START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Nowa ods³ona Miss Dior Cherie
Image Reaktywacja wzoru zapachowego z 1947 roku.

 

 

Nowa zapachowa interpretacja Miss Dior Cherie. Zapach ¶wie¿y i elegancki, idealny dla m³odej damy, która ¶mia³o bawi siê konwenansami. Nowy luksus z nutka lekcewa¿enia.

Image

Modelka nowego zapachu - Riley Keough - wnuczka Elvisa Presley'a. By³a tylko jedna kobieta, która mia³a odpowiednie cechy, aby powo³aæ ten zapach do ¿ycia. Riley Keough, wnuczka Elvisa Presleya, by³a idealn± ikon± nadchodz±cej ery, a osi±gniêcia na wybiegach i kapry¶na uroda uczyni³y z niej gwiazdê niezale¿n± od swego dziedzictwa, tak jak Miss Dior Chérie by³a nowym, wyj±tkowym dodatkiem do domu mody Dior. Riley uosabia rado¶æ i zabawê. Jej anielska twarz i niewinny wygl±d Lolitki po³±czone z figlarnym zapachem spodoba³y siê. Riley jest s³odka i s³ona, jest jak dziewczyna z s±siedztwa i fanka rock’a i wszyscy o niej mówi±.

Image


Odziedziczone po Miss Dior: Ponadczasowy duch Couture dziêki reinterpretacji zielonej, kwiatowo-szyprowej struktury Miss Dior. Nowa ods³ona: ¦mia³o¶æ i impertynencja zaskakuj±cych nut - dla kreatywnego i weso³ego zapachu. Nuty g³owy Miss Dior Chérie ³±cz± w sobie zapach zielonej mandarynki i li¶ci truskawek. Nuty serca za¶, to mieszanka fio³ka i ró¿owego ja¶minu w po³±czeniu z karmelizowanym popcornem i truskawkowym sorbetem. Trudno siê temu oprzeæ – nawet gdyby¶ próbowa³. Klasyczne sk³adniki, potem dodajemy odrobinê s³odkiego, pysznego cukierka m³odo¶ci i niewinno¶ci i szczyptê ³obuzerstwa. Pe³en klasy, ale tak uroczy, ¿e chcia³oby siê go schrupaæ - zwabi wszystkich wielbicieli. Du¿o bardziej kusz±cy ni¿ zapachy kwiatowe – dla kobiety, która zawsze chce siê dobrze bawiæ, wiêc po co byæ subtelnym? Patchouli i przejrzyste pi¿mo w nutach g³êbi sprawi±, ¿e zapach utrzyma sw± uwodzicielsk± moc nawet d³ugo po tym jak we¼mie prysznic, pójdzie do sklepu, do biura albo bêdzie ogl±da³a MTV.

Nuty g³owy: zielona mandarynka i li¶cie truskawki
Nuty serca: fio³ek, ró¿owy ja¶min, skarmelizowany popcorn, sorbet truskawkowy
Nuty podstawowe: paczula, pi¿mo

 
 
 
 
Informacje pochodz± z materia³ów firmy Dior
T³um. Anna Smoczyñska
Red. Jolanta Kolano
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL