START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
PARTNERZY
Przez wiele lat nasza firma wypracowa³a sobie standardy wspó³pracy z wieloma przedsiêbiorstwami. W¶ród firm które nam zaufa³y i z którymi wspó³pracujemy znajduj± siê firmy z ró¿nych bran¿ (m. in. biura ksiêgowe i rachunkowe, producenci obuwia i odzie¿y, firmy ¶wiadcz±ce us³ugi pielêgniarskie, itp.). Chcemy przedstawiæ Pañstwu wybrane pozycje z tej listy, które s± godne polecenia.

Kwalifikowane sadzonki truskawek
Gospodarstwo Ogrodniczege mgr Aleksander Nowosielski i mgr Zygmunt Nowosielski  kwalifikowane sadzonki ró¿nych odmian truskawek .
Proponujemy m.in.: 
sadzonki truskawek Honeoye  - pochodzenie amerykañskie, deserowa, bardzo wcze¶nie dojrzewaj±ca odmiana o wysokiej plenno¶ci, du¿ych i ¶rednich owocach, ¶rednio jêdrnych. Owoce truskawek Honeoye s± ma³o podatne na ple¶ñ. 

sadzonki truskawek Elsanta  - pochodzenie holenderskie, ¶rednio wczesna odmiana, wybitnie deserowa, do¶æ plenna. owoce truskawek Elsanta s± du¿e, jasnoczerwone, jêdrne i trwa³e, dobrze znosz± transport.

sadzonki truskawek Kent  - pochodzenie kanadyjskie, deserowa, bardzo plenna, wczesna odmiana, o d³ugim okresie owocowania. Owoce truskawek Kent s± du¿e i ¶rednie, jêdrne, intensywnie czerwone, s³odkie. Dobrze znosz± transport.

sadzonki truskawek Senga Sengana  - pochodzenia niemieckiego, ¶rednio pó¼na odmiana, bardzo plenna. Jest to podstawowa odmiana dla przetwórstwa. Owoce truskawek Senga Sengana s± ¶rednie, bardzo smaczne, ciemnoczerwone, ma³o jêdrne. Wytrzyma³e na mróz i susze.
 
Centrum Medyczne KA-MED

Centrum Medyczne KA-MED  to zespó³ piêciu przychodni na terenie województwa ³ódzkiego ¶wiadcz±cych us³ugi medyczne bezp³atnie z umow± NFZ i komercyjnie.  W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej  do dyspozycji pacjenta jest wybrany lekarz internista , lekarz pediatra , pielêgniarka ¶rodowiskowa i po³o¿na w Aleksandrowie £ódzkim, Pabianicach, R±bieniu i Tomaszowie Mazowieckim. Wykonywane s± badania USG, EKG, szczepienia. Ponadto w przychodniach ¶wiadczona jest równie¿ specjalistyczna opieka medyczna, w ramach której m.in. w Aleksandrowie £ódzkim przyjmuj± lekarze specjali¶ci  tacy jak: dermatologginekologokulistalaryngologneurologkardiologurologortopedapsychiatra. Centrum Medyczne KA-MED zajmuje siê równie¿ udzielaniem ¶wiadczeñ zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja  znajduje siê w Aleksandrowie £ódzkim przy ul. Sk³odowskiej 3. Równie¿ w Aleksandrowie £ódzkim przyjmuje stomatolog / dentysta . W gabinecie stomatologicznym mo¿na wykonaæ piaskowanie zêbów, wybielanie zêbów, RTG zêba.

 

 
Opieka pielêgniarska £ód¼ D&J Medica

Jak bardzo wa¿nym zawodem w s³u¿bie zdrowia jest pielêgniarka przekonujemy siê dopiero gdy potrzebujemy pierwszej pomocy. Opieka pielêgniarska zawiera wiele elementów pocz±wszy od zwyk³ej pomocy poprzez wszelkiego rodzaju zabiegi (zastrzyki, cewnikowanie, zmiana opatrunków) po kompleksow± opiekê nad osobami starszymi a czasami nawet udzielanie pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach.

 
Kubki do sublimacji, papier do sublimacji - Ewex Sp. z o.o.
Firma Ewex Sp. z o.o. importer akcesoriów reklamowych oferuje bardzo dobrej jako¶ci ceramiczne kubki do sublimacji  oraz ciesz±cy siê wspania³± opini± klientów, atrakcyjny cenowo papier sublimacyjny  w rolkach. Papier do sublimacji  o gramaturze 100 g/m2, d³ugo¶ci 100mb i dowolnych szeroko¶ciach: 21 cm, 31,5 cm, 42cm, 60cm 107cm, 112cm, 132cm lub 160cm, 162cm. Zapraszamy do wspó³pracy. Szczegó³owa oferta na papier sublimacyjny  znajduje siê na stronie: http://ewex.lodz.pl/pl/papier-do-sublimacji/66-papier-sublimacyjny.html a na kubki do sublimacji na stronie: http://ewex.lodz.pl/pl/kubki-do-sublimacji/65-kubki-do-sublimacji.html
 Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL