START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach Comfortu (www.marketing-news.pl)
Image Notka prasowa informuj±ca o targach w Ostródzie, na których w innowacyjny sposób wykorzystany zosta³ marketing zapachowy.
Jesienne targi w Ostródzie zawsze obfitowa³y w nowo¶ci. Jednak¿e ta edycja targów by³a wyj±tkowa pod zupe³nie innym wzglêdem. Ekspozycja targowa na miarê XXI wieku zosta³a wzbogacona o nowoczesne techniki marketingowe - marketing zapachowy.
 
 
Zastosowali¶my pioniersk± metodê promocji kolekcji mebli. Specjalnie dla nas dobrane kompozycje zapachowe, sta³y siê idealnym uzupe³nieniem klimatu wnêtrz, które stworzyli¶my na stoiskach. Przy wykorzystaniu specjalnych urz±dzeñ uda³o nam siê stworzyæ 2 unikalne wyspy zapachowe. Zapach wywo³uj±cy niepowtarzaln± atmosferê spokoju i odprê¿enia zastosowali¶my do prowadzenia rozmów handlowych. W czê¶ci dedykowanej meblom z segmentu premium wykorzystali¶my kompozycjê zapachow± wywo³uj±c± poczucie ekskluzywno¶ci i presti¿u. Woñ ta rozpylana by³a przez aromatyzatory, które same w sobie mog± stanowiæ ciekawy przyk³ad sztuki u¿ytkowej - powiedzia³ Sebastian Zió³kowski, dyrektor handlowy Mazur Comfort.

Kompozycje zapachowe i urz±dzenia dostarczy³a firma ConSensus Technology.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL