START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
INHALACJE

Image Inhalacje to najprostsza, najbardziej popularna i najszerzej rozpowszechniona metoda aromaterapii. 

Inhalacje s± najbardziej korzystne dla osób cierpi±cych na schorzenia lub dolegliwo¶ci zwi±zane z uk³adem oddechowym. Podczas inhalacji olejki wch³aniane s± wówczas bezpo¶rednio do miejsca, na które maj± dzia³aæ. Ich skuteczno¶æ w takich przypadkach jest bardzo wysoka. 

Wyró¿nia siê kilka rodzajów inhalacji:

 

1. Inhalacja parowa, tzw. "parówka"

Szczególnie polecana osobom z silnymi dolegliwo¶ciami ze strony uk³adu odechowego. Do naczynia z zagotowan± wod± (tu¿ po jej wrzeniu) dodaæ nale¿y olejek. Po nachyleniu siê nad naczyniem i przykryciu g³owy rêcznikiem, nale¿y zamkn±æ oczy (niektóre olejki mog± szczypaæ w oczy, b±d¼ wywo³ywaæ podobne reakcje) i g³êboko wdychaæ paruj±ce powietrze. 

Proporcje - do po³owy szklanki wody dodaæ nale¿y od 2 do 3 kropel olejku eterycznego.

 

2. Inhalacja bezpo¶rednia.

To bardzo prosty i wygodny sposób inhalacji. Przydaje siê zw³aszcza w tych sytuacjach, kiedy nie mamy mo¿liwo¶ci przygotowaæ inhalacji parowej. Szczególnie zalecana jest w dolegliwo¶ciach psychicznych - zmêczeniu, apatii, stresie, lêkiem. Nas±czony olejkiem materia³ zbli¿amy do nosa i g³êboko wdychamy wydzielaj±cy siê zapach.

Proporcje -  chusteczkê do nosa, kawa³ek materia³u lub bibu³ê nale¿y zmoczyæ jedn±, b±d¼ dwiema kroplami olejku.

 

3.  Inhalacja po¶rednia.

Narzêdziem niezbêdnym do tej inhalacji s± kominki aromaterapeutyczne. Ciep³o, które wydziela znajduj±ca siê pod kominkiem ¶wieczka, powoduje odparowanie olejku i jego rozproszenie w przestrzeni.

W zale¿no¶ci od wielko¶ci pomieszczenia, w którym odbywaæ ma siê inhalacja, do miseczki kominka wlewamy od 5 do 10 kropli olejku lub mieszkanki olejków przygotowanej na konkretn± dolegliwo¶æ.

Na rynku odnajdziemy firmy, które specjalizuj± siê w produkcji kominków aromaterapeutycznych oraz specjalistycznych inhalatorów medycznych. Wybór konkretnego z nich zale¿y od choroby, b±d¼ te¿ dolegliwo¶ci, któr± chcemy wyleczyæ. 

 


Uwaga!

Podczas stosowania olejków w inhalacjach aromaterapeutycznych nale¿y pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach wa¿nych dla naszego zdrowia:

  • Olejki mog± byæ substancjami uczulaj±cymi, dlatego przed pierwszym u¿yciem olejku nale¿y przeprowadziæ test uczuleniowy. W tym celu rozpu¶æ niewielk± ilo¶æ olejku w ³y¿eczce wody, nastêpnie wetrzyj w skórê za uchem. Je¿eli w ci±gu 12 godzin nie pojawi± siê objawy uczuleniowe - wysypka, podra¿nienie, zaczerwienienie - olejek mo¿na stosowaæ.
  • By olejki eteryczne wp³ynê³y jak najlepiej na Twoje zdrowie, a mêcz±ce Ciê dolegliwo¶ci jak najszybciej ust±pi³y, skonsultuj siê z aromaterapeut± w celu doboru odpowiedniego olejku, b±d¼ stworzenia w³a¶ciwej ich mieszanki.
  • Nie stosuj wiêkszej ilo¶ci olejku, ni¿ jest to wskazane.
  • W przypadku ci±¿y, silnego dzia³ania promieni UV na Twoj± skórê, b±d¼ w sytuacji, gdy olejki chcesz stosowaæ u dzieci, koniecznej skonsultuj siê z aromaterapeut±


jk
 
« poprzedni artyku
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL