START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Jean Paul Guerlain - wywiad Gazety Wyborczej (GW)
Image Jean Paul Gaurlain w wywiadzie Gazety Wyborczej ods³ania kulisy stworzenia swych perfum.

 

 
Kilkadziesi±t obecnych na rynku kompozycji zapachowych to dzie³o jednego cz³owieka - Jean Paula Guerlaina, "ojca" m.in. Samsary, Coriolana, Heritage, Champs-Elysees. Firma co roku wprowadza na rynek ¶rednio od siedmiu do dziesiêciu nowych zapachów jego autorstwa - na taki wyczyn nie powa¿y³a siê jeszcze ¿adna inna presti¿owa marka kosmetyczna. My z Jean Paulem Guerlainem rozmawiamy o tworzeniu perfum i tym, co go inspiruje.

 

Image

 

Katarzyna Hubicz: Czy nowe zapachy komponuje Pan z my¶l± o konkretnych osobach?

Jean Paul Guerlain: Zawsze tworzy³em i wci±¿ tworzê perfumy dla kobiet, które podziwiam lub kocham. Choæ chyba powinienem by³ powiedzieæ, ¿e prawie zawsze, bo wody Aqua Allegoria powsta³y dla upamiêtnienia moich ukochanych ogrodów lub miejsc, z którymi jestem szczególnie zwi±zany, a nie dla osoby. Samsarê, a potem Mahorê stworzy³em dla kobiety, z któr± dzielê ¿ycie. Ale Nahemê komponowa³em z my¶l± o Catherine Deneuve w filmie "Benjamin". Mój dziadek Jacques Guerlain zawsze powtarza³ mi: "nigdy nie zapominaj, ¿e perfumy tworzymy dla kobiet, z którymi ¿yjemy". Na zawsze zachowa³em to zdanie w pamiêci.

 

Jak czêsto zmienia Pan swoj± muzê?

- Nie mam ¿adnych regu³ dotycz±cych muz. Czasem nagle mam ochotê stworzyæ perfumy dla jakiej¶ kobiety, tego nie da siê wyja¶niæ, to magia chwili. W zesz³ym roku na przyk³ad zrobi³em jeden zapach dla Chinek, jeden dla Japonek. Du¿o podró¿owa³em po Azji i zapragn±³em podarowaæ jej mieszkankom co¶ nowego.

 

Czy zanim stworzy Pan nowy zapach, wie Pan, jaki on bêdzie?

- Perfumy tworzê najpierw w g³owie. Jest to praca wyobra¼ni, zajmuje du¿o czasu, nieraz ca³e lata. Potem muszê "prze³o¿yæ" moje wyobra¿enie na sk³adniki. Oczywiste jest, ¿e ju¿ wtedy mam pojêcie o tym, jak ono pachnie, skoro "czujê" ju¿ w wyobra¼ni, ale prawd± jest, ¿e etap mieszania sk³adników mo¿e przysporzyæ paru niespodzianek. Najtrudniej w moim zawodzie jest umieæ powiedzieæ sobie: "stop". Ja zawsze mam z tym trudno¶ci. Do Mahory zrobi³em ponad 400 prób, ale definitywnie wybra³em próbê numer 37! Trochê g³upie, prawda?

 

Czy praca "nosa" jest ciê¿ka ? Jak d³ugo komponuje Pan jeden zapach?

- Najtrudniejszy jest pomys³, potem ju¿ ³±czenie sk³adników przypomina trochê sztukê kulinarn±. Niektóre zapachy tworzy³em bardzo szybko, np. Flora Nerolia z gamy Aqua Allegoria zajê³a mi tylko trzy miesi±ce. Praca nad Mahor± zajê³a mi co najmniej dziesiêæ lat. Chcia³em skomponowaæ zapach na bazie tuberozy, która jest wyj±tkowym, ale trudnym kwiatem, jednak przede wszystkim chcia³em po³±czyæ j± w sposób bardzo oryginalny i odmienny od wszystkiego, co ju¿ istnieje, z innymi kwiatami. A¿ pewnego dnia przyszed³ mi do g³owy pomys³ akordu kwiatów ylang-ylang i uroczynu czerwonego...

 

Czy pracuj±c nad nowym zapachem, stara siê Pan go w jaki¶ sposób dopasowaæ do tego, co aktualnie modne?

- Zawsze powtarzam, ¿e w dziedzinie perfum nie ma mody. Wielkie kreacje nie znaj± up³ywu czasu, s± wieczne, jak Shalimar i N.5, które wci±¿ znajduj± siê w czo³ówce najlepiej sprzedaj±cych siê perfum na ¶wiecie. My, kreatorzy perfum, nie pod±¿amy za mod±, my j± wyprzedzamy! Perfumy Guerlain s± odbiciem swojej epoki, ale w ¿adnym wypadku nie s± jej banalnym na¶ladownictwem. Nasze kreacje czêsto s³u¿y³y za wzór i zainspirowa³y wiele wspó³czesnych zapachów. Nie ma jednak mowy, ¿ebym pos³u¿y³ siê istniej±cym zapachem do stworzenia swojej w³asnej kompozycji. Nienawidzê takich pseudoinspiracji. Ja tworzê to, co jak s±dzê bêdzie dobre, próbujê skomponowaæ formu³ê, jakiej nigdy jeszcze nie by³o, oryginaln± i jedyn± w swoim rodzaju. Taki w³a¶nie jest zawód kreatora i byæ mo¿e jestem jedynym, który w ten sposób pracuje.

 

Sk±d czerpie Pan pomys³y?

- Z przeró¿nych ¼róde³. Naturalnie inspiruj± mnie kobiety, ale równie¿ przyroda, któr± uwielbiam, podró¿e, w które udajê siê, by kupiæ sk³adniki obecne w naszych kreacjach. Inspiruje mnie wszystko, indyjskie targi, maoryska ro¶linno¶æ, nepalskie klejnoty... jestem nienasycony i ciekaw wszystkiego.

 

Czy pracuje Pan na okre¶lonej gamie sk³adników, czy te¿ wyszukuje je Pan dla ka¿dego zapachu osobno?

- Mam oczywi¶cie ulubione sk³adniki, niektóre z nich tak samo uwielbia³ mój dziadek, jak ró¿a, tuberoza, gardenia i ja¶min, ale tak¿e bardziej osobiste, jak ylang-ylang, drzewo sanda³owe, uroczyn czerwony. Pracujê na nich, ale lubiê wprowadzaæ zmiany, tworz±c miêdzy nimi niezwyk³e akordy, wbrew temu, co robi siê klasycznie. To zawsze wi±¿e siê z ryzykiem, ale my¶lê, ¿e nie ma lepszej metody, aby dokonywaæ postêpu w rozwoju kreacji. Poszukujê te¿ nowych aromatów oraz sk³adników, których nigdy dot±d nie stosowano, ale jest to tajemnica, wiêc nie mogê nic powiedzieæ.

 

Czy który¶ z zapachów Guerlain uzna³by Pan za kultowy?

- Zdecydowanie Shalimar, z wielu przyczyn: poniewa¿ Shalimar stworzony w 1925 roku przez mojego dziadka Jacques'a jako pierwszy w historii perfum orientalny zapach zapocz±tkowa³ rodzinê orientalnych perfum. Ponadto Shalimar (jak równie¿ Samsara) jest bestsellerem firmy Guerlain. Shalimar zainspirowa³ wiele zapachów konkurencyjnych firm. Jest zawsze aktualny, dziêki bardzo nowoczesnej harmonii zapachowej. W wielu krajach, np. w USA, nazwa Shalimar jest znana lepiej ni¿ Guerlain.

 

A kto projektuje flakony? Czy opakowanie w jaki¶ sposób zdradza, jaki zapach kryje siê w ¶rodku?

- Wspó³pracujemy z artyst± rze¼biarzem Robertem Granai, który projektuje flakony tylko dla nas. Flakon i jego etui s± bardzo wa¿ne dla zapachu, bo jest to pierwszy kontakt, jaki maj± z nim klienci. Czêsto maj± przecie¿ okazjê zobaczyæ flakon i nazwê na reklamie, zanim jeszcze pow±chaj± perfumy. Niezbêdne jest wiêc, aby wszystko nawi±zywa³o do "esencji". Znaczenie flakonu maleje w momencie, gdy osoba zaakceptuje jego zawarto¶æ, ale spójno¶æ potrzebna jest przy lansowaniu, gdy¿ pomaga klientom zrozumieæ charakter nowego zapachu.

 

Nad jakim zapachem pracuje Pan obecnie?

- Pracujê nad kilkoma. Jednym z nich jest bardzo wa¿ny projekt na przysz³y rok, który w³a¶nie koñczê. Ale jestem w trakcie opracowañ wielu pomys³ów, z których jedne ujrz± ¶wiat³o dzienne, inne pozostan± na zawsze w moim laboratorium.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL