START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ekskluzywne kosmetyki (GW)

Image Artyku³ Katarzyny Bosackiej o najbardziej ekskluzywnych i ekstrawaganckich perfumach ¶wiata.

 

I po co komu trzy litry perfum w kryszta³owym, rêcznie malowanym z³otem flakonie, za 7200 z³? Po to, ¿eby wlewaæ je do basenu.

 

K±piele w basenie pachn±cym perfumami ekskluzywnej, niszowej firmy M. Micallef ma w zwyczaju pewien szejk arabski. Martine Micallef - plastyczka z Nicei - projektuje i rêcznie maluje kryszta³owe flakony, tworzy te¿ ich zawarto¶æ. Wizytówk± jej firmy s± trzylitrowe flakony perfum zdobione z³otem, srebrem i kryszta³ami Swarovskiego (na zdjêciu u góry po prawej).


Wielbicielem drogocennych perfum jest te¿ szejk Sajjid Hamad bin Hamud, krewny su³tana Omanu. Zamówi³ on u jednego z najwiêkszych kreatorów zapachów Guy Roberta (pracowa³ dla Diora, Rochas, Gucciego) perfumy, którymi móg³by obdarowywaæ g³owy pañstw. Tak powsta³y najdro¿sze perfumy ¶wiata - Gold Amouage, stworzone z przesz³o stu naturalnych, najcenniejszych sk³adników (50 ml kosztuje 1440 z³). Do nich na zamówienie su³tana Omanu jubilerzy królowej El¿biety II wykonali kilkaset flakonów zdobionych z³otem i drogimi kamieniami (zdjêcie na dole), czê¶æ z nich trafi³a do sprzeda¿y. Za taki flakon trzeba zap³aciæ prawie 9000 z³. Perfumy Amouage i M. Micallef s± sprzedawane tylko w kilkudziesiêciu sklepach na ¶wiecie, np. w luksusowym londyñskim Harrodsie.
 
 
Pachn±ce latawce

W Polsce mo¿na je kupiæ tylko w perfumeriach Quality w Warszawie (has³o reklamowe: 'First in Luxury' - 'Pierwsi w luksusie'). Zakupy robi± tam g³ównie Polacy. Jedynie w tych trzech pefumeriach mo¿na kupiæ znane nielicznym, ekstremalnie drogie marki. Np. pachn±c± kulê z w³oskiej terakoty marki L'Artisan Parfumeur (550 z³) specjalizuj±cej siê w pachnid³ach do domu. Ka¿da kula wykonana jest rêcznie wed³ug innego wzoru i wype³niona naturaln± ambr± oraz mieszank± olejków i ¿ywic. L'Artisan Parfumeur ma te¿ pachn±ce ¶wiece (200 z³), saszetki do bieli¼niarek w formie latawców lub kwiatków (ok. 240 z³), pachnid³a do samochodu (140 z³). Dla kolekcjonerów w³a¶ciciele perfumerii zamawiaj± kilka flakonów Lalique de Lalique za 3400 z³ ka¿dy. Bogato rze¼bione kryszta³owe flakony co roku maj± inny kszta³t - ptaków, owadów, splecionych cia³. To kontynuacja dzie³a René Lalique'a, jednego z najwiêkszych artystów epoki art déco, projektanta bi¿uterii i pomys³odawcy seryjnego wyrobu ozdobnych szklanych flakonów na perfumy.

Na pó³kach znajdujê polski akcent. To Woda Królowej Wêgier, pierwsze znane z nazwy alkoholowe perfumy w historii ¶wiata, powsta³e dziêki królowej Wêgier El¿biecie £okietkównie (1305-81). Ich recepturê wskrzesi³a kilka lat temu Pollena-Aroma. Buteleczka (7 ml) w skórzanej oprawie inkrustowanej srebrem i bursztynami kosztuje ¶wiatowo - 1600 z³.

Na mi³o¶ników ekskluzywnych dodatków czekaj± kosmetyczki w³oskiej firmy Etro (180-800 z³). Ka¿da ma inny kszta³t i uszyta jest z innego materia³u. Jest te¿ co¶ dla dzieci - woda toaletowa Bonpoint o zapachu neroli, gorzkich pomarañczy, mandarynki, palisandru i wanilii dla niemowl±t od pierwszych dni ¿ycia. Stworzy³a j± Annick Goutal, kreatorka elitarnych perfum (230 z³ za 100 ml).
 
 
Krem z lodowca

Ka¿da ekskluzywna perfumeria musi mieæ w ofercie luksusowe kosmetyki znanych firm. Poza py³em kosmicznym s± w nich najbardziej wyszukane sk³adniki, jakie mo¿na spotkaæ na kuli ziemskiej. W najnowszym duecie kremów odm³adzaj±cych na dzieñ i na noc Re-Nutriv Re-Creation Estée Lauder (zdjêcie u góry), w¶ród mnóstwa komponentów s± 74 minera³y wydobyte w okolicach japoñskiej wyspy Okinawa i woda z dna oceanu u wybrze¿y Hawajów (3800 z³).

Szwajcarski Valmont oferuje rêcznie robiony krem L'Élixir des Glaciers z ro¶linnym RNA i DNA oraz wod± z lodowca. Jego kupno gwarantuje przynale¿no¶æ do elity - wyprodukowano tylko 5 tys. numerowanych egzemplarzy za 1866 z³ ka¿dy.

Wybieraj±cym siê w podró¿ szwa jcarska firma La Prairie proponuje kosmetyczkê ze skóry jaszczurki, a w niej krem kawiorowy, serum, kapsu³ki liftinguj±ce, piankê, mleczko-tonik do demakija¿u i okulary przeciws³oneczne (4900 z³).

Mniej wiêcej z tej samej pó³ki cenowej jest japoñskie Kanebo (krem z algami z Morza Pó³nocnego odbudowuj±cymi DNA w skórze - 2600 z³) czy francuski Sisley (z³ota torebka z kremem pod oczy, serum m³odo¶ci, kremem do twarzy - 2600 z³).

Luksusowe kosmetyki mo¿na te¿ zamówiæ przez internet. Paryskie butiki Chanel za 2270 euro oferuj± 900-ml butlê s³ynnej 'Pi±tki' (zdjêcie u góry, www.chanel.com).

¬ród³o: Wysokie Obcasy

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL