START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Pachn±ce sklepy (The Manage Mentor)
Image Przedruk z The Manage Mentor, kilka uwag dotycz±cych zapachu w handlu.

 

 
 
Gdy wp³ywamy na zmys³y w handlu detalicznym, wp³ywamy na wra¿enia naszych klientów i zadowolenie z produktu. Potê¿ny wp³yw maj± zapach, d¼wiêk i smak.


Sklepy takie jak the Body Shop odnios³y wielki sukces poprzez wprowadzanie w nich zapachu i produktów, które mog³y byæ przez klientów smakowane. Tradycyjnie domy handlowe pozwalaj± na testowanie perfum ju¿ na wej¶ciu, aby podnie¶æ poziom ich sprzeda¿y. W³a¶ciciele sklepów spo¿ywczych doskonale wiedz±, ¿e zapach ¶wie¿ego pieczywa zachêci g³odnych klientów do zakupu.

Przyjemny zapach mo¿e polepszyæ atmosferê i pozytywnie wp³yn±æ na odczucia klienta, szczególnie, gdy jest to próbka produktu, który jest w sprzeda¿y. W niektórych przypadkach brak jakiegokolwiek wyra¼nego zapachu jest najlepszym wyj¶ciem, gdy¿ daje on wra¿enie, ¿e sklep i otoczenie jest czyste.

Gdy rozwa¿asz czy specjalne elementy, takie jak ¶wiece zapachowe s± odpowiednie dla twojego sklepu, pomy¶l, do jakiej grupy konsumentów chcesz trafiæ. Je¶li masz jakiekolwiek w±tpliwo¶ci, najlepiej spytaj siê samych klientów. Zapach bowiem tak¿e wp³ywa na decyzje o kupnie. Gdy chodzi o kupno kosmetyków, czy ¶rodków czyszcz±cych wra¿enia zapachowe naturalnie wchodz± w grê. Wiele z tych produktów ma podobne dzia³anie, zapach wiêc mo¿e byæ jedynym elementem rozró¿niaj±cym te produkty i sprawi, ¿e klient skusi siê akurat na ten produkt.

 

The Manage Mentor

t³um. Anna Smoczyñska

red. Jolanta Kolano 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL