START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Urz±dzenie "nagrywaj±ce"... zapachy (PC World Computer)
Image PC World Computer informuje o najnowszym japoñskim wynalazku...

 

In¿ynierowie z Tokyo Institute of Technology zbudowali urz±dzenie zapisuj±ce... zapachy! Umo¿liwia ono rozpoznanie i zarejestrowanie wybranej woni oraz odtworzenie jej w pó¼niejszym terminie.

 

Nowe urz±dzenie s³u¿y do zapisania wybranego zapachu i odtworzenia go w pó¼niejszym terminie. Jak podkre¶la wspó³twórca projektu - Pambuk Somboon - pozostawia ono daleko w tyle wszystkie podobne projekty, które pojawi³y siê do tej pory.

Nowy system wyposa¿ony zosta³ w 15 rozpoznaj±cych zwi±zki chemiczne chipów ("elektronicznych nosów" jak mówi± twórcy), które tworz± zapis elektroniczny analizowanego zapachu korzystaj±c z 96 dostêpnych chemikaliów. Gdy chcemy wywo³aæ jaki¶ zapamiêtany zapach, urz±dzenie odpowiednio miesza nietoksyczne substancje chemiczne (zgodnie z wcze¶niej rozpoznanym i zapisanym schematem) i po chwili mo¿emy poczuæ wybran± woñ. Dotychczasowe testy potwierdzi³y bezproblemowe odtworzenie zapachu kilku owoców takich jak jab³ka, cytryny, melony i banany. "Mo¿emy nawet odró¿niæ jab³ko zielone od czerwonego" - chwali siê Pambuk Somboon.

Projekt w przysz³o¶ci mo¿e mieæ kilka przydatnych zastosowañ. Mo¿e byæ u¿yty np. do stworzenia dostarczaj±cego dodatkowych wra¿eñ zapachowego albumu ze zdjêciami czy te¿ jako pomoc przy zakupach online. Niestety, nic nie wiadomo o przybli¿onym terminie rozpoczêcia sprzeda¿y nowego urz±dzenia.

 

Krzysztof Lech

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL