START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Artyku³ sponsorowany - sami o sobie, czyli doskona³a forma autoprezentacji

 

Artyku³ sponsorowany to dog³êbna i wszechstronna prezentacja tekstowa Twojej firmy. Pozwala na przekazanie u¿ytkownikowi bardzo du¿ej ilo¶ci informacji na temat Twojej dzia³alno¶ci i jej specyfiki. Co wa¿ne - to Ty jeste¶ twórc± artyku³u, co daje Ci nieograniczone wprost mo¿liwo¶ci autopromocji. 

 

Dziêki umieszczeniu artyku³u sponsorowanego w naszym vortalu gwarantujesz sobie mo¿liwo¶æ zainteresowania ludzi z tzw. bran¿y zapachowej:

  • ludzi zwi±zanych z marketingiem zapachowym
  • mened¿erów firm zainteresowanych wdro¿eniem aromamarketingu
  • specjalistów aromamarketingu
  • aromaterapeutów
  • w³a¶cicieli gabinetów medycyny naturalnej
  • producentów i dystrybutorów perfum oraz wyrobów perfumowyc
  • w³a¶cicieli perfumerii, salonów kosmetycznyc oraz drogerii
  • oraz wszystkich u¿ytkowników vortalu, fascynatów oraz ludzi zaineresowanych porusz± przez nas tematyk± zapachow±

 

Wraz z ich zainteresowaniem pojawi± siê konkretne oferty wspó³pracy,a co za tym idzie - mo¿liwo¶ci rozwoju i aktywnej dzia³alno¶ci Twojej firmy.

 

Us³uga artyku³u sponsorowanego pozwala na zamieszczenie testu artyku³u w wybranym przez Ciebie serwisie vortaluzapachowy.pl.

Tytu³ artyku³u oraz jego zapowied¼ prezentowane s± na stronie g³ównej vortalu oraz na stronie glównej danego serwisu.

 

Do tradycyjngo tekstu do³±czyæ mo¿esz zdjêcia oraz wstawiæ linki, co da Ci dalsze mo¿liwo¶ci reklamy. 

 

Przygotowany przez Ciebie tekst zostanie sformatowany do przyjêtego przez Redakcjê kroju- posiada³ bêdzie jednolit±, charakterystyczn± dla vortalu czcionkê, jej rozmiar i kolor. W tek¶cie pogrubiamy lead, czyli pierwszy akapit Twojego tekstu. W tek¶cie mo¿esz wskazaæ elementy do ich pogrubienia, podkre¶lenia, pochylenia.  Odsêpstwa od tych zasad s± mo¿liwe, jednak jedynie po wcze¶niejszej akceptacji Redakcji vortalu zapachowy.pl

 

 Cena: Warunki s± negocjowanie indywidualnie (¶rednio 300 - 500 PLN za tydzieñ publikacji wraz z linkiem na pierwszej stronie)

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL