START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Wodzenie za nos... klienta (Outdoor Media)
Image Obszerny artyku³ o aromamarketingu autorstwa Karoliny Liberki (Outdoor Media)

 

    Najd³u¿ej ludzki mózg zapamiêtuje zapachy, poniewa¿ zmys³ powonienia jest naj¶ci¶lej po³±czony z czê¶ci± mózgu, która odpowiada za emocje. Mo¿emy zapomnieæ obraz, d¼wiêk, ale zapach na d³ugo pozostanie w naszej pamiêci. Marketerzy postanowili to wykorzystaæ – powsta³ aromamarketing.

Odpowiednio dobrany do sytuacji zapach wywo³uje u ludzi konkretne zachowania m.in. zakupowe. Na baczno¶ci powinni trzymaæ siê Ci, którzy do sklepu przychodz± g³odni lub bez listy zakupów. To g³ównie na ich decyzje o zakupach wp³ywa woñ wydobywaj±ca siê z urz±dzeñ aromatyzuj±cych. Okazuje siê te¿, ¿e zapachy powoduj±, i¿ konsument d³u¿ej pamiêta pozytywne wra¿enia wyniesione z takiego miejsca. Mo¿e w³a¶nie dlatego w japoñskich biurach na pocz±tku dnia pracy rozsiewa siê zapachy cytrusowe by zwiêkszyæ wydajno¶æ pracowników, w godzinach popo³udniowych mieszanki kwiatowe aby u³atwi³y one koncentracje a w ostatnich godzinach pracy zapachy le¶ne maj±ce na celu powstrzymanie zmêczenia. Aromamarketing obecnie wykorzystywany jest na ca³ym ¶wiecie. W poczekalni business class British Airways na londyñskim lotnisku Heathrow rozprowadzany jest zapach, który od¶wie¿a i odprê¿a podró¿nych czekaj±cych na lot. Niektóre firmy (np. Davidoff) zamawiaj± niepowtarzalne zapachy korporacyjne. Wykorzystuj± je nie tylko w biurach i oddzia³ach przedsiêbiorstwa, ale i w aromatyzowaniu papieru firmowego. Specjalnie dobranych zapachów u¿ywa siê tak¿e w handlu: w sklepach spo¿ywczych, które nie piek± w³asnego pieczywa, rozsiewa siê zapach ¶wie¿ego chleba. W kawiarniach - zapach kawy, czekolady albo ciasta. W restauracjach - najczê¶ciej zapach cytrusów, który powoduje nasilenie g³odu. W salonach z luksusowymi samochodami- zapach skóry. Choæ nie zawsze. Salon Hyundaia w Seulu, korzystaj±c z tego, ¿e piêtro wy¿ej mie¶ci siê sklep z luksusow± odzie¿± dla kobiet, aromatyzuje przestrzeñ przy wej¶ciu np. perfumami Chanel nr.5. Z kolei w biurach turystycznych wysy³aj±cych swoich klientów do gor±cych krajów u¿ywa siê tzw. aromatów ¶ródziemnomorskich, czyli kompozycji kojarz±cych siê z morzem lub zapachów tropikalnych - kokosowego czy ananasowego. Aromat ¶wie¿o ¶ciêtego drzewa wykorzystywany jest w salonach meblowych, a popcornu w kinach.

Zapachy uspokajaj±ce i niweluj±ce frustracjê wykorzystywane s± w przychodniach, bankach i urzêdach. To g³ównie kompozycje kwiatowe- ró¿a, lawenda. Ach gdyby tak zapachnia³o np. w naszych zak³adach ZUS lawend±.

 

 

Kto pierwszy?

    Pierwsi na pomys³ wykorzystania zapachów do dzia³añ marketingowych wpadli Australijczycy. Nastêpnie aromamarketing tak¿e w innych krajach do³±czy³ do grona narzêdzi marketingowych, wp³ywaj±cych na ludzkie doznania, takich jak t³o muzyczne, wystrój wnêtrz czy o¶wietlenie. Na zachodzie Europy, w USA, Australii i Korei zacz±³ byæ wykorzystywany w po³owie lat 90.

Przez d³ugie lata standardowa wizualizacja firmy w zupe³no¶ci wystarcza³a. Jednak¿e przy narastaj±cej konkurencji na rynku, a tak¿e przy galopuj±cym postêpie standardowe dzia³ania to obecnie za ma³o. Trzeba siêgaæ po sposoby gdzie wzrok ju¿ nie siêga.

Pawe³ Adamczyk z firmy Consensus t³umaczy, i¿ „marketing zapachowy polega na oddzia³ywaniu na emocje i procesy decyzyjne klientów poprzez zmys³ powonienia. Odpowiednio dobrane do wystroju lokalizacji, sprzedawanych produktów i klimatu jednostki handlowej kompozycje zapachowe potrafi± zwi±zaæ klienta z mark± i nadaæ jej niepowtarzalny charakter”. Agnieszka D±browska z Ad aroma podkre¶la „jest to koncepcja marketingowa, polegaj±ca na aromatyzowaniu pomieszczeñ firmy. Zapach powinien byæ nie tylko przyjemny i akceptowalny dla wiêkszo¶ci, ale te¿ starannie dobrany i dostosowany do ca³o¶ciowej komunikacji marketingowej danego przedsiêbiorstwa. Podstawowym zadaniem aromamarketingu jest stworzenie przyjemnej, prozakupowej atmosfery w miejscu sprzeda¿y oraz w punktach obs³ugi klienta”. Firmy zajmuj±ce siê t± dzia³k± marketingu podkre¶laj± liczne zalety aroma. Przede wszystkim zapach wp³ywa pozytywnie na zachowanie konsumenckie klientów, pozostawia w pamiêci konsumentów pozytywne doznania, co wzmacnia przywi±zanie do marki. W¶ród innych plusów Pawe³ Adamczyk (Consensus) wymienia „atrakcyjn± cenê oraz szybk± mo¿liwo¶æ wdro¿enia”. Agnieszka D±browska (Ad aroma) dodaje, i¿ „profesjonalnie dobrany zapach do ca³o¶ciowej komunikacji marketingowej firmy wspomaga j±, wzmacnia, a tak¿e powoduje jej silne zapadanie w pamiêci, dziêki czemu uzyskuje siê bardzo mocne narzêdzie budowania satysfakcji oraz nawet lojalno¶ci w¶ród grupy docelowej”. Wysokiej jako¶ci kompozycje zapachowe wykorzystywane w marketingu zapachowym przekazuj± warto¶ci, które trudno jest komunikowaæ werbalnie, jak np. komunikat o presti¿u, wysokiej jako¶ci, troski, opieki, ciep³a etc. Zapach przekazuje pozytywne emocje, które wp³ywaj± na decyzje zakupowe (prozakupowo).

 

Gdzie wykorzystywany jest marketing zapachowy?

Na ¶wiecie aromarketing zapachowy dotar³ ju¿ wszêdzie zarówno do biur, fabryk jak i sklepów a tak¿e wykorzystywany jest w reklamie zewnêtrznej. W San Francisco firma Arcade Marketing z Nowego Jorku stworzy³a paski zapachowe „MagniScent”. Czekolada zosta³a zamkniêta w przystanku autobusowym a w³a¶ciwie w pasku zapachowym. By³a to najnowsza metoda wypromowanie firmy sprzedaj±cej nic innego tylko... mleko. Niezwyk³o¶æ tego dzia³ania by³a podwójna. Po pierwsze przystanki autobusowe w San Francisco jakby nigdy nic nagle zaczê³y pachnieæ ciasteczkami czekoladowymi, a w oczy rzuca³o siê logo: „Got Milk?”. Po drugie, mleko by³o promowane w do¶æ niestandardowy sposób; kampania nic nie mówi³a o zaletach mleka, o jego zdrowotnych w³a¶ciwo¶ciach etc. jak to zwykle bywa... lecz posz³a krok dalej. W kampanii wykorzystano amerykañsk± tradycjê jedzenia ciasteczek czekoladowych popijaj±c je niczym innym tylko mlekiem. Po³±czenie tradycji jedzenia ciasteczek z popijaniem ich mlekiem jest czym¶ ca³kiem interesuj±cym w kampaniach wykorzystuj±cych aromamarketing. Zazwyczaj zapach jest ¶ci¶le powi±zany z produktem promowanej firmy. Ten zapach uprzyjemnia chwile spêdzane na przystanku, mo¿e nawet je polepsza, wzbudza emocje i wspomnienia z dzieciñstwa, pozytywnie nastraja, sprawia, ¿e potencjalny konsument czuje siê po prostu dobrze i mo¿e zapamiêta dziêki komu. Nie nachalnie acz sprytnie i przyjemnie firma komunikuje konsumentom, ¿e ich produkt jest lepszy, przyjemniejszy, po prostu taki domowy.

W Polsce kampanii outdoorowej z wykorzystaniem takich dzia³añ jeszcze nie by³o. Natomiast przekona³y siê do niego ju¿ wszelkie inne dzia³alno¶ci handlowe. £ukasz Maciocha z Sell Suport w¶ród klientów wymienia w wiêkszo¶ci punkty sprzeda¿y. Oprócz tego coraz wiêksze zainteresowanie notowane jest ze strony hoteli. „Na Zachodzie równie¿ wiele bran¿y z tego korzysta i ciê¿ka tam wskazaæ faworyta” podkre¶la Maciocha. W USA z marketingu zapachowego korzysta US Army podczas treningów i symulacji walk w terenie zabudowanym. Równie¿ firma General Dynamic wykorzystuje podobne rozwi±zania w symulatorze lotu jednego z modeli halikoptera.

Paulina Kapusta z firmy Techcave zauwa¿a i¿ „najchêtniej z aromamarketingu korzystaj± bran¿e odzie¿owe, gdzie w¶ród klientów dominuj± kobiety, a tak¿e fitness kluby, hotele oraz centra odnowy biologicznej, gdzie w³a¶ciciele d±¿± do stworzenia atmosfery odprê¿enia i spokoju”.

Z pomys³u wykorzystania marketingu zapachowego w sklepach skorzysta³o Winarium Marka Kondrata. „W wyj±tkowy sposób po³±czyli¶my tradycyjne podej¶cie do wina z innowacyjn± form± budowania wizerunku. Zastosowanie korzennej kompozycji zapachowej, doskonale dope³ni³o niebanaln± paletê aromatów, z któr± kojarzone s± te szlachetne trunki” mówi Magdalena Gawlikowska, dyrektor marketingu.

Jedna z najwiêkszych szkó³ jêzykowych na Warmii i Mazurach, równie¿ postawi³a na najnowsze technologie dotycz±ce marketingu zapachowego i postanowi³a zaufaæ zmys³owi powonienia. „Jaki¶ czas temu zwróci³em siê do firmy Consensus o pomoc w kreacji logo zapachowego. Efekt by³ zaskakuj±cy, dziêki marketingowi zapachowemu zyska³ nasz wizerunek. Jeste¶my postrzegani jako firma innowacyjna, co stawia nas w wy¿szej pozycji ni¿ konkurencja. Zapach, który zaproponowa³ Consensus, mia³ równie¿ ogromny wp³yw na polepszenie koncentracji, co bardzo szybko zauwa¿yli lektorzy naszej szko³y” dodaje Allan Yearwood wspó³w³a¶ciciel szko³y English Perfect. Jak wyja¶nia Paulina Kapusta (Techcave) „logo zapachowe to odpowiednio dopracowany i dobrany do aromatyzowanego miejsca zapach. Jest to wizytówka zapachowa firmy. Prawid³owe dopracowanie logo zapachowego wymaga wziêcia pod uwagê kilku wa¿nych aspektów, jakimi s±: kolorystyka, wnêtrza, jej charakter, styl. Logo zapachowe ma s³u¿yæ celom reklamowym, ma kojarzyæ miejsce, markê z danym zapachem”. Mo¿e byæ wykorzystywane na materia³ach wizualnych firmy lub rozprzestrzeniane w otoczeniu. W lipcu tego roku firma Higher sta³a siê dystrybutorem nowej gamy urz±dzeñ do aromatyzowania przestrzeni. „Do naszej gamy dosz³y urz±dzenia potrafi±ce aromatyzowaæ przestrzeñ boiska pi³karskiego, czy hali koncertowej” Micha³ Ciszak dyr. generalny firmy Higher. Jest szansa, ¿e nied³ugo na meczach pi³karskich zapachnie np. wanili±. Jak podkre¶la Ciszak „firma od lipca tego roku przejê³a now± technologiê w emisji zapachu jak± jest "zimna dyfuzja"”. Ma ona podobny system emisji zapachu jak monitory reklamowe, których firma jest jedynym przedstawicielem na terenie naszego kraju.

 

Jaka jest skuteczno¶æ aromamarketingu?

    Stopieñ jego skuteczno¶ci przebada³ m.in. Uniwersytet Padeborn w Niemczech. Naukowcy wyliczyli, ¿e w wyniku dzia³ania zapachami klient spêdza w sklepie ¶rednio o 15,9 proc. wiêcej czasu, o 14,8 proc. wzrasta u niego chêæ zakupu, a o 6 proc.- obrót danego sklepu. Praktycznego przyk³adu na dzia³anie aromamarketingu dostarczy³a Toyota, która og³osi³a, ¿e po u¿yciu zapachu cytrusów na hali monta¿owej liczba usterek w samochodach powodowana b³êdami robotników spad³a o 30 procent. Nic dziwnego wiêc, ¿e w USA i Japonii aromamarketing sta³ siê odrêbn± ga³êzi± dzia³ania. A w USA jest na tyle powszechny, ¿e trudno znale¼æ pomieszczenie niearomatyzowane. £ukasz Maciocha (Sell Suport) „o skuteczno¶ci marketingu zapachowego ¶wiadczy fakt, ¿e 35% firm Fortune 500 (ranking najwiêkszych 500 firm USA wed³ug przychodów) w swoich dzia³aniach marketingowych stosuje lub zamierza w najbli¿szej przysz³o¶ci stosowaæ aromamarketing. Skuteczno¶æ rozwi±zañ zapachowych potwierdzaj± te¿ badania nad zmys³em wêchu cz³owieka, jak np. fakt ¿e jest on odpowiedzialny za 75% naszych codziennych odczuæ oraz to, ¿e mi³y zapach daje nam 65% szansê na polepszenie samopoczucia. W³a¶nie te elementy stanowi± o skuteczno¶ci i sensie oddzia³ywania poprzez zapach na klientów firmy”.
 
Aby lepiej poznaæ najbardziej tajemniczy z naszych zmys³ów, a tak¿e zbadaæ, jak jego cechy mog± wspomóc dzia³ania marketingowe na ³amach prasy, ulotkach i innych papierowych no¶nikach, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jegielloñskiego wspólnie z domem mediowym PRO Media House przeprowadzi³y eksperyment naukowy. Badania objê³y próbê studentów krakowskiej uczelni w wieku 20- 25 lat. Osoby bior±ce udzia³ w badaniu wypowiada³y siê na temat ulotek dwóch produktów: „racjonalnego” (kuchenka mikrofalowa) i „emocjonalnego” (zegarek damski). W badaniu wykorzystano 6 rodzajów ulotek papierowych- trzy prezentuj±ce produkt „emocjonalny”(jedna z zapachem mêskim, jedna z damskim i jedna bez zapachu) i tyle samo prezentuj±cych produkt „racjonalny”. Ze wszystkich osób badanych tylko 20 proc. zauwa¿y³o zapach. Jednocze¶nie ani jedna osoba nie zadeklarowa³a zapachu jako powodu, dla którego wybra³a ulotkê. Poniewa¿ wiêkszo¶æ badanych nie spostrzeg³a ¶wiadomie wystêpowania zapachu, mo¿na wnioskowaæ, zgodnie z oczekiwaniami i wcze¶niejszymi wynikami Spangenberg, Crowley i Henderson (1996), ¿e efekt zapachu jest w du¿ej mierze nie¶wiadomy. W najwiêkszym stopniu wybór produktu emocjonalnego (damskiego zegarka) zwiêkszy³ niedopasowany do tego przedmiotu zapach mêski. 25 proc. osób wybra³o tê ulotkê wy³±cznie ze wzglêdu na zapach. Co zaskakuj±ce, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e ulotka zegarka z niedopasowanym mêskim zapachem by³a wybierana przez osoby badane najczê¶ciej w³a¶nie ze wzglêdu na owo niedopasowanie. Dostrze¿ona niezgodno¶æ miêdzy zapachem a produktem mog³a wywo³aæ tzw. dysonans poznawczy, przyci±gaæ uwagê badanych i przez to zwiêkszyæ czêstotliwo¶æ wyboru ulotki. W eksperymencie zapach mêski okaza³ siê silniej oddzia³uj±cy ni¿ damski (spowodowa³ istotny statystycznie wzrost czêstotliwo¶ci wyboru ulotki z zapachem) i to zarówno w przypadku kobiet jak i mê¿czyzn. Zapach mêski zaciera te¿ ró¿nice w ocenie estetyki ulotek. Ulotki, które w wersji bezzapachowej by³y oceniane bardzo ró¿nie pod wzglêdem ich atrakcyjno¶ci wizualnej, po wprowadzeniu zapachu mêskiego zosta³y ocenione (i wybrane) identycznie. Zapach damski natomiast uwypukli³ ró¿nice w atrakcyjno¶ci ulotek- wzmocni³ pozycjê najbardziej atrakcyjnej kosztem mniej atrakcyjnych. Zale¿no¶æ ta wyst±pi³a zarówno w przypadku reklamy zegarka, jak i kuchenki.
 
Na podstawie wyników badañ mo¿na wysnuæ jeden ogólny wniosek- zapach w reklamie papierowej jest wa¿nym czynnikiem decyduj±cym o atrakcyjno¶ci przekazu reklamowego. A atrakcyjny przekaz to forma i tre¶æ, która wp³ynie na decyzje odbiorcy.

 

Jakie zapachy s± najpopularniejsze w¶ród klientów?

    Paulina Kapusta (Techcave) podkre¶la, ¿e „trudno okre¶liæ generalnie typy zapachów, które dominuj± u klientów. W tej bran¿y wkraczamy w sferê gustów, co jest bardzo trudn± kwesti± do odpowiedniego dostosowania. Jedni klienci chc±, aby ich firma kojarzy³a siê z zapachem ¶wie¿ym, orze¼wiaj±cym, natomiast inni chc±c nadaæ „pazurka” aromatyzowanym pomieszczeniom, decyduj± siê na zapachy mocniejsze, np. korzenne. To te¿ zale¿y w g³ównej mierze od bran¿y, charakteru, wystroju i kolorystyki pomieszczenia”.
Bior±c pod uwagê to, ¿e najwiêksz± grupa odbiorców us³ugi aromamarketingu s± kobiety, które maj± bardzo wyczulony zmys³ powonienia i zwracaj± du¿± uwagê na zapach w pomieszczeniu, firmy staraj± siê pomóc w wyborze odpowiedniego zapachu, zwa¿aj±c na wiele czynników, a tak¿e bazuj±c na uzyskanej wiedzy i do¶wiadczeniu, aby jak najlepiej sprostaæ postawionym wymaganiom.
 
Agnieszka D±browska (Ad aroma) „nie istnieje idealny zapach. Wystêpuj± jednak zapachy odpowiednie do sezonu. Cieplejsze okresy wp³ywaj± na wybieranie zapachów delikatniejszych, l¿ejszych. Ch³odniejsze dni wymagaj± „ocieplenia” i takie zadanie spe³nia te¿ zapach. Je¶li we¼miemy pod uwagê stosowno¶æ zapachu do produktu/bran¿y/us³ugi czy celu zastosowania aromamarketingu dojdziemy do wniosku, ¿e nie ma najpopularniejszych zapachów, bo nie zawsze ten najbardziej lubiany przez pracowników zapach mo¿e byæ spe³niaj±cym cel. Zapachy pasuj±ce np. do produktu s± w³a¶ciwe, gdy¿ dope³niaj± komunikacjê tego produktu lub w inny sposób realizuj± cel”. Wed³ug Micha³a Ciszaka (Higher) „zapachy s± ¶ci¶le dopasowane do danego klienta, dlatego nie mo¿na mówiæ o popularno¶ci jakiegokolwiek z aromatów. Jednak z do¶wiadczenia wiem, ¿e restauracje najchêtniej decyduj± siê na aromat sernika”.


Potrzeba nowoczesnego spojrzenia na aromamarketing

Najwiêksze problemy polskiego aromamarketingu wed³ug Paw³a Adamczyka (Consensus) to kilka lat temu „przede wszystkim wielka niewiedza, jakie efekty mo¿e przynie¶æ odpowiednio dobrany zapach”. Po licznych artyku³ach prasowych, eventach, konferencjach, Consensus stara³ siê dotrzeæ do coraz szerszego grona odbiorców i przedstawiæ im przyk³ady ze ¶wiata i zalety jakie niesie ze sob± marketing zapachowy. Istotnym problemem by³o odró¿nienie profesjonalnego aromamarketingu od zwyk³ych od¶wie¿aczy powietrza - które czêsto mylono z aromamarketingiem. „Brak polskich badañ potwierdzaj±cych si³ê zapachu oraz skuteczno¶æ tego typu dzia³añ na rynku polskim” to wed³ug £ukasza Maciocha (Sell Suport) wady polskiego aromamarketingu. W¶ród innych problemów wymienia przywi±zanie marketerów do tradycyjnych metod dzia³añ marketingowych. Paulina Kapusta (Techcava) podkre¶la, ¿e „obecnie aromamarketing w Polsce mo¿na umiejscowiæ w pocz±tkowej fazie rozwoju, napotyka siê kilka problemów zwi±zanych z tym narzêdziem marketingowym. Pierwszym problemem, który nasuwa siê na my¶l na samym pocz±tku jest brak przekonania klientów, co do skuteczno¶ci i efektywno¶ci wp³ywu zapachu na cz³owieka, na jego zachowanie, emocje. Ponadto wiele osób nie s³ysza³o jeszcze o tej nowej metodzie, a w Polsce ogólnie panuje sceptyczne nastawienie do nowo¶ci”

Kolejnym istotnym problem jest to, ze w Polsce nadal bardzo ma³o uwagi po¶wiêca siê znaczeniu zmys³u powonienia, co skutkuje brakiem specjalistów w tej bran¿y. Aromamarketing nie jeszcze tak szeroko rozwiniêty, jak np. w Stanach Zjednoczonych, czy Europie Zachodniej, gdzie jest on nieod³±czn± wizytówk± ka¿dego obiektu handlowego i us³ugowego. Agnieszka D±browska (Ad aroma) zauwa¿a, ¿e „marketing zapachowy w ka¿dym kraju mo¿e mieæ trudno¶ci z jego zrozumieniem, gdy¿ efekty jego dzia³ania s± niewidoczne dla oka. Wp³yw powstaje w sferze nie¶wiadomej, tak wiêc potrzeba nowoczesnego, psychologicznego spojrzenia na marketing, by zrozumieæ dzia³anie aromamakretingu”.

 

Najbli¿sza 5-letnia przysz³o¶æ?
   

    „Marketing zapachowy z czasem zyska na znaczeniu i zrozumieniu, tak jak PR sta³ siê z czasem docenianym narzêdziem marketingowym. Zapach jest integraln± czê¶ci± ¶rodowiska, dlatego powinien byæ odpowiednio dobrany do POS, punktu obs³ugi klienta czy innego miejsca, gdzie przebywaj± ludzie, których samopoczucie i pozytywne emocje w trakcie przebywania w tym miejscu jest dla nas istotne” uwa¿a Agnieszka D±browska (Ad aroma). Rewolucji zapachowej nie musimy siê spodziewaæ. Zapach istnieje od pocz±tku dziejów. Powinni¶my jednak za 5 lat odnotowaæ wiêksze zrozumienie dla emocjonalnych aspektów marketingu i ogromnego znaczenia na tym polu w³a¶nie marketingu zapachowego.

Firmy dzia³aj±ce w tej bran¿y podkre¶laj±, i¿ nie zast±pi on tradycyjnych narzêdzi marketingowych. Jest narzêdziem wspomagaj±cym komunikacjê marketingow±. Dzia³a na stworzenie prozakupowej atmosfery, na wzmocnienie materia³ów POS niewerbalnym komunikatem, uzupe³nienie komunikacji wizualnej, czy akustycznej.

£ukasz Maciocha (Sell Suport) „przewrotnie i z³o¶liwie mogê powiedzieæ, ¿e rynek marketingu zapachowego wygl±da dok³adnie tak jak ilo¶æ kilometrów autostrad w Polsce i na Zachodzie. Wynika to po czê¶ci z tego, ¿e koszt wprowadzenia rozwi±zañ aromamarketingowych w Polsce jest du¿o wy¿szy ni¿ w pañstwach zachodnich. To z kolei wynika z tego, ¿e nie ma jeszcze wiary w tego typu dzia³ania”. 5 lat temu nikt w Polsce nie s³ysza³ o aromarketingu, dzi¶ wiemy ¿e klienci coraz czê¶ciej siêgaj± po tak± formê reklamy,a przysz³o¶æ ...my¶lê ¿e to zale¿y od ludzi i ich pomys³ów” – mówi Micha³ Ciszak (Higher). „Aroma marketing w rêkach kreatywnych ludzi ze ¶wiata reklamy mo¿e wp³ywaæ na relacje spo³eczne, sposób odbierania produktów itp. Nasza agencja jest tak¿e producentem nowej poznañskiej telewizji ONTV. Jest to kana³ o tematyce lokalnej, który przekazujemy do naszych telewidzów w systemie cyfrowym, a to pozwala nam o pokuszenie siê uruchomienia w 2009 roku pierwszej na ¶wiecie telewizji zapachowej, wtedy chcemy zmieniaæ pojêcie tradycyjnej reklamy telewizyjnej” - podkre¶la Ciszak.


Firmom dzia³aj±cym w bran¿y marketingu zapachowego ¿yczymy wiêcej klientów, marketerom wiary, ¿e aromamarketing jest skuteczny, natomiast nam klientom - zapachu lawendy na sko³atane nerwy w zak³adach ZUS.

 

Karolina Liberka 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL