje siê do pierwotnych instynktów, budzi pe³n± wyrafinowania namiêtno¶æ. Temperamentna, zawadiacka woñ pieprzu i imbiru stanowi przeciwwagê dla delikatno¶ci, skromno¶ci i s³odyczy wanilii i karmelu. Ca³a kompozycja jest tak niepospolita, ¿e nie dziwi fakt, i¿ wywo³uje kontrowersje – przez jednych zapach jest kochany i wznoszony na piedesta³, przez innych krytykowany. U ka¿dego jednak, bez wyj±tku, budzi emocje. Kusi bogatym, wytwornym aromatem i dzia³a na zmys³y – tak jak zdjêcia do reklamy „Opium” z 2000 roku. Dyrektor kreatywny YSL, Tom Ford, wybra³ do kampanii perfum brytyjsk±
modelkê, Sophie Dahl i ubra³ j± jedynie w z³ote sanda³y i brylanty. Choæ reklamy „Opium”
zawsze s³ynê³y z emanuj±cej ze zdjêæ zmys³owo¶ci, milenijna kampania wzbudzi³a sensacjê
na ca³ym ¶wiecie.
 
 
 
Image
 Polski akcent Opium - modelka Ma³gorzata Bela.
 
 
Nuty zapachowe:

Nuta g³owy: mandarynka, czarna porzeczka, any¿, lawenda
Nuta serca:   ja¶min, magnolia, geranium, imbir, pieprz, go¼dzik
Nuta bazy:    wanilia, karmel, paczula, drzewo cedrowe

Produkty:

Woda toaletowa, naturalny spray, 30ml – ok. 199 z³.
Woda toaletowa, naturalny spray, 50ml – ok. 315 z³.
Woda toaletowa, naturalny spray, 100ml – ok. 479 z³.
Woda perfumowana, 30 ml – ok. 220 z³.
Woda perfumowana, 50 ml – ok. 380 z³.
Woda perfumowana, 100 ml – ok. 490 z³.Magda Machocka
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL