START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt





Nie pamitam hasa!
Wprowadzenie

 

Z nami w ¶wiecie zapachów. 

 

Vortal zapachowy.pl to pierwszy w Polsce internetowy serwis w ca³o¶ci po¶wiêcony wszystkiemu temu, co zwi±zane z zapachem. Redakcja vortalu stara siê, by zainteresowanym u¿ytkownikom vortalu dostarczyæ w sposób rzetelny i obiektywny, a zarazem szybki, wszelkich interesuj±cych wiadomo¶ci nadchodz±cych z ¶wiata zapachów.

 

Nasz vortal podzielony jest na trzy podstawowe dzia³y:

1) Aromamarketing - po¶wiêcony informacjom i wiadomo¶ciom z nowoczesnej dziedziny marketingu, jak± jest marketing zapachowy. Tu znajdziecie informacje o technologii marketingu zapachowego; poznacie aromaty, którymi wp³ywaæ mo¿na na zachowania i samopoczucia klienta; dowiecie siê o nowo¶ciach na rynku aromamarketingu, a tak¿e przeczytacie wywiady z lud¼mi zwi±zanymi z t± prê¿nie rozwijaj±c± siê bran¿±. 

2) Aromaterapia - dzia³ skupia siê na niekonwencjonalnej metodzie medycyny naturalnej, jak± jest leczenie zapachem. Tu traficie na informacji o tym, czy jest aromaterapia, jakimi jej metodami leczyæ nasze schorzenia i jakich u¿ywaæ w tym celu olejków i aromatów, by leczenie by³o odpowiednie i efektywne dla naszego zdrowia.

3) ¦wiat perfum - ekskluzywny dzia³ vortalu. Tu znajdziecie szczyptê informacji o historii perfum i sposobie ich produkcji. Dowiecie siê o "s³awnych" perfumach - tych najdro¿szych, najbardziej ekskluzywnych, niezwykle efektownych. Bêdziecie mogli skorzystaæ z bazy perfum, by znale¼æ odpowiedni dla siebie zapach. Poznanie te¿ wchodz±ce na rynek pachn±ce nowo¶ci.

 

Vortal zapachowy.pl jest serwisem niezale¿nym. Redakcja votralu w swej pracy nie kieruje siê celem promocyjnym, b±d¼ reklamowym. Wszystkie umieszczone w serwisie artyku³y s³u¿yæ maj± po¿ytkowi jego u¿ytkownikom. 

 

Poniewa¿ zale¿y nam na mo¿liwie jak najpe³niejszym zobrazowaniu ¶wiata zapachów, jeste¶my redakcj± otwart± na nowe propozycje i mo¿liwo¶ci wspó³pracy. Wszelkie pomys³y i projekty, które s³u¿yæ mog± rozwojowi vortalu, a tym samym przyczyniaæ siê do zadowolenia jego u¿ytkowników, s± przez nas mile widziane. Je¿eli chcia³by¶ przedstawiæ lub skonsultowaæ swój projekt, je¿eli zale¿y Ci na wspó³pracy z vortalem lub masz uwagi, co do aktualnego funkcjonowania vortalu, prosimy o kontakt z redakcj±.

 

 

Jolanta Kolano

redaktor naczelna vortalu zapachowy.pl

j.kolano@eurobest.pl

 42 25 26 206

 

 



Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL