START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Masa¿

Image W trakcie masa¿u aromaterapetycznego zbawiennie dla naszego zdrowia ³±cz± siê aromaty olejków eterycznych oraz potêga zmys³u dotyku. 

 

Masa¿ cia³a umo¿liwia  jak najbardziej efektywne wykorzystanie dzia³ania olejków eterycznych. Daje szerokie spektrum korzy¶ci - odprê¿a umys³ i cia³o, a tak¿e je stymuluje, poprawia kr±¿enie krwi i limfy, rozlu¼nia spiête miê¶nie, poprawia samopoczucie, wzmacnia tak¿e uk³ad odporno¶ciowy. Masa¿ jest bardzo korzystny dla ludzkiej psychiki, ³agodzi objawy nerwic i depresji, niweluje stres, pozytywnie nastracja. W po³±czeniu z wykorzystaniem leczniczych olejków eterycznych, daje niegoraniczone wprost, mo¿liwo¶ci.

 

No¶niki

Poniewa¿ nie mo¿na stosowaæ olejków eterycznych bezpo¶rednio na skórê, konieczne jest ich rozpuszczenie w no¶niku (w stanie nierozcieñczonym mo¿na stosowaæ na skórê jedynie dwa olejki - lawendowy i z drzewa herbacianego). No¶nikami zazwyczaj s± to oleje ro¶linne (pochodz±ce z nasion, b±d¼ orzechów), które ze wzglêdu na sw± konsystencjê s± do tego celu najbardziej odpowiedni± substancj±.

Do cery i skóry suchej, b±d¼ normalnej u¿ywa siê oliwy z oliwek, oleju z awokado, orzechów laskowych lub z kie³ków pszenicy.

Do cery i skóry t³ustej stosowaæ mo¿na olej s³onecznikowy, z nasion winoro¶l lub olej migda³owy.

 

Przygotowanie roztworu

Na jeden, pe³en masa¿ zu¿ywa sie ³y¿ki sto³owej roztworu (10ml), w której rozprowadza siê 5 kropli olejku eterycznego. Do no¶nika dodaje siê kroplami poszczególne olejki (b±d¼ olejek), dok³adnie mieszaj±c. Przed u¿yciem nale¿y roztwór dok³adnie wstrz±sn±æ. Nie nale¿y przygotowywaæ roztworu do masa¿u "na zapas", te bowiem szybko wietrzeje i traci swe w³a¶ciwo¶ci terapeutyczne.

 

Sposób masa¿u

Masa¿, jego si³a i ucisk, powinien dostosowany byæ do indywidualnego cz³owieka - ró¿nie reagujemy na ból i rozmaite wra¿enia dotykowe. Istniej± jednak pewne sta³e zasady masa¿u:

  • ucisk nie powinien byæ ani zbyt mocny (nie powinien sprawiaæ bólu), ani zbyt s³aby (musi byæ dok³adnie wyczuwalny)
  • wszystkie ruchy powinny skierowane byæ w kierunku serca
  • nacisk na ko¶ci powinien byæ do¶æ s³aby, natomiast na miê¶nie - silny
  • brzuch masujemy zawsze ruchami okrê¿nymi, zgodnie z ruchem wskazówek zegaraUwagi:

  • nie mo¿na stosowaæ olejków dla dzieci poni¿ej pierwszego roku ¿ycia, do siódmego roku ¿ycia mo¿na stosowaæ jedynie kilka rodzajów olejków: rumiankowy, lawendowy i z li¶ci drzewa herbacianego.
  • nie nale¿y stosowaæ masa¿u w przypadku powa¿nych schorzeñ skóry.
  • w schorzeniach lekkich, b±d¼ profilaktycznie, nale¿y stosowaæ masa¿ nie czê¶cie, ni¿ raz w tygodniu i nie rzadziej, ni¿ raz w miesi±cu

 

 

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL