START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Znajd¼ swój zapach (Avanti)

Image Perfumy podkre¶laj± charakter i zdradzaj± temperament. Ich dobór jest prawdziw± sztuk±. Warto znaæ jej tajniki. Mówi siê, ¿e perfumy s± wizytówk± kobiety. Zapach dobiera siê do nastroju i okazji - dlatego coraz trudniej znale¼æ osobê wiern± tylko jednemu pachnid³u.


Tylko dla ciebie

Kiedy poszukujesz nowego zapachu, najpierw pow±chaj "kandydatów" na kartoniku-próbniku. Je¶li który¶ zniechêca ciê "od pierwszego pow±chania", odstaw go na pó³kê. Testuj nie wiêcej ni¿ trzy zapachy dziennie. Tyle jest w stanie dok³adnie zbadaæ przeciêtny nos. Wybrane perfumy aplikuj bezpo¶rednio na skórê, bo zapach zmienia siê w zale¿no¶ci od osoby, która go u¿ywa. W pierwszej chwili poczujesz tzw. nutê g³owy - pierwsze, najbardziej ulotne komponenty perfum. Dopiero po blisko minucie wyczuwalne staj± siê sk³adniki nuty serca, a po godzinie, dwóch pozostanie na skórze najtrwalsza nuta bazy, która powinna towarzyszyæ ci przez d³ugi czas.

 

Sztuka doboru

Zapachy dziel± siê na rodziny. G³ówne to: kwiatowe, owocowe, orientalne, zielone. Obecnie najpopularniejsze s± perfumy, w których dominuje smakowita nuta, np. karmelowa. Producenci prze¶cigaj± siê w wynajdywaniu nowych aromatów - ostatnie odkrycia to nuta trzciny cukrowej i orzechów laskowych. Jak w¶ród wielu rodzajów perfum znale¼æ te ulubione? Czy dobieraæ je do koloru w³osów - subtelne dla blondynek, ciê¿sze dla brunetek? Raczej nie. Lepszy jest podzia³ na zapachy dzienne i wieczorowe. Na wiêksze wyj¶cia "nosi siê" perfumy zmys³owe, orientalne, które w nucie bazy maj± pi¿mo, drzewo sanda³owe, waniliê, paczulê. Na dzieñ wybieraj delikatniejsze, ¶wie¿e, mniej zwracaj±ce uwagê. Mo¿na przyj±æ inne kryterium - stê¿enia i trwa³o¶ci zapachu. Wówczas u¿ywa siê ró¿nych pachnide³ z tej samej gamy: na wieczór ekstraktu (perfum) lub wody perfumowanej, w dzieñ - mniej intensywnej wody toaletowej albo produktów pielêgnacyjnych z tej samej linii - ¿elu do k±pieli, balsamu do cia³a, dezodorantu. Preferencje zmieniaj± siê równie¿ w zale¿no¶ci od pory roku. Zim± chêtniej siêga siê po zapachy ciê¿sze, cieplejsze. Latem wiêkszym powodzeniem ciesz± siê lekkie, orze¼wiaj±ce. Co ciekawe, nasz instynkt znakomicie wspó³gra z w³a¶ciwo¶ciami pachnide³. Jedne nuty dobrze komponuj± siê z ciep³ymi tkaninami, np. we³n± i tweedem, inne lepiej "le¿±" na jedwabiu, bawe³nie, szyfonie.

 

Jak stosowaæ

Perfumy nak³adaj tam, gdzie pod skór± pulsuje krew: za uszami, na nadgarstkach, w zgiêciach ³okci i kolan oraz w okolicach dekoltu. Pod wp³ywem naturalnej ciep³oty cia³a kompozycja zapachowa rozwinie siê w pe³ni. Pamiêtaj, ¿e perfum i wód toaletowych nie nale¿y wcieraæ w cia³o. Skóra pod wp³ywem tarcia rozgrzewa siê, a zbyt wysoka temperatura zmienia w³a¶ciwo¶ci kosmetyku. Warto wiedzieæ, ¿e zapach bardzo d³ugo utrzymuje siê na w³osach. Niektóre firmy maj± w ofercie specjalne pachn±ce wody. Mo¿esz te¿ sp³ukaæ w³osy wod± z dodatkiem kropli perfum. Innym sposobem na przed³u¿enie trwa³o¶ci zapachu jest technika layeringu - czyli warstwowego nak³adania pachnide³. Zacznij od k±pieli w perfumowanym ¿elu. Potem nawil¿ cia³o balsamem z tej samej gamy zapachowej, a na koniec rozpyl w powietrzu wodê toaletow± i przejd¼ przez wonny ob³oczek. Mo¿esz te¿ wykorzystaæ zdolno¶æ tkanin do magazynowania zapachu. Ostatnio modne jest perfumowanie wewnêtrznej strony do³u spódnicy, zw³aszcza rozkloszowanej. Wówczas zapach towarzyszy ka¿demu krokowi w³a¶cicielki. Zanim skropisz perfumami ulubiony ciuch, sprawd¼ na skrawku materia³u, czy kosmetyk nie odbarwia tkaniny. Szczególnie wra¿liwe na plamy s± jedwab, lakierowana skóra i tkaniny syntetyczne. Je¶li lubisz pachnieæ nawet na pla¿y, spraw sobie perfumy bezalkoholowe. Wiele firm na lato przygotowuje specjalne, pozbawione domieszki alkoholu edycje znanych zapachów. U¿ywanie na s³oñcu zwyk³ych wód jest niebezpieczne - grozi powstaniem trwa³ych przebarwieñ na skórze. I pamiêtaj: podstawow± zasad± jest umiar. Nie przesadzaj z ilo¶ci± perfum!

 

Jak przechowywaæ perfumy

W ch³odnym, zacienionym miejscu. Wtedy flakon mo¿e staæ ok. 2-3 lat, nie zmieniaj±c w³a¶ciwo¶ci. Na jako¶æ zapachu ma wp³yw równie¿ aplikator. Atomizer pozwala na zachowanie sterylnej czysto¶ci, nie dopuszcza zanieczyszczeñ do wnêtrza butelki. Zepsute, zmêtnia³e perfumy nale¿y wyrzuciæ.

 

Tekst Justyna ¦lusarczyk
Avant

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL