START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
AROMAMARKETING
Logo zapachowe i druk zapachowy

Image Logo zapachowe

Marka firmy symbolizowana przez logo, pozwala rozpoznaæ dany produkt spo¶ród du¿ej ilo¶ci innych, czêsto o zbli¿onej jako¶ci. Stanowi ona kapita³ firmy, u³atwia komunikacjê z konsumentem, buduje zaufanie klienta podczas podejmowania przez niego decyzji o zakupie. Logo jest manifestacj± „materialn±” marki, prezentuje wizerunek firmy i system warto¶ci, na którym ta siê opiera.

Zapach pe³ni wa¿n± rolê w waloryzacji marki, a przez swoj± unikatowo¶æ, nadaje warto¶æ, której inni nie posiadaj±.
Niektóre firmy stworzy³y sobie nie¶wiadomie logo zapachowe. Osoby badane podczas aplikowania im bod¼ca zapachowego w postaci waniliny wymienia³y, jako skojarzenie, nazwê firmy, która go produkuje. We Francji zapach drewna cedrowego przywo³uje u osób badanych wspomnienie „kolorowych kredek Crayola”. Sytuacje te pokazuj±, jak zapach ró¿nych produktów mo¿e staæ siê automatycznie logiem zapachowym marki.
Funkcjonowanie pamiêci zapachowej polega na tym, ¿e pierwsze wspomnienia zapachowe (siêgaj±ce dzieciñstwa) s± najsilniejsze i ³atwo reaktywuj± przyjemne emocje. Ten rodzaj pamiêci nigdy nie zanika, a jego intensywno¶æ zale¿y od wa¿no¶ci sytuacji, w której zapach zosta³ odebrany i zapamiêtany.

Logo zapachowe mo¿e zostaæ rozprzestrzenione w otoczeniu lub stosowane na okre¶lonych przedmiotach, np. na papierze, skórze czy w³óknie. Ma ono tê przewagê nad reklam± tradycyjn±, ¿e wype³nia ca³± przestrzeñ kojarz±c± siê z produktem. Zapach o pewnym ³adunku emocjonalnym roztoczony podczas wydarzeñ firmowych lub w czasie eventów przez firmê sponsorowanych, wp³ynie na odpowiedni± atmosferê i samopoczucie klientów oraz u³atwi przyjazn± komunikacjê, tak niezbêdn± w kontaktach biznesowych.

 „Zapach logo” mo¿e byæ rozpylony w ilo¶ci ledwie odczuwalnej, tak, aby nie dra¿ni³ i nie rozprasza³ uwagi pracowników i klientów. Ju¿ minimalna woñ unosz±ca siê w powietrzu spe³nia swoje pozytywne zadanie.

Logo opracowuje siê zawsze maj±c na uwadze cel, który próbujemy osi±gn±æ. Im ¶ci¶lej bêdzie okre¶lony typ odbiorców produktu, tym ³atwiejsze stanie siê opracowanie najbardziej efektywnego podpisu zapachowego firmy.
Opracowanie go nie jest procesem trudnym dla zapachowego znawcy. To zadanie porównywalne do pracy muzyka, który musi u³o¿yæ ¶cie¿kê d¼wiêkow± do filmu. Nie wystarczy jedynie znajomo¶æ psychologii zapachu i aromaterapii. To praca artysty, w któr± musz± w³±czyæ siê dwa nienaukowe czynniki: intuicja i inspiracja.

 

ImageDruk zapachowy

Druk zapachowy umo¿liwia drukowanie materia³ów reklamowych wraz z wybran± kompozycj± zapachow±.

Technologia ta jest do¶æ nowa na polskim rynku. Umo¿liwia ona zamkniêcie dowolnego zapachu na papierze czy kartonie. Materia³y reklamowe, korespondencja, foldery, kalendarze i wizytówki mog± teraz pachnieæ wybran± kompozycj± zapachow±, która skutecznie wyró¿ni je od konkurencji i zapewni unikalny charakter.

 

Ewelina Murzicz

 
Badania

ImageWraz z rozwojem aromamarketingu, przeprowadzono szereg badañ naukowych, które dowiod³y jednoznacznie jak ogromny wp³yw na efektywno¶æ sprzeda¿y ma odpowiednio dobrany zapach unosz±cy siê w firmie.

Codziennie w ka¿dej sekundzie do przeciêtnego konsumenta dociera 11 milionów bitów informacji (1000 komunikatów), które rejestrowane s± przez mózg. Nie wszystkie jednak zostan± dopuszczone do ¶wiadomo¶ci. Wybierane s± tylko najistotniejsze informacje, reszta jest odrzucana. Jedynie doznania zapachowe docieraj± do nas mimochodem i nie s± w ¿aden sposób filtrowane. Oddzia³ywaj± na nas nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zmys³ wêchu jest jedynym zmys³em po³±czonym z naszym uk³adem limbicznym, który odpowiada za powstawanie emocji w sposób bezpo¶redni i pod¶wiadomie.

Ciekawe badania przeprowadzone zosta³y przez dr Anji Stohr z Uniwersytetu w Dresden.
Okaza³o siê, ¿e przy zastosowaniu profesjonalnego marketingu zapachowego:

  • o 15,9% wzrasta czas przebywania klienta w miejscu aromatyzowanym
  • o 14,8% wzrasta chêæ zakupów
  • o 6% wzrastaj± obroty firm, które stosuj± aromamarketing


Psycholog Rachel S. Herz przeprowadzi³a badania dotycz±ce wp³ywu zapachów na cz³owieka na próbie studentów, którzy w pomieszczeniu, w którym rozpylany by³ zapach, grali w frustruj±c± grê komputerow±. Gra by³a napisana w taki sposób, ¿e nie by³o mo¿na w ni± wygraæ. Inna grupa w tym czasie ogl±da³a neutralny film. Nastêpnie studenci byli poddani kolejnym testom w trzech innych pomieszczeniach. W jednym z nich rozpylony zosta³ ten sam zapach, co w pomieszczeniu gdzie grali. W drugim unosi³ siê zupe³nie inny aromat, za¶ trzeci pozbawiony by³ zapachu. Osoby, które dalsz± czê¶æ testu musia³y odbyæ w pomieszczeniu z zapachem identycznym z tym, co w pokoju z gr± komputerow±, mia³y wiêcej problemów i potrzebowa³y wiêcej czasu na jego rozwi±zanie ni¿ osoby z pozosta³ych pomieszczeñ. Ta czê¶æ badania potwierdzi³a siln± wiê¼ miêdzy emocjami, a zapachem.
Pozosta³a czê¶æ studentów, która w tym samym czasie ogl±da³a neutralny film w pomieszczeniu aromatyzowanym tym samym zapachem, co pokój z gr± komputerow±, nie wykazywa³a w pó¼niejszym etapie badania negatywnych reakcji ze wzglêdu na ten aromat.

Z kolei Martin Lindstorm w swoich badaniach (prowadzonych równie¿ w Polsce) potwierdzi³, ¿e zmys³ wêchu najsilniej wp³ywa na nasze uczucia. Okaza³o siê, ¿e a¿ 75% naszych emocji wyzwalanych jest w³a¶nie przez zapach! Bardzo niska efektywno¶æ kampanii brandingowych wynika z faktu , ¿e wiêkszo¶æ narzêdzi wykorzystywanych przy ich tworzeniu, to narzêdzia odwo³uj±ce siê do jednego zmys³u: zmys³u wzroku. Jak dowodz± badania, a¿ 83% wszystkich komunikatów komercyjnych opiera siê na naszych oczach. Je¶li dodamy do tego s³uch -  drugi najczê¶ciej wykorzystywany w reklamie zmys³, to uzyskamy 94%!

W 2004 roku dwoje amerykañskich badaczy: Richard Axel (Howard Hughes Medical Institute, Columbia University oraz Linda B. Buck (Fret Hutchinson Cancer Research Center, Seattle), otrzyma³o Nagrodê Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Wyja¶nili oni zasady dzia³ania i funkcjonowania wêchu, jako pierwsi opisali rodzinê oko³o tysi±ca genów koduj±cych receptory wêchowe. Odpowiedzieli zatem na pytanie w jaki sposób cz³owiek potrafi rozró¿niaæ i zapamiêtywaæ oko³o 10 tys. zapachów.

Wszystkie te badania dowodz± jak wielki potencja³ kryje nasz nos. Ignorancj± by³oby zatem bagatelizowaæ zmys³ powonienia w swoich planach marketingowych.

 Ewelina Murzicz

 
Po co?

Image Image, atmosfera, emocje, pieni±dze...Sprawd¼, jakie korzy¶ci przyniesie Tobie i Twojej firmie zastosowanie marketingu zapachowego.


     Oto lista korzy¶ci, które wynikaj± z zastosowania w Twojej firmie marketingu zapachowego:

  •  IMAGE - zapach pozwala stworzyæ charakterystyczny i wyró¿niaj±cy siê image firmy. Zastosowanie odpowiednio  dobranego zapachu wp³ywa w sposób znacz±cy na postrzeganie naszej firmy przez klientów

  • PRZYJEMNO¦Æ - dobrze dobrany zapach sprawia, ¿e zarówno klientom, jak i pracownikom firmy, przyjemniej  przebywa   siê w jej siedzibie. Zastosowanie odpowiednich kompozycji zapachowych wp³ywa pozytywnie na samopoczucie cz³owieka

  • NIEPOWTARZALNO¦Æ - nadanie zapachu firmie powoduje stworzenie atmosfery niepowtarzalno¶ci, nadaje charakterystyczny klimat miejscu i buduje jego nastrój

  • CZYSTO¦Æ - unosz±cy siê w powietrzu zapach klient zawsze kojarzyæ bêdzie z czysto¶ci± i higien±, co zdecydowanie wp³ynie na jego nastawienie do firmy

  • EMOCJE - zapachy wi±¿± klienta emocjonalnie z danym miejscem, sprawiaj±, ¿e mi³o bêdzie je wspomina³ i chêtnie do niego wraca³. Zapachy i wonie posiadaj± tak¿e w³a¶ciwo¶ci pobudzaj±ce i stymuluj±ce, przywo³uj± wspomnienia i wzbudzaj± pragnienia

  • KONTAKT – odpowiednio dobrany zapach wp³ywa na poczucie wyj±tkowo¶ci klienta, który czuje siê wyj±tkowy, przez to du¿o ³atwiej nawi±zaæ z nim kontakt

  • KORZY¦CI MATERIALNE - jak potwierdzaj± badania naukowe, zapach polepsza nastrój klientów, a co za tym idzie - sk³ania ich do d³u¿szego pobytu w danym miejscu i wp³ywa na wzrost chêci zakupu.


 
czym jest marketing zapachowy?

ImageMarketing zapachowy, mówi±c najpro¶ciej, to... reklama, która pachnie. Fachowo rzecz okre¶laj±c, to dziedzina wspó³czesnego marketingu, koncentruj±ca siê na zmy¶le wêchu.

Wszystko zaczê³o siê od negatywnego wp³ywu kolejek na konsumenta w miejscu sprzeda¿y . Firmy stara³y siê walczyæ z tym problemem, jednak by³o to do¶æ trudne zadanie. Je¶li nie da³o siê tego problemu wyeliminowaæ, skupiono siê na tym, jak wp³ywaæ na klienta by ten czas nie by³ dla niego a¿ tak odczuwalny i uci±¿liwy.

Od wielu lat w sklepach unosi³ siê aromat kawy, pieczywa i ciastek. By³ to jednak wynik zapachów, które naturalnie wydziela³y produkty znajduj±ce siê w sklepie. Niektóre supermarkety zaczê³y rozprowadzaæ po sklepie zapachy z w³asnej piekarni, by wzbudziæ zainteresowanie klientów i zwiêkszyæ atrakcyjno¶æ produktów. Po pewnym czasie pojawi³a siê profesjonalna technologia umo¿liwiaj±ca rozprowadzanie zapachów w placówkach handlowych i to niekoniecznie w sklepach spo¿ywczych. Technologia ta zosta³a opracowana w Japonii i przetestowana w Wielkiej Brytanii w ponad 100 sklepach. Tak powsta³ marketing zapachowy.

Odk±d zaczêto zdawaæ sobie sprawê, jak wielki wp³yw na nasze decyzje maj± zapachy, aromamarketing sta³ siê potê¿nym narzêdziem w biznesie nie tylko handlowym.

Zmys³ powonienia jest najbardziej pierwotnym ze wszystkich zmys³ów cz³owieka. Badania dowiod³y, ¿e zapachy, rejestrowane przez nasz± pod¶wiadomo¶æ, trafiaj± od uk³adu limbicznego. To w³a¶nie tam powstaj± emocje, uczucia, sympatie i antypatie. Dopiero po jakim¶ czasie woñ rejestrowana jest przez nasz± ¶wiadomo¶æ. Zapach zatem, dociera do nas szybciej ni¿ d¼wiêk, obraz czy my¶l. Zanim os±dzimy dany bodziec zapachowy, nasze odczucie o nim jest ju¿ dawno zarejestrowane przez pod¶wiadomo¶æ. 

 Tradycyjna reklama wykorzystuje jedynie dwa ludzkie zmys³y – wzrok oraz s³uch, tylko za ich po¶rednictwem dociera do klienta. Marketing zapachowy stawia na zapach – obszar przez bardzo d³ugi czas w marketingu zupe³nie pomijany. Tymczasem dopiero po³±czenie obrazu i d¼wiêku z zapachem, buduje pe³n± i spójn± wizjê produktu. Nawet ledwie wyczuwalna woñ dzia³a pod¶wiadomie na funkcjonowanie ludzkiego umys³u, wp³ywa na emocje i zajmuje wa¿ne miejsce w pamiêci.

 Badania dowiod³y, ¿e zapachy oddzia³uj± na zachowania klientów, wp³ywaj± na ich decyzje dotycz±ce zakupu towaru oraz sprawiaj±, ¿e klient d³u¿ej pozostaje w naszej firmie, a co wiêcej, ma ochotê do niej wróciæ. Dobrze dobrany aromat wp³ywa na kszta³towanie pozytywnej atmosfery i wizerunku miejsca, poprawia samopoczucie zarówno klientów, jak i pracowników, zwiêkszaj±c tym samym efektywno¶æ pracy. Dobrze dobrany zapach, w zale¿no¶ci od potrzeb, mo¿e poprawiaæ koncentracjê, dzia³aæ pobudzaj±co lub relaksuj±co, mo¿e te¿ redukowaæ stres i odprê¿aæ (co ¶wietnie siê sprawdza w gabinetach lekarskich czy salonach spa).

Marketing zapachowy sta³ siê, obok ¶wietnie zaprojektowanych wnêtrz, fachowej obs³ugi i bogatego asortymentu, niezwykle skutecznym narzêdziem biznesowym. To potê¿na broñ w walce o klienta. Nie mo¿na oprzeæ siê reklamie zapachowej. Mo¿na zamkn±æ oczy, zatkaæ uszy, ale nie mo¿na przestaæ oddychaæ...

 

 

 

 

 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL