START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Zapach dobrego samopoczucia (gazeta.pl)

Image Kropla ulubionych perfum w k±pieli lub na chusteczce z pewno¶ci± poprawi ka¿demu nastrój. Zapach perfum mo¿e dzia³a¶ orze¼wiaj±co, koj±co lub relaksuj±co. Na jego podstawie oceniami innych i sami poddawani jeste¶my takiej ocenie. 

W aromaterapii u¿ywa siê skoncentrowanych olejków eterycznych, czyli lotnych substancji zapachowych powstaj±cych w ró¿nych czê¶ciach ro¶lin pod wp³ywem s³oñca. Przed wykorzystaniem w aromaterapii olejki musz± byæ jednak rozcieñczone olejkiem ro¶linnym, tzw. bazowym. Aromaterapia zalecana jest przy ³agodzeniu i leczeniu stanów niepokoju, depresji, bezsenno¶ci, os³abienia organizmu. Podobne dzia³anie maj± tak¿e perfumy, do których wyprodukowania stosuje siê oko³o 50 sk³adników. Niektóre perfumy albo wody zapachowe zawieraj± ich ponad sto. Perfumy mog± wiêc te¿ staæ siê elementem aromaterapii. Przede wszystkim wp³ywaj± na nasz nastrój: poprawiaj± go albo pogarszaj±. Ulubiony zapach na nadgarstku, wdychany dyskretnie na chusteczce, kilka kropel perfum w wodzie do k±pieli sprawi, ¿e poczujemy siê znacznie lepiej. Warto te¿ stosowaæ ca³e linie zapachowe: perfumy, balsam do cia³a, dezodorant (mo¿e byæ te¿ neutralny). Bo nic nie zepsuje nam humoru bardziej ni¿ dominuj±cy nad zapachem perfum aromat podlejszego dezodorantu. O irytacjê mog± przyprawiæ zbyt ciê¿kie perfumy albo takie, które nam nie odpowiadaj±: mog± nawet powodowaæ bóle g³owy i rozdra¿nienie. Woniej±c± nimi osobê odbierzemy negatywnie. Nerwy wêchu prowadz± prosto do archaicznej czê¶ci mózgu odpowiedzialnej za emocje, st±d tak ¶cis³y zwi±zek perfum z nastrojem, uczuciami, pamiêci± czy seksualno¶ci±.

Ka¿dy zapach powstaje na bazie której¶ z grup aromatów: cytrusowej, kwiatowej, paprociowej, szyprowej, le¶nej, ambrowej. Dzisiejsze perfumy trudno jednak przypisaæ do konkretnej grupy. S± przecie¿ takie zapachy, w których odnajdziemy nutê morskiej soli czy czekolady. Coraz popularniejsze s± te¿ zapachy owocowe, które pachn±c± nimi osobê dla wielu czyni± w dwójnasób apetyczn±.

Poza tym dobry nastrój podtrzymuje u ka¿dego tak¿e ¶wiadomo¶æ w³asnej atrakcyjno¶ci.

 

¯eby sobie nie zepsuæ humoru zbêdnym wydatkiem i nie zniechêciæ do siebie innych ¼le dobranym zapachem:

- zim± nie u¿ywamy perfum owocowych, a latem tych z du¿± zawarto¶ci± wanilii. Te pierwsze bardziej pasuj± do dni gor±cych, drugie do mro¼nych, przy upa³ach s± zbyt s³odkie.

- Zim± wra¿enie ciep³a stworz± le¶ne i ambrowe zapachy, z du¿± ilo¶ci± paczuli i laudanum.

- Istniej± tak¿e wody toaletowe odpowiednie na jesieñ, nieco ciê¿sze ni¿ te letnie, ale zdecydowanie l¿ejsze od perfum zimowych. S± to mieszanki esencji kwiatowych, owocowych i drzewnych.

- Pamiêtajmy te¿, ¿e ¶wiat³o, powietrze, wysoka temperatura i czas niekorzystnie oddzia³uj± na perfumy. ¯eby móc cieszyæ siê ich zapachem, przechowujmy je w oryginalnym opakowaniu, z dala od ¶wiat³a.Rodzaje zapachów:

* zielone, cytrusowe: zapachy na bazie olejków z cytryny, bergamotki, mandarynki, grejpfruta i kwiatów pomarañczy - zapachy dla mê¿czyzn i wody sportowe. Dzia³aj± orze¼wiaj±co, a sama cytryna stosowana jest przy infekcjach gard³a, grypie, a tak¿e przy chorobach skóry, przy ³upie¿u i zaburzeniach trawienia.

* kwiatowe: ró¿a, ja¶min, fio³ek, bez, konwalia, narcyz, tuberoza itd. S± to zarówno aromaty oparte na zapachu jednego kwiatu, jak i te z³o¿one z ca³ego ich bukietu. Takie zapachy dzia³aj± uspokajaj±co i antydepresyjnie.

* paprociowe: nazwa pochodzi od francuskich mêskich perfum z roku 1882 - Fougere Royale (paproæ królewska). Zapachy: lawendowy, le¶ny, mchu dêbowego, kumaryny i bergamoty. Zazwyczaj s± to zapachy mêskie, dzia³aj± koj±co i uspokajaj±co.

* szyprowe: zapachy dla kobiet i dla mê¿czyzn, powsta³e z kompozycji mchu dêbowego, paczuli i bergamoty (np. Mitsouko Guerlaina). Sprzyjaj±ce relaksowi i poprawiaj± humor.

*drzewne (le¶ne): ciep³e (sanda³owa czy paczuli) lub suche (cedrowa) nuty zapachowe. Do klasycznych perfum drzewnych dodaje siê zapachy korzenne albo olejki cytrusowe. Nuty sanda³owca, paczuli, cedru lub wetiwera odnajdziemy w wiêkszo¶ci perfum, którym nadaj± ¿ycie, dzia³aj± te¿ wzmacniaj±co.

 *orientalne, ambrowe: bardzo zmys³owe, daj±ce poczucie ciep³a s³odkie perfumy z du¿± doz± wanilii i delikatn± nut± ¿ywiczn±. Kiedy¶ do ich produkcji u¿ywano ambry szarej - wydzieliny z przewodu pokarmowego kaszalota, obecnie u¿ywa siê do produkcji ambry syntetycznej. 

 

za: gazeta.pl 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL