START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Wyzywaj±ce pachnid³o (MpK-A)
Image O kontrowersyjnej kampanii reklamowej perfum ... Vulva, w artykule Tomasza Gregorczyka.
 
 
 
 
Seks nie sprzedaje ju¿ tak jak kiedy¶. Z co drugiego billboardu patrzy na nas rozebrana modelka, mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e pikantne reklamy ju¿ spowszednia³y. Marketerzy maj± wobec tego dwa wyj¶cia: albo wymy¶liæ bardziej wyrafinowane strategie, albo stosowaæ jeszcze mocniejsze ¶rodki. Nierzadko decyduj± siê na to drugie rozwi±zanie.


Niemal równocze¶nie z pojawieniem siê skandalizuj±cych reklam perfum Toma Forda niemiecka firma Vivaeros wystartowa³a z jeszcze bardziej kontrowersyjn± kampani±. Swój nowy zapach nazwa³a Vulva i podobnie jak Ford – promuje go zdjêciami produktu umieszczonego miêdzy nogami rozebranych kobiet. W sk³ad wonnej mieszanki wchodzi podobno… tak, organiczna wydzielina z miejsca, które sugeruj± nazwa i logo. Mo¿na siê o tym przekonaæ, przegl±daj±c kipi±c± od nago¶ci firmow± stronê.

 

Reklama perfum Vulva  

  Jedno z "naj³agodniejszych" zdjêæ kampanii. 

 

Image Ca³a sprawa tr±ci grotesk±, jednak Vivaeros to prawdziwa firma, zapach Vulva rzeczywi¶cie istnieje, a estetyka witryny i design opakowania wskazuj±, ¿e marka ma zainteresowaæ szerszego odbiorcê. Ekstrawagancki, nazwijmy to, pomys³ na perfumy i u¿ycie bardzo mocnej erotyki zapewni³y firmie medialny rozg³os (Vulva pojawi³a siê miêdzy innymi w BBC i serwisie Adrants.com).

Pomiñmy ju¿ kwestiê samego produktu i zajmijmy siê marketingiem. Na co liczy Vivaeros? Je¶li na chwilowe zaistnienie w mediach i sprzedanie produktu na zasadzie kuriozalnej ciekawostki, to byæ mo¿e osi±gnie swój cel. Je¶li celem za¶ by³o zbudowanie sensownego wizerunku i trwa³e zaistnienie na rynku, nale¿y szczerze w±tpiæ w koñcowy sukces.

Powiedzmy to otwarcie – coraz mocniejsze wariacje na temat idei „sex sells” nale¿± do najbardziej prymitywnych metod zwrócenia na siebie uwagi. Owszem, ka¿dy zauwa¿y zgrabne cia³a lub informacjê o waginalnym zapachu Vulvy. Ale gdzie tu miejsce na „komunikowanie obietnicy marki” i warto¶ci, jakie za ni± stoj±? Gdzie bardziej zaawansowane, choæ dzisiaj ju¿ konieczne kreowanie wizerunku marki i wi±zanie z ni± klienta? W przypadku Vulvy seks przynajmniej ³±czy siê jako¶ z produktem, podczas gdy erotyka i skandalizowanie bywaj± nieraz ostatni± desk± ratunku, gdy komu¶ zupe³nie brakuje pomys³u na kampaniê lub sam± markê.

Obecno¶æ erotyki w reklamie wcale nie musi oznaczaæ zastosowania strategii „sex sells” w najprostszym ujêciu. Istniej± ¶wietne reklamy z nago¶ci± i seksem, w których chodzi o co¶ wiêcej ni¿ przyci±gniêcie uwagi ekspozycj± biustu. Tak naprawdê to nie seks sprzedaje. Sprzedaje dobry pomys³, w którym nago¶æ lub erotyka mo¿e pe³niæ istotn± rolê i wpisywaæ siê na ró¿ne sposoby w strategiê lub wizerunek marki. Seks dla seksu jest jedynie dowodem braku kreatywno¶ci.

Poza tym trudno przebiæ siê przez rozerotyzowane media zwyk³ym obrazkiem pó³nagiej dziewczyny. Odbiorcy, bombardowani nago¶ci±, chc±c nie chc±c staj± siê mniej wra¿liwi na tego typu bod¼ce. Ods³aniamy wiêc coraz wiêcej, ³amiemy kolejne tabu, wreszcie siêgamy po drastyczne ¶rodki, które coraz bardziej przypominaj± zwyk³e porno – czego doskona³ym przyk³adem jest Vulva. Nie chodzi o purytañskie zasady czy kwestie etyki zawodowej – to po prostu niew³a¶ciwy i nieskuteczny kierunek rozwoju.

Dobrzy marketerzy wiedz± o tym od dawna. Tym kiepskim pozostaje wiara, ¿e do kupienia ich produktów przekona klientów naga modelka ustawiana w coraz bardziej wyzywaj±cych pozach.

                                                                             
                                                                                   T.Gregorczyk, Wyzywaj±ce pachnid³o, "MpK-A", nr 222, 20-11-2007

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL