START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Jak ¶wie¿y jest od¶wie¿acz? (Time)

Image Polski przedruk artyku³u z magazynu Time, nt. zalet i niebezpieczeñstw korzystania z od¶wie¿aczy powietrza.

 

    Obejrzyj reklamy telewizyjne, a przekonasz siê, ¿e Amerykanie maj± obsesjê na punkcie od¶wie¿aczy powietrza. Kobiety, by poczuæ siê szczê¶liwymi, biegaj± po domu wyposa¿one w pojemniki z od¶wie¿aczami powietrza i spryskuj± nimi swoje tenisówki, zak³opotane psy, meble przesi±kniête zapachem dymu papierosowego. Wydaje siê, ¿e ca³e rodziny s± „zara¿one” ¶wie¿ym zapachem Summer Breeze czy Berry Breeze.

    Ale jak ¶wie¿y jest od¶wie¿acz powietrza? Badania opublikowane w ubieg³ym tygodniu przez Natural Resources Defense Council (NRDC) ocenia³y 14 od¶wie¿aczy z pó³ki lokalnego Walgreens i okaza³o siê, ¿e 12 z nich zawiera³o ró¿ne ilo¶ci substancji zwanych ftalanami – grupa substancji chemicznych u¿ywanych do rozpuszczania i uwalniania zapachów, zmiêkczania plastiku i szczeliw oraz klejów. Ftalany s± powszechnie stosowane w produktach takich jak kosmetyki, farby, lakiery do paznokci i dzieciêce zabawki. S± jednak w centrum miêdzynarodowego zainteresowania ze wzglêdu na kontrowersje, jakie budzi ich wp³yw na zdrowie.

    Badania na szczurach i ludziach wykazuj±, ¿e d³ugie oddzia³ywanie poszczególnych ftalanów mo¿e powodowaæ raka, rozwój i nieprawid³owo¶ci hormonów p³ciowych (w³±czaj±c w to obni¿ony poziom testosteronu i spermy, a tak¿e nieprawid³owo wykszta³cone organy rozrodcze) u niemowl±t i mo¿e mieæ wp³yw na p³odno¶æ. U.S. Food and Drug Administration nie podaje regulacji zwi±zanych z u¿yciem ftalanów, nie wymaga ujawniania na produktach zawarto¶ci ftalanów i nie podaje ilo¶ci, które mog± byæ dla cz³owieka szkodliwe, gdy jest on wystawiony na ich dzia³anie. Inne kraje – wrêcz przeciwnie. W 2004 r. Unia Europejska zakaza³a u¿ycia 2 ftalanów do produkcji kosmetyków i zabrania ich obecno¶ci w dzieciêcych zabawkach. Tak jest te¿ w 14 innych krajach. Pierwsza ustawa w USA maj±ca zakazaæ u¿ywania ftalanów w dzieciêcych zabawkach jest aktualnie rozpatrywana w Kalifornii rz±dzonej przez Arnolda Schwarzeneggera i ma j± on podpisaæ jeszcze w tym tygodniu.

    Od¶wie¿acze w³±czane do kontaktu, wolnostoj±ce, spraye czy od¶wie¿acze w ¿elu s± u¿ywane w USA w ok. 75% gospodarstwach domowych, a rynek dwukrotnie siê powiêkszy³ od 2003r. do 1,72 dolarów. NRDC testowa³o produkty, w³±czaj±c te zwane „naturalnymi” czy „nieperfumowanymi” i znalaz³o wiele rodzajów ftalanów, od 0 do 7300 na milion (ppm). Wiele od¶wie¿aczy powietrza zawiera³o ftalany znany jako DEP, a niektóre DBP, które s± obecne s± na li¶cie California EPA's Office of Environmental Health Hazard Assessment jako, odpowiednio, toksyny rozwojowe oraz toksyny reprodukcyjne ¿eñskie i mêskie.

    W zwi±zku z raportem NRDC 3 produkty z Walgreens - Walgreens Scented Bouquet Air Freshener, Walgreens Air Freshener Spray and Walgreens Solid Air Freshener – znalaz³y siê w¶ród 4 zawieraj±cych najwiêksze stê¿enie ftalanów (w³±czaj±c Ozium Glycolized Air Sanitizer). Walgreens wycofa³o z pó³ek te produkty w ostatni± ¶rodê. Firma dostarczy swoje produkty markowe do niezale¿nego laboratorium, by potwierdziæ odkrycia NRDC. Jeden wytwórca Walgreen zapowiedzia³ ju¿, ¿e jego produkty nie bêd± zawiera³y ftalany, jak powiedzia³a rzeczniczka Walgreens, Carol Hively. Dwa z od¶wie¿aczy powietrza, w których NRDC nie znalaz³o ftalanów, to Febreze Air Effects Air Refresher i Renuzit Subtle Effects

    W badaniach zwracano uwagê na to, które od¶wie¿acze powietrza zawieraj± substancje chemiczne i badano ich ilo¶æ, ale nie oceniono tego, jak cz³owiek by³ wystawiony na dzia³anie ftalanów zawartych w tych produktach – wielko¶æ pokoju, odleg³o¶æ od od¶wie¿acza oraz czasu, w jakim znajdowano siê pod ich wp³ywem. S± to czynniki, które mog± mieæ bardzo du¿y wp³yw na potencjaln± toksyczno¶æ. Ftalany zakazane do produkcji kosmetyków w Wielkiej Brytanii mog± ponadto byæ wch³aniane przez skórê. „Nie twierdzimy, ¿e s± wyra¼ne dowody na ich wp³yw na zdrowie” – mówi doktor Gina Solomon z NRDC. „Je¶li konsumenci chc± zredukowaæ nara¿enie na ich oddzia³ywanie, unikajcie tych produktów lub wybierzcie te z ni¿sz± zawarto¶ci±. Nie ma innego sposobu”.

    Jak widaæ, toczy siê o¿ywiona debata naukowa na temat efektów testowania ftalanów. „Jest nadal nierozwi±zana” – mówi Solomon. W miêdzyczasie dla tych, którzy przejmuj± siê obecno¶ci± ftalanów w od¶wie¿aczach powietrza, mo¿emy zasugerowaæ, ¿e s± sposoby na to, by dom pachnia³ przyjemniej, naturalnie. Solomon utrzymuje w domu porz±dek, otwiera okna, a m±¿ wyrzuca ¶mieci. Innymi sposobami na wyeliminowanie przykrych zapachów to trzymanie ziaren kawy na blacie (tak robi± czêsto stewardessy). Mo¿na na dno kosza na ¶mieci wsypaæ sody oczyszczonej, a do zsypu mo¿na wrzuciæ plasterek cytryny. „Znajd¼ przyczynê nieprzyjemnego zapachu” – mówi Solomon. „¦wie¿e powietrze czyni cuda”.

 

T³umaczenie : MaK

¬ród³o: http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1664954,00.html

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL