START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!

Reklama w vortalu zapachowy.pl

Vortal zapachowy.pl jest w pe³i profesjonalny sposób przygotowany do publikacji reklam oraz innych form promocji.


Dla ka¿dego zainteresowanego jeste¶my gotowi przygotowaæ propozycjê, która bêdzie uwzglêdniaæ indywidualny charakter zarówno samego Partnera jak i przygotowywanej kampanii.

Vortal zapachowy.pl jest pierwszym polskim serwisem po¶wiêconym zapachowi. W swej du¿ej czê¶ci po¶wiêcony jest zagadnieniom zwi±zanym z wykorzystaniem zapachu w biznesie. Nasi Czytelnicy to czêsto reprezentanci firm szczególnie zainteresowani nowymi trendami marketingowymi wykorzystuj±ce nowoczesne technologie.

Szczegó³owe informacje na temat profilu odbiorców vortalu mo¿emy udostêpniæ wszystkim zainteresowanym wspó³prac±.
Jeste¶my w pe³ni niezale¿ni od zewnêtrznych agencji reklamowych, co implikuje bezpo¶rednio znacznie wiêksz± przystêpno¶æ us³ug oraz wiêksz± elastyczno¶æ.

Ka¿da propozycja wspó³pracy zostanie potraktowana w sposób indywidualny. S³u¿ymy pomoc± w zakresie wyboru najbardziej efektywnych form promocji. W ramach wspó³pracy mo¿emy przygotowaæ profesjonalne bannery reklamowe, które umo¿liwi± w sposób optymalny wykorzystanie przestrzeni reklamowej naszego serwisu, a tak¿e wspomog± kampanie prowadzone w porozumieniu z innymi serwisami.


W sprawie reklamy, prosimy pisaæ na adres reklama@eurobest.pl

Oferujemy nastêpuj±ce formy reklamy: 

Baner - najprostsza i najbardziej powszechna forma reklamy internetowej
Baner rozwijany - interakywna forma reklamy o du¿ych mo¿liwo¶ciach kreacyjnych
Billboard - dynamiczna forma reklamy posiadaj±ce bardzo du¿e mo¿liwo¶ci prezentacji
Billboard rozwijany - bardzo atrakcyjna dla u¿ytkownika forma prezentacji reklamowej
Double billboard - podwojny rozmiar billboardu, a tym samym - zwielokrotniana atrakcyjno¶æ reklamy
Brandmark - oryginalna i niezwykle atrakcyjna graficznie forma gwarantuj±ca wysok± ogl±dalno¶æ
Box - idealne miejsce na Twoj± prezentacjê graficzn±
Ankieta - w dialogu z Klientem
Artyku³ sponsorowany - sami o sobie, czyli doskona³a forma autoprezentacji
Konkurs - dla Twoich obecnych i potencjalnych klientów
AdvertisementCopyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL