START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Chanel No.5
Image Chanel No.5 to najs³ynniejsze perfumy ¶wiata. Choæ opinie na temat ich zapachu s± podzielone, jednego nie mo¿na im zarzuciæ: s± jednymi z wa¿niejszych w historii perfum.

Coco Chanel wybiera numer 5

    Nazwa perfum wywodzi siê od francuskiej projektantki mody – Coco Chanel. Ta urodzona w 1883 roku kobieta tak naprawdê nazywa³a siê Gabrielle Bonheur Chanel. Coco to jej przydomek artystyczny, pochodz±cy z czasów, kiedy by³a piosenkark±. Po przeprowadzce do Pary¿a, za³o¿y³a swój butik. Od pocz±tku zaczê³a szokowaæ swoim ubraniem, m.in. pozbyciem siê gorsetu czy zaprzestaniem noszenia du¿ych kapeluszy. Interes krêci³ siê na tyle dobrze, ¿e Chanel sta³a siê bardzo dobrze usytuowan± kobiet±.

    Sam zapach perfum zosta³ stworzony przez Ernesta Beaux. Zaprojektowa³ on sze¶æ zapachów oznaczonych roboczo numerami od 1 do 6. Zosta³y one przedstawione Coco Chanel, której  najbardziej przypad³a do gustu woñ numer 5 i st±d pe³na nazwa perfum. Zosta³y one zaprezentowane w 1921 roku i pocz±tkowo by³y dodawane za darmo do zakupów zrobionych przez jej klientów. Dopiero kiedy popyt na nie sta³ siê ogromny, zaczê³y one byæ dostêpne w sprzeda¿y.

Jak to pachnie?

    Chanel No. 5 by³y pierwszymi perfumami z grupy zapachów aldehydowych. W sk³ad perfum wchodz± ró¿ne nuty zapachowe m.in.: ja¶min, sanda³owiec czy wanilia. Z biegiem czasu, perfumy te sta³y jednym z najpopularniejszych zapachów ¶wiata. Wiele osób uwa¿a ich zapach za woñ idealn±. Jednak jest oczywistym, ze nie wszyscy maj± jednakowe gusta. Niektórzy postrzegaj± zapach Chanel No.5 za zbyt mocny, intensywny oraz ciê¿ki.

Chanel No.5 czyli... pi¿ama Marilyn Monroe

    Chanel No.5 sta³y siê perfumami, które zago¶ci³y nawet w sztuce. Kiedy Andy Warhol umie¶ci³ wizerunek tych perfum na dziewiêciu sitodrukach, tylko utwierdzi³o to ich wysoki status Pomimo swojej s³awy i renomy, Chanel No.5 s± perfumami nadal reklamuj±cymi siê. Oczywi¶cie odpowiednio do ich marki czyni± to gwiazdy ¶wiatowej s³awy. Ostatnia znan± reklam±, by³a reklamówka z udzia³em Nicole Kidman. Oprócz niej, perfum u¿ywa³y b±d¼ u¿ywaj± takie s³awy jak: Catherine Deneuve, Carole Bouquet czy Marilyn Monroe. Ta ostatnia przyzna³a nawet, ¿e jedyn± rzecz± jaka ma na sobie podczas snu s± dwie krople Chanel No.5. Widocznie bardzo wziê³a sobie do serca s³owa Coco Chanel, ¿e „kobieta, która nie pachnie, nie ma przysz³o¶ci”.

£ukasz Michalski

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL