START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Nos wie... (The enRoute)
Image O stuczkach aromamarketingu w artykule Fabiene'a Deglise.

 

Ujmuj±c rzecz metaforycznie, zadaniem marketerów jest sprawiæ, by co¶ „zawis³o” tu¿ przed Twoim nosem. Jednak coraz czê¶ciej zadanie to traktowana jest dos³ownie, by spowodowaæ nowa falê wzrostu sprzeda¿y.

 

Ten s³odki zapach sukcesu w ¶wiecie sprzeda¿y detalicznej...to zapach lawedny, cytryny, ¶wie¿o skoszonej trawy a nawet wilgotnej ziemi, którego czasami nawet ¶wiadomie nie rozpoznajemy. Ma on jednak wp³yw na nasze zachowanie podczas zakupów- wp³yw wiêkszy ni¿ nam siê wydaje. Witamy w odwa¿nym ¶wiecie marketingu zapachowego, gdzie zapach jest now± broni± wp³ywaj±c± na wybór konsumenta. Strategia ta jest wprost pod naszym nosem.

 
Jako dowód „zanurz” swój nos trochê g³êbiej w badania i technologie dotycz±ce zapachu i zobacz, kto przekonuje Ciê do dokonywania okre¶lonych wyborów w sklepie. Inwazja syntetycznych zapachów rozpoczê³a  siê równie¿ na ca³kiem zaskakuj±cych frontach: ubrania i buty, artyku³y kuchenne, bi¿uteria, sportowe samochody i oczywi¶cie przygotowywanie jedzenia. Im bardziej delikatne s± strategie zapachowe, tym maj± lepsze maj± efekty. Znaj±c ich moc, mamy szanse, ¿e pozostan± obecne w naszym ¶wiecie na d³u¿ej.

 

Odk±d reklama i marketing niemal napad³y na wszelkie nasze zmys³y, zaawansowanie technologiczne na granicy zapachu nie wydaje siê byæ niczym niezwyk³ym. Zapach jest tak silnym bod¼cem stymuluj±cym dla potencjalnego klienta, ¿e a¿ dziwnym jest, ¿e metoda sprzeda¿y z u¿yciem zapachu by³a nie brana pod uwagê przez tak d³ugi okres czasu. Dzisiaj marketerzy w niekoñcz±cej  siê pogoni za nowymi metodami siêgaj±cymi do portfeli klientów, zachêcaj± do skorzystania ze smaku i wcze¶niej zakazanego owocu - zapachu.

 

Jeden ze specjalistów ds. marketingu zapachowego udowodni³ reklamow± warto¶æ zapachu w swoim eksperymencie. Wprowadzi³ na tydzieñ  s³odkie nuty zapachowe do centrum handlowego (mieszanka zapachów cytryny, pomarañczy, grejfruta i mandarynki). „Jego dawka by³a tak ma³a, ¿e sklepikarze nawet nie wiedzieli, ¿e zapach tam rzeczywi¶cie jest” wyja¶nia Chebat. Ró¿nica by³a jednak bardzo wyczuwalna. Podczas tygodnia „z zapachem” odnotowano wzrost sprzeda¿y od 55 do 90 dolarów na jednego klienta, nawet pomimo faktu, ¿e eksperyment  nie by³ przeprowadzany w tzw. „gor±cym okresie” i nie oferowano ¿adnych wyprzeda¿y ani przecen.

 
Zapach zadzia³a³ jak magia. „Dziêki cytrusowej woni klienci czuli, ¿e miejsce w którym siê znajduj± jest wygodniejsze, rado¶niejsze, bardziej stymuluj±ce ”mówi Chebat. „Wydawa³o im siê, ¿e produkty s± lepszej jako¶ci mimo to, ¿e by³y dok³adnie takie same jak tydzieñ wcze¶niej”.

 
Oddzia³ywanie zapachu na odczuwanie nie jest ju¿ ograniczone jedynie do sfery eksperymentalnej. „Wiele centrów handlowych i sprzedawców detalicznych wprowadzi³o zapach do powszechnego u¿ytku nie mówi±c oczywi¶cie o tym swoim klientom”. U¿ywanie tych technik pozwala naukowcom wyró¿niæ nieskoñczenie ma³e cz±stki zapachu. Ka¿dy zapach- nie wa¿ne jak z³o¿ony- teraz mo¿e byæ produkowany syntetycznie.

 
W Stanach Zjednoczonych oraz kilku krajach europejskich butiki odzie¿owe, sklepy z butami, hotele a nawet muzea zainstalowa³y urz±dzenia generuj±ce zapachy, by znale¼æ produkty w ich naturalnym ¶rodowisku i uczyniæ je bardziej atrakcyjnymi dla klienta. Te naturalne po³±czenia zawieraj± wprowadzenie aromatu ¶wie¿o skoszonej trawy w dziale golfowym w sklepie z artyku³ami sportowymi, bukietu zapachowego melona w przej¶ciu z warzywami i owocami, powiewu balsamu do opalania w dziale z kostiumami k±pielowymi oraz luksusowej drzewnej nuty w pluszowym hotelowym lobby. Ta lista zapachów nie jest jeszcze wyczerpana...

 
Technika ta mo¿e byæ wprowadzona nawet poza oczywistymi skojarzeniami z zapachem.

 W odniesieniu do ostatnich badañ przeprowadzonym w kasynach w Las Vegas, dr Alan Hirsch mówi, ¿e rozprowadzaj±c odpowiedni zapach wokó³ maszyn typu „jednorêki bandyta” odnotowano 45% wzrost rzutów monet. Czym jest ten odpowiedni zapach? To pytanie za milion dolarów, a Hirsch milczy.

 
W ¶wiecie ¿ywno¶ci nasze postrzeganie w du¿ej mierze zale¿y od zapachu, który czujemy zaraz po otworzeniu opakowania, mówi Rafael Badoud- specjalista od aromamarketingu w Centrum Badañ Nestle w Lausanne, Szwajcaria. Sektor ¿ywno¶ci robi wielki u¿ytek ze sztucznie produkowanych zapachów w celu udoskonalenia obrazu sprzedawanego produktu. „Autentyczne zapachy”, ostatni trend w marketingu ¿ywno¶ci prezentowanej w telewizji, mog± przemieniæ g³êboko mro¿ony gulasz w luksusowe danie o zapachu prosto z babcinej kuchni. Teraz zajmuje to tylko 3 min. podgrzewania w mikrofali.

 

To wszystko to dopiero pocz±tek. Wyobra¼ sobie kawê z aromatem ¶wie¿o mielonych ziaren albo omówienie prasowe wy¶cigów formu³y jeden dostarczaj±ce zapach benzyny i zapach palonych opon wprost do Twojego pokoju. Czego chcieæ wiêcej??

Pomy¶la³by¶, ¿e niczego. Jednak guru marketingu zapachowego nie ¶pi±. Ich marzeniem jest, aby wype³niæ ka¿dy róg naszego sklepowego wszech¶wiata zapachowym wabikiem stworzonym na potrzeby sprzedawców, by zmusiæ ich klientów do wydawania wiêkszej sumy pieniêdzy. To ostatnie osi±gniêcia niszowego rynku. Tutaj s³odki zapach cukierków skupi uwagê dzieci na najnowszej grze komputerowej, tam delikatne mu¶niêcie woni± ylang-ylang skusi kobiety do zakupu sukni wieczorowej. Ka¿dy segment rynkowy bêdzie mia³ niepowtarzalny zapach uzupe³niony o billboardy na okolicznych ulicach emituj±ce zapach kojarzony z konkretnym produktem czy us³ug±. Kiedy nosy klientów przepe³nione bêd± sugestywnymi zapachami, sprzedawcy znajd± w swoich kieszeniach konkretn± gotówkê.

 

tekst: Fabiene Deglise

t³um. z j.ang. Martyna Kamiñska

red. Jolanta Kolano 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL