START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Niezapomniany zapach ¦wi±t (Marketing przy Kawie)
Image ConSensus Technology wprowadza ¶wi±teczne kompozycje zapachowe.
 
ConSensus Technology przygotowa³ nowy katalog kompozycji zapachowych z my¶l± o nadchodz±cych ¦wiêtach Bo¿ego Narodzenia. Dziewiêæ nowych zapachów gwarantuje niezapomnian± atmosferê kojarz±c± siê bezpo¶rednio z ciep³ym i niepowtarzalnym klimatem ¶wi±t.

Nasi klienci ju¿ od koñca listopada staraj± siê zbudowaæ w swoich sklepach b±d¼ miejscach obs³ugi klienta przyjazn± atmosferê ¶wi±t i sprawiæ aby ich wnêtrza kojarzy³y siê bezpo¶rednio z ciep³ym i przyjaznym klimatem nadchodz±cych ¶wi±t. Przyk³adaj± wiele uwagi ¶wi±tecznym promocjom, prezentom dla klientów, odpowiedniej oprawie muzycznej i projektowi wnêtrza. Otrzymali¶my du¿o zapytañ dotycz±cych mo¿liwo¶ci wykorzystania marketingu zapachowego w okresie przed¶wi±tecznym i postanowili¶my stworzyæ nowy katalog kompozycji zapachowych zaprojektowanych specjalnie z my¶l± o nadchodz±cych ¶wiêtach. – powiedzia³ Pawe³ Adamczyk, Partner Zarz±dzaj±cy ConSensus Technology, dodaj±c jednocze¶nie, i¿ To w³a¶nie zapach jest elementem najsilniej kojarz±cym siê z atmosfer± ¶wi±t, a ol¶niewaj±cy zapach domowych wypieków i cynamonu, przywo³uj±cy nawet najdalsze wspomnienia z dzieciñstwa, jest w stanie najskuteczniej wykreowaæ zaczarowany ¶wiat ¶wi±t.

Projekt nowych zapachów powsta³ w niemieckim oddziale ConSensus Technology z my¶l± o wsparciu sprzeda¿y w okresie przed¶wi±tecznym. Dziêki wykorzystaniu wieloletniego do¶wiadczenia oraz badaniom przeprowadzonym w¶ród niemieckich klientów powsta³o dziewiêæ zupe³nie nowych kompozycji zapachowych, w których dominuj± ¶ci¶le wyselekcjonowane nuty zapachowe takie jak: ciep³y korzenny cynamon, delikatna wanilia, drzewko ¶wierkowe, soczysta pomarañcza, domowe wypieki oraz pieczone jab³ko.

Katalog ¶wi±tecznych kompozycji zapachowych promowany jest w¶ród obecnych i potencjalnych klientów pod nazw± „Niezapomniany zapach ¶wi±t”. W procesie kreacji uwzglêdniono silny nacisk na takie czynniki jak bezpo¶rednie skojarzenia z atmosfer± ¶wi±t, trwa³e miejsce w pamiêci klientów, wyd³u¿enie czasu pobytu i przywo³anie ciep³ych wspomnieñ zwi±zanych z klimatem ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia.

 

¼ród³o: Marketing przy Kawie 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL