START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
czym jest marketing zapachowy?

ImageMarketing zapachowy, mówi±c najpro¶ciej, to... reklama, która pachnie. Fachowo rzecz okre¶laj±c, to dziedzina wspó³czesnego marketingu, koncentruj±ca siê na zmy¶le wêchu.

Wszystko zaczê³o siê od negatywnego wp³ywu kolejek na konsumenta w miejscu sprzeda¿y . Firmy stara³y siê walczyæ z tym problemem, jednak by³o to do¶æ trudne zadanie. Je¶li nie da³o siê tego problemu wyeliminowaæ, skupiono siê na tym, jak wp³ywaæ na klienta by ten czas nie by³ dla niego a¿ tak odczuwalny i uci±¿liwy.

Od wielu lat w sklepach unosi³ siê aromat kawy, pieczywa i ciastek. By³ to jednak wynik zapachów, które naturalnie wydziela³y produkty znajduj±ce siê w sklepie. Niektóre supermarkety zaczê³y rozprowadzaæ po sklepie zapachy z w³asnej piekarni, by wzbudziæ zainteresowanie klientów i zwiêkszyæ atrakcyjno¶æ produktów. Po pewnym czasie pojawi³a siê profesjonalna technologia umo¿liwiaj±ca rozprowadzanie zapachów w placówkach handlowych i to niekoniecznie w sklepach spo¿ywczych. Technologia ta zosta³a opracowana w Japonii i przetestowana w Wielkiej Brytanii w ponad 100 sklepach. Tak powsta³ marketing zapachowy.

Odk±d zaczêto zdawaæ sobie sprawê, jak wielki wp³yw na nasze decyzje maj± zapachy, aromamarketing sta³ siê potê¿nym narzêdziem w biznesie nie tylko handlowym.

Zmys³ powonienia jest najbardziej pierwotnym ze wszystkich zmys³ów cz³owieka. Badania dowiod³y, ¿e zapachy, rejestrowane przez nasz± pod¶wiadomo¶æ, trafiaj± od uk³adu limbicznego. To w³a¶nie tam powstaj± emocje, uczucia, sympatie i antypatie. Dopiero po jakim¶ czasie woñ rejestrowana jest przez nasz± ¶wiadomo¶æ. Zapach zatem, dociera do nas szybciej ni¿ d¼wiêk, obraz czy my¶l. Zanim os±dzimy dany bodziec zapachowy, nasze odczucie o nim jest ju¿ dawno zarejestrowane przez pod¶wiadomo¶æ. 

 Tradycyjna reklama wykorzystuje jedynie dwa ludzkie zmys³y – wzrok oraz s³uch, tylko za ich po¶rednictwem dociera do klienta. Marketing zapachowy stawia na zapach – obszar przez bardzo d³ugi czas w marketingu zupe³nie pomijany. Tymczasem dopiero po³±czenie obrazu i d¼wiêku z zapachem, buduje pe³n± i spójn± wizjê produktu. Nawet ledwie wyczuwalna woñ dzia³a pod¶wiadomie na funkcjonowanie ludzkiego umys³u, wp³ywa na emocje i zajmuje wa¿ne miejsce w pamiêci.

 Badania dowiod³y, ¿e zapachy oddzia³uj± na zachowania klientów, wp³ywaj± na ich decyzje dotycz±ce zakupu towaru oraz sprawiaj±, ¿e klient d³u¿ej pozostaje w naszej firmie, a co wiêcej, ma ochotê do niej wróciæ. Dobrze dobrany aromat wp³ywa na kszta³towanie pozytywnej atmosfery i wizerunku miejsca, poprawia samopoczucie zarówno klientów, jak i pracowników, zwiêkszaj±c tym samym efektywno¶æ pracy. Dobrze dobrany zapach, w zale¿no¶ci od potrzeb, mo¿e poprawiaæ koncentracjê, dzia³aæ pobudzaj±co lub relaksuj±co, mo¿e te¿ redukowaæ stres i odprê¿aæ (co ¶wietnie siê sprawdza w gabinetach lekarskich czy salonach spa).

Marketing zapachowy sta³ siê, obok ¶wietnie zaprojektowanych wnêtrz, fachowej obs³ugi i bogatego asortymentu, niezwykle skutecznym narzêdziem biznesowym. To potê¿na broñ w walce o klienta. Nie mo¿na oprzeæ siê reklamie zapachowej. Mo¿na zamkn±æ oczy, zatkaæ uszy, ale nie mo¿na przestaæ oddychaæ...

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL