START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Ta ksi±¿eczka pachnie sukcesem
Image Aromatyzowana premiera ksi±¿eczka dla dzieci "Wa¿ne odkrycia babci Wie i jej wnuczki Wiórki".
Wydawnictwo Dziupla zorganizowa³o bezprecedensowe na ³ódzkim rynku wydarzenie. Przy d¼wiêkach muzyki, za sto³em wykwintno¶ci, w¶ród pachn±cych woni i z instruktorem nauki golfa przy boku... czytano ksi±¿eczkê Krystyny Sapiehy – „Wa¿ne odkrycia babci Wie i jej wnuczki Wiórki.

Ka¿dy, kto mia³ okazjê braæ udzia³ w oficjalnych imprezach zdaje sobie sprawê, jak nie³atwym zadaniem jest wprowadziæ w dobry nastrój spor± grupê przewa¿nie obcych sobie osób. Organizatorzy prze¶cigaj± siê w wiêc pomys³ach: smaczne jedzenie, wystêpy artystów, pokaz sztucznych ogni, czy delikatna muzyka. Wszystkie te zabiegi maj± na celu stworzyæ przyjazn± atmosferê spotkania i wp³yn±æ na emocje go¶ci tak, by o zdarzeniu pamiêtali d³ugo i opowiadali g³o¶no. Czy uda³o siê to pani Agacie Komorowskiej z wydawnictwa „Dziupla” – organizatorce promocji ksi±¿eczki dla dzieci autorstwa Krystyny Sapiehy – sprawdzili¶my osobi¶cie…

Rzecz dzia³a siê w ³ódzkim Klubie Golfa A&A, w sobotnie popo³udnie 20-go pa¼dziernika. Powita³ nas suto zastawiony stó³, piêkne wnêtrza Klubu Golfa, spragnione zabawy dzieci i rozgrzewaj±cy siê zespó³ muzyczny… A na wielkim biurku - „bohaterka wieczoru”, ksi±¿eczka „Wa¿ne odkrycia babci Wie i jej wnuczki Wiórki”. Specjalnie napisana na tê okazjê piosenka rozpoczê³a wieczór. Wieczór, jak siê okaza³o - pe³en atrakcji, szczególnie dla najm³odszych go¶ci. Dzieciaki by³y „przeszczê¶liwe” – w koñcu tort, wspólne zabawy i konkursy z nagrodami to jest to, co lubi± najbardziej. Je¶li do tego dodamy mo¿liwo¶æ dotkniêcia najprawdziwszego kija i pi³eczki do golfa oraz naukê tej gry pod okiem  profesjonalnego instruktora z Klubu Golfa, mo¿emy siê domy¶laæ, ¿e bêdzie co opowiadaæ kolegom i kole¿ankom ze szko³y, czy  podwórka.

Organizatorka imprezy zadba³a tak¿e o go¶ci nieco starszych – mieli oni okazjê spróbowaæ pysznych przystawek, wypiæ lampkê szampana i podziwiaæ swoje pociechy w zmaganiach konkursowych. Raj dla podniebienia, uszu i oczu dope³ni³a unosz±ca siê w powietrzu subtelna woñ pomarañczy i bia³ej herbaty. Spytali¶my organizatorkê wieczoru, co sk³oni³o j± do skorzystania z oferty firmy Eurobest, specjalizuj±cej siê w marketingu zapachowym.  „Je¶li reklama oddzia³uje na wzrok, na s³uch, na doznania smakowe – to dlaczego nie na wêch?” – zapyta³a retorycznie pani Agata. „Wybra³am te zapachy, poniewa¿ wiem, ¿e doskonale wp³ywaj± na samopoczucie i potêguj± uczucie zadowolenia”. Nie ma w±tpliwo¶ci, ¿e odpowiednio dobrany zapach  jest w stanie wp³yn±æ na nasze emocje, a je¶li celem pani Agaty by³o wprowadzenie go¶ci w znakomity nastrój, to niew±tpliwie odnios³a sukces. Szerokie u¶miechy obecnych na spotkaniu osób, rodzinna atmosfera oraz szalej±ce i kipi±ce energi± dzieci by³y tego potwierdzeniem.  

Wed³ug s³ów pani Agaty, ksi±¿eczka „Wa¿ne odkrycia babci Wie i jej wnuczki Wiórki” powsta³a z potrzeby serca, jest pe³na ciep³a, mi³o¶ci i dzieciêcej rado¶ci. I to da³o siê odczuæ na tym spotkaniu. Czy by³a to zas³uga przyjemnej woni, serdecznego u¶miechu autorki, a mo¿e przepysznego tortu – tego do koñca nie wiadomo. Pewne jest, ¿e wykorzystany podczas spotkania promocyjnego aromamarketing staje siê coraz bardziej popularnym narzêdziem nie tylko w walce o klienta, ale tak¿e o jego dobre samopoczucie. Jak sami sprawdzili¶my -   jest narzêdziem coraz bardziej skutecznym.                                                                              

 

Anna Wrzesiñska

 

 
« poprzedni artykuCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL