START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapachy i pieni±dze (Avery N. Gilbert, S. Firestein)
Image Przedruk z serwisu www.nature.com. Artyku³ opisuje badania nad komercyjnymi mo¿liwo¶ciami zmys³u wêchu i smaku.

 

 
Wyniki badañ przeprowadzonych w ci±gu ostatnich paru dekad zarysowa³y szeroki obraz neurobiologii zapachu i smaku. Nasze rozumienie funkcjonowania tych zmys³ów nie ogranicza siê jedynie do rozumienia molekularnego, lecz rozszerza siê na rozumienie psychologiczne. Maj±c na uwadze wszechobecno¶æ doznaæ smakowych i zapachowych oraz ich du¿e znaczenie dla zdrowia, od¿ywiania i jako¶ci naszego ¿ycia, przeprowadzone badania mog± mieæ ogromny wp³yw na istniej±cy rynek konsumencki i doprowadziæ do powstania nowych rynków zbytu.

 

Zmys³y chemiczne, a wiêc smak i zapach, dojrza³y do ich komercyjnej funkcjonalizacji. Obok zyskownych i dobrze ugruntowanych rynków konsumenckich, powstaj± tak¿e znaczne mo¿liwo¶ci w rolnictwie, hodowli zwierz±t i dezynsekcji. Z drugiej strony jednak, ludzkie wysi³ki bêd± wymaga³y bardzo innowacyjnego podej¶cia. Mimo to, dla tych, którzy chc± poszukiwaæ odpowiednich rynków zbytu i tworzyæ nowe kategorie produktów, istnieje potrzebna do tych dzia³añ nauka, a potencjalne zyski wydaj± siê byæ nieograniczone.

 

Genomika zapachu i smaku

Badania genomiczne ukazuj± nam nieco szerszy obraz sprawy: ogromna rodzina ok. 1500 receptorów wêchowych i smakowych zajmuje prawie 3% genomu. W³asno¶æ ta powszechna jest u wszystkich gatunków ssaków, jednak u ludzi jedynie 350 receptorów wêchowych jest faktycznie sprawna. Nasze do¶wiadczenie odczuwania smaku jedzenia jest tak naprawdê amalgamatem - smaku, wêchu a tak¿e temperatury i odczuwania obecno¶ci pokarmu w ustach.

 

Zastosowania produktów

Du¿a kategoria wyrobów zapachowych tworzy poka¼ny rynek, a technologie ulepszaj±ce metody tworzenia tych produktów oraz poprawiaj±ce percepcjê konsumentów bêd± mia³y proporcjonalnie du¿y wp³yw ekonomiczny.

Maj±c na uwadze fakt, i¿ wiêkszo¶æ naszych do¶wiadczeñ (w tym smak), jest tak naprawdê spowodowanych bod¼cami wêchowymi, technologie moduluj±ce zapach stan± siê ogromnie przydatne w sektorach spo¿ywczych.

Badania wykaza³y, ¿e perfumy, a tak¿e lotne zwi±zki sterydów, maj± wp³yw na nasz± psychikê i nastrój. Takie wyniki sugeruj± nowe mo¿liwo¶ci dla rynku konsumenckiego.

 

 

 

Oryg. Avery N. Gilbert and Stuart Firestein

T³um. Na j. pol. Marta Karasiak

Red. Jolanta Kolano

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL