START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Dom pachn±cy ¦wiêtami
Image O zapachach wype³niaj±cych zatopiony w ¶wi±tecznym szaleñstwie dom.


Cynamon, wanilia, imbir, migda³ to zapachy, które chyba ka¿demu kojarz± siê ze ¦wiêtami. Podczas przed¶wi±tecznych przygotowañ wype³niaj± domy i tworz± jedyn± w swoim rodzaju, niepowtarzaln± i magiczn± atmosferê ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia.


Image

 

    ¦wiêta za pasem. Ju¿ nied³ugo ogarnie nas sza³  wybierania prezentów, gruntownych porz±dków, przygotowywania tradycyjnych, wigilijnych potraw. Nie ulega w±tpliwo¶ciom, ¿e okres ¦wi±t jest czasem magicznym. Ich atmosfera udziela siê niemal¿e ka¿demu. Chc±c nie chc±c, na ka¿dym kroku zetkniemy siê z przed¶wi±teczn± gor±czk±. Ulice i sklepy rozbrzmiewaj± melodi± kolêd, witryny butików, przystrojone choinkami, bombkami i ³añcuchami, kusz± swoj± ofert±, a ludzie s± bardziej serdeczni, pomocni i otwarci na drugiego cz³owieka. Równie wa¿n± rolê w budowaniu ¶wi±tecznego nastroju odgrywaj± zapachy jednoznacznie kojarz±ce siê ze ¦wiêtami Bo¿ego Narodzenia.
 O tym, ze du¿ymi krokami zbli¿a siê ten cudowny czas informuje, na parê dni przed ¦wiêtami, zapach.... porz±dku.  Woñ ¶wie¿o wypranej po¶cieli, wykrochmalonych obrusów, wyprasowanej odzie¿y a w koñcu przeró¿nych ¶rodków czysto¶ci wype³nia ca³y dom. Przygotowania ¶wi±teczne nie koñcz± siê jednak na sprz±taniu. Gdy dom pachnie ju¿ ¶wie¿o¶ci±, mo¿na przenie¶æ siê do kuchni i zacz±æ przygotowywanie wigilijnych potraw: zupy grzybowej, sma¿onego karpia, bigosu, pieczonego miêsa, piernika. Aromaty przypraw korzennych, kiszonej kapusty, grzybów, maku, ¶liwek wydobywaj±ce siê z kuchni tworz± uroczysty, ¶wi±teczny nastrój, sprawiaj±, ¿e domownicy, podczas ch³odnych, zimowych dni, spiesz± z dworu, by móc siê nimi rozkoszowaæ.
 
 
Image
 
    Zastanawiaj±c siê nad zapachami ¦wi±t, nie mo¿na zapomnieæ o ich nieodzownym elemencie — choince. Woñ igliwia, najczê¶ciej ¶wierku lub jod³y to jeden z najistotniejszych aromatów unosz±cych siê w domu podczas grudniowych ¦wi±t. Nie wszyscy jednak decyduj± siê w ¿ywe drzewko, wiele osób, ze wzglêdów praktycznych wybiera sztuczn± choinkê, która niestety pozbawiona jest charakterystycznego zapachu lasu. Nie oznacza to jednak, ¿e musz± z tego aromatu zrezygnowaæ. Na rynku bowiem znajd± mnóstwo od¶wie¿aczy powietrza, kadzide³ek i olejków o zapachu igliwia.
Sztuczne zapachy ¦wi±t polecane s± równie¿ dla osób zapracowanych, którym praca uniemo¿liwia ¶wi±teczne przygotowania. Dla tych, którym ograniczenia czasowe nie pozwalaj± na pichcenie wigilijnych potraw, producenci olejków i kadzide³ek,  przygotowali specjaln± ofertê wprowadzaj±c zapachy: pomarañczy, wanilii, imbirowego ciastka, pieczonych jab³ek, grzanego wina oraz piernika.
 
 Powsta³e naturalnie jak i sztucznie, aromaty ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia pe³ni± bardzo wa¿n± rolê w stwarzaniu niecodziennej, ciep³ej,  pe³nej dobroci i mi³o¶ci atmosfery. Wp³yn± one na dobre samopoczucie zaproszonych przez nas cz³onków najbli¿szej rodziny i przyjació³ i sprawi±, ¿e ¦wiêta bêd± niezapomniane.
Agnieszka Kazuñ


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL