START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Perfumy roku 2007
Image Wyniki konkursu Uroda Beauty Expert 2007 w kategorii: perfumy damskie.

 

Nast±pi³o d³ugo oczekiwane rozstrzygniêcie konkursu „Uroda Beauty Expert 2007”. W¶ród dwudziestu nagrodzonych kosmetyków znalaz³y siê a¿ trzy wyró¿nione zapachy. Je¶li zestawi siê te dane z zesz³orocznym fina³em, podczas którego nie przyznano nagrody ¿adnemu pachnid³u, mo¿na snuæ przypuszczenia o absolutnej wyj±tkowo¶ci tegorocznych faworytów.

 

Po¶ród perfum damskich szczególn± uwagê jury zwróci³y kompozycje zapachowe „Angé ou Demon” Givenchy oraz seria Il Profumo.  Liderem mêskich zapachów niemal jednog³o¶nie  zosta³ „Hypnôse” Lancôme.

 

Najnowsze dzie³o marki Givenchy oparte jest na poci±gaj±cej grze kontrastów. Delikatne, „anielskie” nuty lilii, wanilii i orchidei ¶cieraj± siê z mrocznym, niepokoj±cym aromatem dêbu i szafranu. Nietuzinkowe po³±czenie woni bia³ego tymianku, palisandru, mandarynki i bobu tonki  stanowi kusz±ce, wyostrzaj±ce zmys³y t³o dla nut wiod±cych. Niew±tpliwym atutem tego tajemniczego, posiadaj±cego g³êbiê zapachu jest jego uniwersalno¶æ. Z powodzeniem sprawdzi siê zarówno w dzieñ, jak podczas wieczornego wyj¶cia. Jak ula³ pasuj± do niego s³owa piosenki Anny Marii Jopek: „liryczny prowokator, ambiwalentny (…) adorator”. Intryguje, kusi, zniewala! Frapuj±c± dwoisto¶æ zapachu oddaje flakon tych¿e perfum – krystalicznie czysta baza przechodzi stopniowo w ciemne, ostre zakoñczenie. „Ange ou Demon” jest jak kobieta - zagadka, której nigdy nie udaje siê w pe³ni rozwik³aæ.

                                                                      Image 

Co do  niekonwencjonalnej serii Il Profumo – jest ona zdecydowanym uk³onem w stronê konsumenckiej kreatywno¶ci. Klasyczne, minimalistyczne buteleczki zawieraj± poci±gaj±ce aromaty czekolady, wanilii, mandarynki, ambry, kawy i wielu innych budz±cych przyjemne skojarzenia sk³adników. Proponowana linia „Osmo” jest dostêpna w dwóch ods³onach: mieszanek zapachowych oraz baz - bêd±cych kombinacj± intensywnych esencji i eterycznych olejków. Zadziwia moc i trwa³o¶æ zapachu, który potrafi zachowaæ siê na skórze nawet do nastêpnego dnia. Starczy dos³ownie kropla tego niemal magicznego specyfiku, aby przez wiele godzin roztaczaæ wokó³ siebie kusz±c±, aromatyczn± aurê. Pachnid³a Il Profumo umo¿liwiaj± ponadto wcielenie siê w rolê kreatora zapachów. Starczy dobraæ odpowiadaj±c± indywidualnym gustom bazê i mieszaæ ró¿norakie nuty zapachowe a¿ do momentu uzyskania perfum naszych marzeñ. 

                                                  Image

Lawendowo-ambrowemu zapachowi „„Hypnôse Homme” Lancôme’a uda³o siê zahipnotyzowaæ same jurorki konkursu. Nic dziwnego - perfumy s± szykowne, zmys³owe, urzekaj±ce. Dominuj±ca woñ lawendy poparta nut± kardamonu odzwierciedla mêsk± si³ê, opanowanie i zdecydowanie. ¦wie¿o¶æ miêty oraz soczysto¶æ cytrusów – pe³n± rado¶ci spontaniczno¶æ i ¿ywio³owo¶æ. Tworz±ce bazê ambra, pi¿mo i esencja z indonezyjskiej paczuli daj± ¶wiadectwo konsekwencji i uporu. Czy mo¿na oprzeæ siê mê¿czy¼nie, który pachnie w taki sposób?

                                                                      Image

 

Magda Machocka 

 
« poprzedni artykuCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL