START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Eau de Cologne - nie to samo, co woda koloñska

Image "Eau de Cologne", kreator - Johann Maria Farina.

 

Pod zwyczajow±, a bywa, ¿e negatywn± nazw± "woda koloñska", kryj± siê drugie w historii perfumy ¶wiata. Autorem "Eau de Cologne" by³ Johann Maria Farina, za³o¿yciel najstarszej na swiecie fabryki perfum w Kolonii.

"Mój zapach przypomina w³oski, wiosenny poranek po deszczu; pomarañcze, cytryny, grejpfruty, bergamotê, cytron oraz kwiaty i zio³a rosn±ce w mojej ojczy¼nie" - tak Johann Farina opisuje w li¶cie do brata stworzony przez siebie zapach. Perfumy sta³y siê swoist± wypadkow± dwóch tradycji - w³oskiej i niemieckiej. Ich twórca, W³och z pochodzenia, przeszczepi³ swe wizjonerskie, zapachowe pomys³y na grunt niemiecki. Z sympatii do nowej ojczyzny zdecydowa³ siê w³a¶nie na tak± nazwê perfum - "Eau de Cologne".

W fabryce w Kolonii, s³ynn± "Eau de Cologne" produkowano pocz±wszy od 1709 roku. Bardzo szybko kompozycja zapachowa stworzona przez Farinê zyska³a miêdzynarodow± s³awê. W perfumy zaopatrywa³y siê dwory królewskie i ksi±¿êce. W¶ród s³ynnych u¿ytkowników zapachu znajdziemy Fryderyka Wilhelma I (króla pruskiego), Ludwika XV (króla Francji), czy Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Do fascynacji zapachem przyznawali siê tak¿e ludzie sztuki - Balzac, Oskar Wilde, czy Tomasz Mann.

Wytwórcy perfum na ca³ym ¶wiecie zazdro¶cili sukcesu Fariny. Dlatego w XIX wieku pojawi³y siê liczne podróbki i plagiaty oryginalnej kompozycji zapachowej. Wielokrotnie pod tê sam± naw± kry³y siê perfumy nawet w namiastce nie przypominaj±ce oryginalnej woni. St±d wziê³o siê negatywne okre¶lenie "woda koloñska", u¿ywane dla okre¶lenia zapachów o standardowym, wyrazistym i ostentacyjnie nieprzyjemnym zapachu.  

W oryginalne "Eau de Cologne" mo¿na siê jednak zaopatrywaæ po dzi¶ dzieñ. Wytwórcami legendarnych perfum s± potomkowie rodu Farina.

 

jk 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL