START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aromaterapia

 

Image A r o m a t e r a p i a 

 

Wbrew niektórym opiniom, nie jest magiczn± zabaw± szamanów. Nie jest te¿ wymy¶lnym placebo na wszelkie ludzkie bol±czki. Aromaterapia to prê¿nie rozwijaj±ca siê metoda medycyny niekowencjonalnej. Metoda powszechna, bo dla ka¿dego, zdrowa, bo pos³uguj±ca siê jedynie naturalnymi narzêdziami i skuteczna, bo wykorzystuj±ca tkwi±ce w przyrodzie dobrodziejstwa. 

 

Aromaterapiê mo¿na stosowaæ profilaktycznie lub leczniczo. Mo¿na wykorzystywaæ j± równolegle z leczeniem konwencjonalnym. Oczywi¶cie, je¿eli takie jest konieczne, nie zast±pi go leczenie zapachem. Mo¿e je jednak skutecznie wspieraæ. Nie nadwyrê¿a organizmu i nie os³abia go. Aromaterapia, m±drze i ostro¿nie stosowana, ma jedynie pozytywne dzia³anie dla zdrowia cz³owieka. Jej g³ówn± si³± s± p³yn±ce z naturalnego ¶rodowiska zdrowotne ekstrakty. Olejek eteryczny, ro¶linyy wyci±g i podstawowe narzêdzie leczenia zapachem, to substancja bardzo silnie dzia³aj±ca. Nawet znikoma jej ilo¶æ wykazuje dzia³anie prozdrowotne. Ró¿norodno¶æ dostêpnych olejków daje nam nieograniczone wprost mo¿liwo¶ci leczenia. 

 

Aromaterapia jest metod± prost±, a zarazem - skuteczn±. Nie wymaga specjalistycznej aparatury, ani du¿ych nak³adów finansowych. By czerpaæ z niej zdrowotne korzy¶ci, wystarczy podstawowa wiedza i przestrzeganie kilku wa¿nych zasad. Zapach leczy, odbudowuje i koi. Wp³ywa na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Pozwala tak¿e stabilizowaæ ¿ycie emocjonalne. Infekcje dróg oddechowych, migrena, oparzenie; d³ugotrwa³y stres i bezsenno¶æ; poczucie osamotnienia i przejmuj±cy ¿al - na wszystkie te dolegliwo¶ci i stany jest naturalne lekarstwo. Nazywa siê je aromaterapi±.

 

 

 

 

 
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL