START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Konkurs - dla Twoich obecnych i potencjalnych klientów

Konkurs wspó³organizowany przez Twoj± firmê i nasz vortal, to doskona³a forma aktywizacji u¿ytkowników strony. Aktywizacja ta niesie za sob± same korzy¶ci. U¿ytkownicy sami szukaj± informacji o konkursie, czêsto powracaj± na Twoj± stronê internetow±, poszukuj± informacji o Twojej dzia³alno¶ci, rozsy³aj± informacje o nim do swoich znajomych. A w¶ród nich znajduj± siê Twoi przyszli klienci...

Konkurs jest przygotowywany przez zespó³ zapachowy.pl w oparciu o materia³y dostarczone przez Ciebie i Twoj± firmê - ideê konkursu, logo, kolorystykê, grafikê, zdjêcia itd. Formu³a konkursu jest ka¿dorazowo dostosowywana do potrzeb i oczekiwañ naszego Klienta. W celu sprecyzowania kampanii konkursowej, prosimy o bezpo¶redni kontakt z vortalem.

Cena: Warunki negocjowane indywidualnie

 
« poprzedni artykuCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL