START
WPROWADZENIE
AROMAMARKETING
AROMATERAPIA
SWIAT PERFUM
PUBLIKACJE BRANZOWE
GALERIA
GALERIA VIDEO
FORUM
SKLEP
Aromatyczne podró¿e
NEWSLETTER
O NAS
REKLAMA
PARTNERZY
Dodaj artyku³
Kontakt

Nie pamitam hasa!
Aktualno¶ci
Pier¶cieñ ró¿ - zapachowe produkty do cia³a
ImageCzyste kastylijskie myd³o ró¿ane Dra Bronnera i czaruj±cy leszczynowo- ró¿any tonik 2 Tayers.
 
Wêch palaczy
ImagePalenie tytoniu z ka¿dym dniem staje siê coraz mniej modne. Jeste¶my coraz bardziej ¶wiadomi wp³ywu dymu tytoniowego na p³uca, serce, p³odno¶æ, jednak niewielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dym papierosowy wp³ywa na wêch.
 
Zapachowe skojarzenia
ImageIlu z nas decydowa³o siê na zakup czego¶, tylko dlatego, ¿e zapach tego przedmiotu mile siê kojarzy³? Kto sugerowa³ siê znajomym aromatem dokonuj±c wa¿nego wyboru? Jak czêsto zdarza nam siê, ¿e przelotna woñ przywo³uje zaraz na my¶l znajome obrazy? Odpowied¼ na te pytania wydaje siê byæ oczywista, w koñcu zapach to jeden z najsilniej dzia³aj±cych bod¼ców skojarzeniowych.
 
¦wiece do aromaterapii
ImageAromaterapia wykorzystuje olejki zapachowe pochodz±ce z ro¶lin, kwiatów i zió³ by w naturalny sposób leczyæ i koiæ cia³o. Jej stosowanie ma równie¿ dobroczynny wp³yw na umys³. Jednym z najprostszych i najprzyjemniejszych sposobów by w pe³nie wykorzystaæ jej w³a¶ciwo¶ci jest stosowanie ¶wiec do aromaterapii. 
 
Zapachy ro¶lin
ImageRo¶liny wytwarzaj± zapachy w postaci olejków g³ównie po to, aby wabiæ nimi owady do zapylania swych kwiatów. Olejki wytwarzane s± równie¿ przez li¶cie, co ma zapobiegaæ ich wysychaniu w silnym nas³onecznieniu - tak jak ludzie nak³adaj± krem z filtrem UV przed wyj¶ciem na s³oñce.
 
Zapach kawy i czekaloday u³atwia pracê!
ImageZapachy kawy i czekolady maj± znacz±cy wp³yw na polepszanie percepcji oraz wydajno¶ci pracy biurowej.
 
Aromaterapia a niemowlê
Image Ju¿ od pierwszych tygodni ¿ycia, mo¿emy zapoznaæ nasze dziecko z fascynuj±cym ¶wiatem zapachów.
 
Dobroczynny wp³yw pachn±cych ¶wieczek
ImageStwierdzono, ¿e ¶wiece pachn±ce cynamonem, piernikiem, korzeniami i czekolad±, mog± pomóc zredukowaæ poziom ci¶nienia têtniczego.
 
Aromaterapia a zwierzêta
ImageTak jak ma to miejsce w przypadku ludzi, zastosowanie aromaterapii mo¿e mieæ dobroczynny wp³yw na samopoczucie fizyczne i psychiczne zwierz±t domowych.
 
Przez nos do serca
ImageZapomnij o fatalnych zauroczeniach. Zgodnie z now± ksi±¿k± Rachel Herz, eksperta w dziedzinie psychologii zapachu, to w³a¶nie aromat jest kluczow± cech± jak± kieruj± siê kobiety wybieraj±c swojego partnera.
 
Zapach ³agodzi konflikty rodzinne
Image Odowiednio dobrane zapachy wype³niaj±c wnêtrza naszch domów, ³agodz± konflikty, poprawiaj± samopoczucie domowników i tworz± przyjemn±, rodzinn± atmosferê
 
Feromony - nasz seksualny podpis
Image Badania naukowe sugeruj±, ¿e gdy mowa o oddzia³ywaniu spo³ecznym, ludzie, podobnie jak zwierzêta, prowadzeni s± przez swoje nosy...
 
Czym mo¿e pchnieæ ¶wieczka?
Image W gamie zapachów znajduj± siê m.in.: ognisko, trawa, kawa, popcorn, nale¶niki czy ¶wie¿a po¶ciel...
 
Nos wie lepiej
ImageFeromony - podstawa istnienia "szóstego zmys³u"?
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 14 z 70Copyright C 2008 Zapachowy.pl
powered by: strony internetowe Łódź - EUROBEST.PL