START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Brandmark - oryginalna i niezwykle atrakcyjna graficznie forma gwarantuj±ca wysok± ogl±dalno¶æ

Brandmark to reklama graficzna, która przybraæ mo¿e dowolny kszta³t. Wy¶wietla siê"na powierzchni" strony WWW. Mo¿na zmieniaæ jego po³o¿enie w obrêbie okna przegl±darki, w której wy¶wietlana jest strona. Brandmark po klikniêciu przekierowuje u¿ytkownika na konkretn± stronê. Ta forma reklamy nastawiona jest na interakcjê z u¿ytkownikiem. Dziêki oryginalno¶ci formy pojawiania siê na stronie, du¿ym mo¿liwo¶ciom prezentacji oraz bardzo atrakcyjnej pozycji wzglêdem strony, cechuje siê wysok± ogl±dalno¶ci±.

 

Rozmiary: 336x280 px, waga - do 40 kB.

Lokalizacja: ¶rodkowa czê¶æ strony WWW.

Format: flash.

Cena: 50 z³ (cena za 1000 ods³on).

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL