START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Woda Królowej Wêgier

Image Autork± pierwszych perfum ¶wiata jest... Polka.

 

"Woda Królowej Wêgier" - tak± nazwê nosi³y pierwsze perfumy ¶wiata. Powstanie zapachu datuje siê na 1370 rok. Autork± tego historycznego bukietu jest ... Polka.

El¿bieta, królowa Wêgier, by³a córk± polskiego króla z dynastii Piastów  - W³adys³awa £okietka. Tytu³ królewski zawdziêcza³a swemu mê¿owi - królowi Karolowi Robertowi Andegaweñskiemu.  El¿bieta, kobieta znana ze swych licznych podró¿y i ekstrawaganckich zachowañ, uwielbia³a wszystko, co drogie i luksusowe. 

Autorstwo pierwszej na ¶wiecie kompozycji zapachowej przypisywane jest wêgierskiej królowej. Wed³ug legendy, informacje o sk³adzie zapachu przekaza³ królowej tajemniczy mnich - pustelnik. W historycznych publikacjach znale¼æ mo¿na jednak sugestie, ¿e stworzy³ je by³ nadworny alchemik. Sprawa autorstwa s³ynnej kompozycji zapachowej pozostaje dyskusyjna. Królowa Wêgier sta³a siê "twarz±" s³ynnego zapachu. 

"Woda królowej Wêgier" rozpoczê³a swój tryumfalny, wielowiekowy ¿ywot podczas pierwszej prezentacji na "rynku" francuskim - na dworze królewskim Karola V M±drego, który by³ wielkim mi³o¶nikiem niezwyk³ych woni. Niemal¿e od razu sta³a siê najbardziej znanym zapachem ¶wiata. Stan ten trwa³ a¿ do wieku XVIII, kiedy to pojawi³a siê "Woda koloñska". Wiadomo, ¿e perfumy pod nazw± 'Woda królowej Wêgier" produkowane by³y jeszcze w XIX wieku. Nie wiadomo jednak, czy ich sk³ad pozosta³ wierny oryginalnej recepturze. 

Dzi¶ perfumy sygnowane tytu³em El¿biety, córki W³adys³awa £okietka, nale¿± do najdalszej historii rynku perfum. Producenci czêsto odwo³uj± siê do znanej ju¿ w XIV wieku nazwy, powo³uj±c siê nie tylko na oryginaln± recepturê oferowanych przez siebie perfum, a tak¿e na w³a¶ciwo¶ci lecznicze kompozycji. Powszechnie wiadomo jednak, ¿e nie ma mo¿liwo¶ci odtworzenia pierwotnej receptury perfum stworzonych przez mnicha, alchemika, a mo¿e i sam± królow±...

 

jk 

 

 
« poprzedni artyku
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL