START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
II edycja akcji "Pachn±ca firma"

 
Jest nam niezmiernie mi³o poinformowaæ, ¿e redakcja vortalu zapachowy, we wspó³pracy z firm± Eurobest.pl ju¿ po raz drugi rozpoczê³a promocyjn± akcjê wdra¿ania systemów aromamarketingowych do firm i przedsiêbiorstw istniej±cych na terenie £odzi.

 

Przypominamy ¿e na okres 5-7 dni do wybranych miejsc zostan± wstawione urz±dzenia aromatyzuj±ce przestrzeñ (udostêpnione przez firmê Eurobest.pl). Rodzaj aromatyzerów oraz odpowiedni zapach zostan± dobrane indywidualnie do potrzeb konkretnej firmy.  Pracownicy zostan± odpowiednio poinstruowani w obs³udze sprzêtu, a firma Eurobest.pl czuwaæ bêdzie nad prawid³owym wdro¿eniem systemu zapachowego.

Ca³e przedsiêwziêcie bêdzie dokumentowane przez nasz± redakcjê. Nasi Czytelnicy bêd± mogli na bie¿±co obserwowaæ, jak  wygl±da wdro¿enie systemu, jak jego istnienie w firmie odbieraj± jej pracownicy i klienci, a w koñcu - jakie aromamarketing przynosi efekty.

 

Zale¿y nam na opinii Czytelników, którzy byæ mo¿e bêd± mieli okazjê osobi¶cie sprawdziæ funkcjonowanie systemu w czasie obecno¶ci w której¶ z firm objêtych promocyjn± ofert±.  Oczekujemy na wszystkie Wasze uwagi, zdania i opinie pod adresem mailowym redakcja@eurobest.pl .

Serdecznie zapraszamy do korespondencji. Wszystkie uwagi naszych Czytelników bêd± zamieszczane w vortalu.

 

Wkrótce poinformujemy Pañstwa, która firma jako pierwsza uczestniczyæ bêdzie w akcji "Pachn±ca firma".

 

                                                                                              
 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL