START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Niezwyk³e w³a¶ciwo¶ci olejku ró¿anego.
Image O leczniczych w³a¶ciwo¶ciach ró¿y przeczytacie w artykule Andrzeja Szymoniuka.
 
 
 
Lecznicze w³a¶ciwo¶ci ró¿y s± skuteczne na najbardziej niebezpieczne choroby (w tym wypadku mowa o terapeutycznym olejku eterycznym).

Bakteria ginie wci±gu piêciu minut od kontaktu ze ¶wie¿ymi p³atkami ró¿y.
Ró¿a jest zdumiewaj±co piêknym kwiatem, który z tego powodu jest uwieczniony w poezji i nie¶miertelny w legendach. Dawno temu, pierwsza ró¿ê otrzymano ze zwyk³ej dzikiej ró¿y; zrobi³ to jaki¶ nieznany ogrodnik oko³o czterech tysiêcy lat temu.

Staro¿ytni doktorzy u¿ywali wody ró¿anej do uspokajania nerwów, kadzili pacjentów z chorobami p³uc rózanymi kadzide³kami, podawali pacjentom chorym na serce i nerki ekstrakt z p³atków ró¿y.

Olejek ró¿any jest podstawowym medycznym komponentem ró¿; stymuluje i harmonizuje ludzki system immunologiczny i nerwowy. Poprawia tak¿e aktywno¶æ gruczo³ów dokrewnych, usuwa stwardnienie w organach oraz odnawia komórki. Olejek ró¿any korzystnie wp³ywa na przewód pokarmowy, gdy¿ leczy b³ony ¶luzowe, walczy z brakiem flory bakteryjnej oraz brakiem fermentacji w ¿o³±dku i jelitach.

P³atki ró¿y zawieraj± witaminê C, karoten, witaminy z grupy B, witaminê K, która jest podstaw± prawid³owej homeostazy. W p³atkach ró¿y mo¿na znale¼æ prawie wszystkie substancje mineralne z tablicy Medelejewa. Zawieraj± wapno wp³ywaj±ce na przemianê materii oraz asymilacjê po¿ywienia, potas niezbêdny do normalnej aktywno¶ci serca, mied¼, która uczesniczy w *** haemopoesis *** oraz poprawia aktywno¶æ gruczo³ów dokrewnych, jodynê która korzystnie wp³ywa na gruczo³ tarczycy. Lista zalet ró¿y jest wystarczaj±co d³uga i pozwala nazwaæ ró¿ê uniwersalnym ¶rodkiem medycznym.

Zaleca siê zbieranie p³atków ró¿y wcze¶nie rano, kiedy powietrze jest czyste i wilgotne, najlepiej po deszczu lub obfitej rosie. P³atki nale¿y zbieraæ z przekwit³ych, ale nie opadaj±cych ró¿. Zebrane, powinny zostaæ natychmiast zasuszone lub u¿yte bez p³ukania w celu zachowania ich leczniczych w³a¶ciwo¶ci. Zebrane p³atki ró¿ane mog± byæ u¿yte do przygotowania ekstraktów, wywarów, wody lub olejków ró¿anych.

Bakterie w kontakcie ze ¶wie¿ymi p³atkami ró¿y gin± wci±gu piêciu minut, co sprawia, ¿e ró¿a jest doskona³ym lekarstwem do leczenia chorób skóry. ¦wie¿e p³atki ró¿y pomog± wyleczyæ j±trz±ce rany lub oparzenia. Mog± tak¿e z³agodziæ alergiczne swêdzenia.

Puder z p³atków ró¿y wymieszany z miodem jest skutecznym lekarstwem w przypadku zapalenia jamy ustneji paradontozy. Miksturê nale¿y wcieraæ w zapalone dzi±s³a. Bóle g³owy, choroby i os³abienia mog± byæ leczone inhalacj± ró¿ i wywarów z ró¿y. Inhalacje s± tak¿e zalecane dla ludzi o s³abym systemie nerwowym, podatnych na nerwice i depresje. Je¶li cierpisz na choroby na tle nerwowym, przeziêbienie, grypê, kaszel, umie¶æ miskê z gor±c± wod± i p³atkami ró¿ w pomieszczeniu, w którym przebywasz.

Wywar z ró¿ doskonale reguluje pracê miê¶nia sercowego. Z tego powodu lekarze rekomenduj± ró¿ane inhalacje na stany skurczowe naczyñ wieñcowych. K±piele z dodatkiem p³atków ró¿ s± doskona³ym rozwi±zaniem przeciwko chorobom nerwowym. Uspokajaj±, odnawiaj±, usuwaj± niecierpliwo¶æ oraz oczyszczaj± skórê. Zaparz pó³ szklanki p³atków ró¿y wrz±tkiem w przykrytym naczyniu w celu zachowania wywaru.  Wlej napar razem z p³atkami do k±pieli. Dzia³anie naparu bêdzie silniejsze, gdy dodamy do k±pieli sok z buraków. Nigdy nie odrzucaj przekwit³ych wi±zek ró¿ lecz rób z nich k±piele lecznicze.


Spryskiwanie siê wod± ró¿an± jest rekomendowane w przypadku wilu chorób. Zalej 10 g p³atków ró¿anych szklank± wrz±tku i umie¶æ w przykrytej miseczce. Codzienne stosowanie przez okres dwóch tygodni jest zalecane dla ludzi cierpi±cych na choroby nerwowe. W tym przypadku spryskiwaæ powinno siê górn± czê¶æ pleców ciep³± wod± ró¿an±. Spryskiwanie wod± ró¿an± jest korzystne równie¿ dla osób zdrowych w celu wzmocnienia systemu nerwowego i immunologicznego.

Proszê pamiêtaæ, ¿e zapach ró¿y mo¿e zostaæ wytworzony sztucznie w warunkach laboratoryjnych i nie ma nic wspólnego z prawdziw± ró¿±. Nie ma on jakichkolwiek w³a¶ciwo¶ci terapeutycznych i w wielu przypadkach jest on wrêcz toksyczny..
 
 


ROZA  -  ROSE   DAMASCENA


BOTANICZNA  RODZINA:  Rosaceae

MIEJSCE  UPRAW:  Bu³garia I Turcja

METODA POZYSKIWANIA: Parowa  destylacja  z p³atków  , proces dwuczê¶ciowy

SKLAD  CHEMICZNY: Geraniol  ( 12-28 % ) Citronelol  ( 34- 44%) , Nerol (6-9% )
                                       Alkochol fenyletylowy ( 0- 2% )
DZIALANIE:  Antyzapaleniowe , zmniejsza usuwa blizny i szramy na ciele . Harmonizuje
                      i pobudza nasz umys³, podnosi i poszerza nasz± ¶wiadomo¶æ, posiada
                      najwy¿sz± wibracje w¶ród znanych olejków  320 MHz.

TRADYCYJNE SPOSOBY UZYCIA: Ró¿a by³a  u¿ywana od tysiêcy lat jako dobrodziejstwo dla naszej skory. Znany i bardzo ceniony arabski staro¿ytny lekarz - Avicenna -jako pierwszy w znanej nam historii dokona³ destylacji olejku z ró¿y oraz by³ autorem ca³kowicie kompletnego opracowania w formie ksi±¿ki o uzdrawiaj±cych lecz±cych w³a¶ciwo¶ciach wody ró¿anej pochodz±cej z destylacji p³atków ró¿y. Poprzez wiêkszo¶æ staro¿ytnej historii olejek ten by³ produkowany  w specjalny sposób z u¿yciem bezzapachowego czystego oleju metod± t³oczenia ( ¶ciskania w prasie ) p³atków ró¿y w obecno¶ci czystego oleju warzywnego, w którym rozpuszcza³a siê esencja olejku z ró¿y, nape³niaj±c olej zapachem i cennymi sk³adnikami ¶wie¿ych p³atków ró¿y. Dzisiaj wiêkszo¶æ olejków ró¿anych jest rozpuszczonym ekstraktem, esencja ró¿ana w czystym bezzapachowym oleju warzywnym .

 

UWAGA: Bu³garska Roza Damascena  (o wysokiej zawarto¶ci citronelloli) bardzo siê ro¿ni od Marokañskiej Ró¿y Centifolia  (o wysokiej zawarto¶ci etanolu Fenylowego). Maj± odmienne kolory, aromaty i terapeutyczne dzia³anie

 

INNE  SPOSOBY ZASTOSOWANIA: Olejek  ró¿any  pomaga przy  astmie, chronicznym bronchicie (chroniczne zapalenie oskrzeli), opryszczka, liszaje, impotencjê, blizny, szramy, podrapania, wszelkie choroby skory, zmarszczki oraz problemy i niedomagania natury seksualnej. Przywraca  naturalna  wibracje  komórek naszego  cia³a  do  poziomu  66 MHz, co  zapobiega  chorobom  i  stawia  na nogi  nasz  system  obronny.


STOSOWANIE: Rozpylamy i smarujemy wybrane miejsca na naszym ciele.

WP£YW  AROMATU: Ten przepiêkny zapach ró¿y jest upajaj±cym, odurzaj±cym i piêknie dzia³aj±cym Afrodyzjakiem. Pomaga osi±gn±æ równowagê i harmonie pozwalaj±c pokonaæ niepewno¶æ i brak poczucia bezpieczeñstwa. Zapach ten jest stymuluj±cy i podnosz±cy dla naszego umys³u – tworz±c poczucie samoakceptacji bezpieczeñstwa i powodzenia .


WYBRANE BADANIA: Sysoev NP “ The effect of waxes from essential oil plants on the dendrogenase activiti of the blood neutrophils in mucosal trauma  of the mouth “ stomatologiia  1999; 70 (1) : 12-3 Mahmood N, et al. “ The anti – HIV activiti and mechanisms of action of pure coumpounds isolated from Rosa damascena “ Biochim Biophys Res Commun. 1999 ; 229 (1) : 73 – 9 .

Opracowanie  Andrzej Szymoniuk

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL