START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Po co?

Image Image, atmosfera, emocje, pieni±dze...Sprawd¼, jakie korzy¶ci przyniesie Tobie i Twojej firmie zastosowanie marketingu zapachowego.


     Oto lista korzy¶ci, które wynikaj± z zastosowania w Twojej firmie marketingu zapachowego:

  •  IMAGE - zapach pozwala stworzyæ charakterystyczny i wyró¿niaj±cy siê image firmy. Zastosowanie odpowiednio  dobranego zapachu wp³ywa w sposób znacz±cy na postrzeganie naszej firmy przez klientów

  • PRZYJEMNO¦Æ - dobrze dobrany zapach sprawia, ¿e zarówno klientom, jak i pracownikom firmy, przyjemniej  przebywa   siê w jej siedzibie. Zastosowanie odpowiednich kompozycji zapachowych wp³ywa pozytywnie na samopoczucie cz³owieka

  • NIEPOWTARZALNO¦Æ - nadanie zapachu firmie powoduje stworzenie atmosfery niepowtarzalno¶ci, nadaje charakterystyczny klimat miejscu i buduje jego nastrój

  • CZYSTO¦Æ - unosz±cy siê w powietrzu zapach klient zawsze kojarzyæ bêdzie z czysto¶ci± i higien±, co zdecydowanie wp³ynie na jego nastawienie do firmy

  • EMOCJE - zapachy wi±¿± klienta emocjonalnie z danym miejscem, sprawiaj±, ¿e mi³o bêdzie je wspomina³ i chêtnie do niego wraca³. Zapachy i wonie posiadaj± tak¿e w³a¶ciwo¶ci pobudzaj±ce i stymuluj±ce, przywo³uj± wspomnienia i wzbudzaj± pragnienia

  • KONTAKT – odpowiednio dobrany zapach wp³ywa na poczucie wyj±tkowo¶ci klienta, który czuje siê wyj±tkowy, przez to du¿o ³atwiej nawi±zaæ z nim kontakt

  • KORZY¦CI MATERIALNE - jak potwierdzaj± badania naukowe, zapach polepsza nastrój klientów, a co za tym idzie - sk³ania ich do d³u¿szego pobytu w danym miejscu i wp³ywa na wzrost chêci zakupu.


 
« poprzedni artyku
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL