START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
A ja na to, jak na ... jesieñ! (dlastudenta.pl)
Image O jesiennych zapachach perfum w artykule Olgi Filipowskiej (dlastudenta.pl).

 

 
Jesieñ to nowy sezon trendów. W sklepach mamy nowe kolekcje ubrañ, makija¿y¶ci proponuj± nam nowe wizerunki kobiecej twarzy. Do pe³ni szczê¶cia brakuje tylko nowego zapachu. A co na to perfumerie?
 
 
Image
 
 
Kobieta zmienn± jest – taki pogl±d, wypisany grub± farb± w pod¶wiadomo¶ci ka¿dego cz³owieka, to niezmienna inspiracja dla projektantów. Nasza niesta³o¶æ to ¶wietna okazja dla nowych trendów czy ciekawych, niekonwencjonalnych pomys³ów. Ka¿da z nas potrafi byæ przecie¿ jednocze¶nie s³odkim kociakiem i drapie¿nym tygrysem. Te dwie strony kobiecej natury widoczne s± wszêdzie: w szafie wisz± obok siebie elegancki kostium do pracy i seksowna ma³a czarna, w szufladzie na bieliznê znajdzie siê miejsce zarówno dla bia³ych fig jak i dla stringów z futerkiem. Teraz pora przysz³a tak¿e na zapach. Drogie panie, z dum± przedstawiam nowe perfumy Givenchy Ange ou Demon.

 
Aromat jesiennych dni powinien byæ ciep³y, otulaj±cy i s³odki. Idealnym wyborem bêdzie w³a¶nie nowy zapach Givenchy. W zimne, ch³odne dni ta tajemnicza substancja sprawi, ¿e poczujemy siê cieplej i bardziej przytulnie. Ange ou Demon, czyli anio³ czy demon, to bardzo ciekawa propozycja. Jest to intensywna mieszanka sk³adników, które utrzymuj± zapach na powierzchni skóry. Ka¿da kobieta inaczej je przyswaja, dlatego te¿, na ka¿dej z nas pachnie inaczej. Na niektórych s³odko i delikatnie, niemal anielsko, na innych ciê¿ej i bardziej tajemniczo – diabelnie uwodzicielsko. Ange ou Demon zawieraj± wyci±g z bia³ej lilii, kwiatu, którego linia zapachowa jest dosyæ kontrowersyjna. Sam kwiat posiada szeroki wachlarz znaczeñ symbolicznych. Niegdy¶ wierzono, ¿e powsta³ z kropel mleka uronionych przez Boginiê Herê, albo z ³ez Ewy op³akuj±cej wygnanie z raju. Jest to znak czysto¶ci i królewskiego majestatu. Podobnie tajemniczy jest zapach Givenchy. Bywa subtelny i intensywny, czysty i królewski. Polecam go zarówno kobietom o zdecydowanym gu¶cie jak i tym o bardziej delikatnym sposobie bycia.

 
Dobrze dobrany zapach to po³owa sukcesu. Dodaje nam pewno¶ci siebie, podkre¶la nasz± seksowno¶æ. Sprawia, ¿e inaczej siê poruszamy i inaczej my¶limy. Jeste¶my odwa¿niejsze, a co najistotniejsze, faceci nie mog± nam siê oprzeæ. Dobrze, je¶li zapach w jaki¶ sposób odzwierciedla nasz charakter, dlatego je¶li kobieca zmienno¶æ nie jest nam bliska i je¶li w naszej szafie zawsze panuje porz±dek, nie ma sensu inspirowaæ siê podwójn± to¿samo¶ci± superbohaterów i ¶lepo kupowaæ to, co podstawiaj± nam pod nos znani projektanci. Poza Givency na rynku nowo¶ci króluje jeszcze Victor&Rolf i MaxMara.

 
Victor&Rolf proponuje nam tej jesieni niesamowity flakon Flowerbomb. Ten kwiatowy zapach epatuje intensywno¶ci± i ciep³em. Jest idealnym odpowiednikiem wszystkich jesiennych trendów, które obowi±zuj± w modzie, b±d¼ makija¿u. Posiada zarówno zdecydowan± nutê kwiatow± oraz orze¼wiaj±cy powiew orientalnych woni. Warto przej¶æ siê do perfumerii i rozwa¿yæ zakup. W swoje jesienne zakupy warto tak¿e wci±gn±æ MaxMarê. Jesienna linia tej firmy jest bardziej ¶wie¿a. To idealna propozycja dla tych z nas, które obserwuj± u siebie zachowania typowe dla przesytu wszystkimi s³odko¶ciami dawkowanymi nam przez zapachy wiosenne. Jest to jednocze¶nie odpowiedni zapach dla kobiet prowadz±cych sportowy tryb ¿ycia. Jego delikatno¶æ to nie eteryczno¶æ, ale w³a¶nie subtelno¶æ. Nie ma tam typowej dla demona seksu ciê¿ko¶ci zapachu. Mimo to, w±chaj±c nowe perfumy MaxMary mam siê wra¿enie dotykania istoty kobieco¶ci od tej m³odszej strony. Z flakonu tchnie ku nam odrobina niedojrza³ej naiwno¶ci i zachwytu nad piêknem ¶wiata. St±d w³a¶nie bierze siê ta delikatno¶æ. W opozycji do m³odo¶ci mamy w³a¶nie wcze¶niej wspomniany zapach Givenchy. St±d z kolei wydobywa siê woñ ¶wiec, kolacji we dwoje i kobiety, stoj±cej dumnie w koronkowej, czarnej bieli¼nie. Leniwie przechadza siê po drogim dywanie by w koñcu oddaæ siê namiêtno¶ci przez ca³± noc. Z kolei Victor&Rolf przedstawiaj± nam zupe³nie inn± historiê. Tu kobieta jest ju¿ ubrana. W oczy rzuca siê natomiast jej u¶miech – szczery i pewny siebie. Ona ¶ciska d³oñ kogo¶, kogo kocha i razem z nim biegnie z u¶miechem w¶ród wiruj±cych li¶ci i wij±cych siê kolorów. Który z tych obrazków bardziej Ci odpowiada?

 
Je¿eli po wizycie w perfumerii nadal nie bêdziesz zdecydowana jest jeszcze jeden sposób, by jesieni± pachnieæ i uwodzicielsko, i zgodnie z trendami, i… tak jak lubisz. Wybierz dla siebie zapach o ton ciê¿szy ni¿ ten, którego u¿ywasz na co dzieñ. Bêdzie idealny na specjalne okazje albo dla poprawy nastroju. Przyk³adowo te z nas, które u¿ywa³y w tym sezonie Pure Purple Hugo Boss’a powinny spróbowaæ Rock’n Rose Vallentino, kobiety bardziej przywi±zane do Hypnose Lancome znajd± co¶ wartego uwagi w butelce pe³nej Euphorii Calvina Clain’a. Rób to i wybieraj to, na co masz ochotê. Znajd¼ dla siebie zapach, który pozwoli Ci poczuæ siê niczym prawdziwa gwiazda, doda Ci seksapilu albo po prostu wprawi w dobry humor. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy dane perfumy bêd± dla Ciebie odpowiednie jest schowanie paska z perfumerii do tylnej kieszeni jeansów. Przez kilka dni, przy bardziej energicznych ruchach bêdziesz czu³a ten zapach. Kiedy za nim zatêsknisz, po prostu biegnij do perfumerii.

 

 Olga Filipowska

portal dlastudenta.pl 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL